Zorg en Welzijn

De centrale overheid heeft steeds meer de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij de gemeenten gelegd, omdat zij vindt dat keuzes op deze terreinen veel beter dicht bij de burger gemaakt kunnen worden.

De overheveling van taken op het terrein van de langdurige zorg, de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid voor de participatie in de maatschappij van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar de gemeenten zijn niet enkel een enorme uitdaging gebleken maar ook hoofdpijndossiers. De overheveling van taken is gepaard gegaan met een forse korting op de beschikbare budgetten.

Desondanks ziet D66, als warme voorstander van de decentralisaties, nog steeds kansen om de zorg beter te maken. Door meer maatwerk in te voeren, door minder bureaucratie en, op grotere schaal, met meer gemeenten, samen te werken.

De gemeenteraad heeft hierin een grote rol als het gaat om het invoeren of toetsen van gemeentelijk beleid op de verschillende taakgebieden en het controleren van de aangegane verplichtingen.

Algemeen

Voor D66 Valkenswaard staat  de zorgaanvrager altijd centraal. Er is al een begin gemaakt met het “ 1 loket” beleid  van waaruit alle zorgaanvraag geregeld kan worden. Dit vergroot de kans op maatwerk. Ook is de zorg steeds meer wijkgebonden waarbij  verschillende eerstelijns organisaties in de wijk met elkaar samenwerken. De kwaliteit van leven is hierbij leidend.

Enkel een verdergaande samenwerking tussen gemeenten, alle betrokken instellingen en de inwoners zelf kan volgens D66 Valkenswaard leiden tot een betaalbare en kwalitatief goede zorg.

Zorg

D66 Valkenswaard gaat uit van de eigen kracht van de inwoners en de mensen  om hen heen. Wij willen blijven bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.  In goede samenwerking tussen professionele hulpverleners  en mantelzorgers  (familie, vrienden en buren en andere vrijwilligers) kan dat ook. De  gemeente zorgt  voor aangepaste huisvesting en faciliteiten voor  ouderen in de wijken, zodat zij gemakkelijk mee kunnen blijven doen in de wijk waar ze wonen en niet hoeven te verhuizen . Daarnaast dient er altijd een vangnet te zijn voor de burgers die niet beschikken over een netwerk om hen heen.  Mocht er aanvullende (tijdelijke) zorg nodig zijn, dan is deze snel beschikbaar.

Jeugdzorg

D66 Valkenswaard is blij dat de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de gemeente ligt omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd. Jeugdzorg moet vooral gebruik blijven maken van de eigen kracht van gezinnen, waarbij het kind centraal staat; met een individueel plan van aanpak, waarbij een familieregisseur verantwoordelijk is voor de coördinatie van en de communicatie tussen alle betrokken instellingen en hulpverleningsinstanties en het betrokken  gezin.

Participatie

D66 Valkenswaard gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de mensen, maar realiseert zich ook dat niet iedereen op eigen kracht volledig deel kan nemen aan de samenleving. Iedereen heeft recht op een zinvolle dagbesteding.  Zeker voor mensen met een grotere afstand tot de actieve samenleving zal de gemeente zich moeten inspannen om voor hen een zinvolle dagbesteding te vinden, vooral in de directe omgeving waar betrokkenen wonen.  Hierbij past ook het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk door de gemeente. Al of niet als opstap naar betaald werk. Het armoedebeleid van de gemeente is er op gericht de afstand van mensen tot de samenleving te verkleinen.

Daarom:

D66 wil dat de gemeente blijft  investeren  in preventie en vroege signalering om te voorkomen dat inwoners (ouderen, ouders en jongeren) onnodig in zorgtrajecten belanden. Indien mogelijk wordt benodigde hulp geboden binnen de gemeente. Voor jeugdigen op fietsafstand.

D66 wil een (pro)actief armoedebeleid. Een verbeterde schuldhulpverlening kan hier mede ook een rol van betekenis spelen.

D66 wil dat blijvend geïnvesteerd wordt in de verdere opleiding en professionalisering van betrokken ambtenaren in het gemeentehuis en bij  de wijkteams.

D66 wil dat mantelzorgers gekoesterd en meer gefaciliteerd worden om hun rol optimaal te kunnen vervullen. Het mantelzorgers-steunpunt dient verder uitgebreid te worden. Een mantelzorgers-time out dient mogelijk gemaakt te worden en gefaciliteert.

D66 wil een gemeentelijke financiële exploitatie waarbij de financiële gevolgen  die te maken hebben met de overgehevelde taken van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn, op een pro-actieve wijze duidelijk worden aangegeven en controleerbaar zijn. 

D66 wil dat er voor de verschillende doelgroepen met een grotere afstand tot de actieve samenleving binnen zorg en welzijn (ouderen, gehandicapten, kinderen), voorzieningen beschikbaar zijn die hen in staat stellen deel te nemen aan allerlei activiteiten, om hen actief te (blijven) betrekken bij onze samenleving.

Van D66 mag de gemeente bij het verstrekken van een uitkering vragen om een tegenprestatie bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, mits dit niet leidt to verdringing van betaald werk op de arbeidsmarkt.

D66 wil samenwerken met andere gemeenten om de slagkracht van Valkenswaard te verhogen bij het uitvoeren van de taken op het gebied van zorg en welzijn die zijn overgeheveld vanuit het rijk. De aangegane bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen wel door de eigen gemeenteraad gecontroleerd te kunnen worden.

D66 wil dat de inwoners zoveel mogelijk in hun eigen huis en in hun eigen wijk geholpen blijven worden. De gemeente dient hiervoor met het oog op de toekomst te faciliteren. Te denken valt aan aangepaste woningen, hulp bij verzorging en huishouden, verplaatsings- en vervoerondersteuning.