Bestuur en Financiën

Bestuur

De gemeente Valkenswaard is van haar inwoners en is er voor haar inwoners. De inwoners bepalen mede door hun stem de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Goed openbaar bestuur is een voorwaarde om de mogelijkheden te benutten en om te gaan met de onmogelijkheden.

Goed openbaar bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar. De gemeente dient toegerust te zijn op haar taken.
Het gemeentebestuur moet open staan voor initiatieven vanuit haar inwoners, deze omarmen en ruimte geven om deze initiatieven te kunnen ontwikkelen.

Voor wat betreft de kwaliteit van het dagelijks bestuur verwacht D66 dat het college, uitgaande van een nog vast te stellen nieuwe  “Toekomstvisie voor Valkenswaard”, daadkrachtig en sterk beleid ontwikkelt, plannen presenteert met een daadwerkelijk oog voor de toekomst en deze ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

Voor een goed bestuur van onze gemeente hecht D66 aan de rolvastheid van college en gemeenteraad. We onderschrijven de strikte scheiding tussen beiden. College bestuurt, raad bepaalt en controleert zoals binnen ons dualistisch stelsel besloten is.

Financiën

Wat D66 betreft is Valkenswaard op financieel gebied aan de grenzen van haar mogelijkheden. De taken die overgeheveld zijn van de centrale overheid naar de gemeente hebben de financiën nog moeizamer te beheersen gemaakt. Als het schaarse geld uitgegeven of gereserveerd wordt, zal de onderbouwing daarvan transparant en controleerbaar dienen te zijn, de besteding doelmatig, efficiënt en creatief. De begroting in evenwicht en sluitend, ook in de toekomst.

Samenwerking

D66 kiest voor een gemeente waar samenwerking met andere gemeenten voorop staat om slagvaardiger en beter de uitdagingen en vraagstukken op vele terreinen gemeenschappelijk aan te pakken en op te lossen in plaats van het eigen wiel uit te vinden en de eigen positie als gemeente te bewaken. Geen enkele vorm van samenwerking dient hierbij uitgesloten te worden. Bovendien kan samenwerking leiden tot kostenbesparingen, efficiënter werken en een betere dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Valkenswaard. De leden van de gemeenteraad hebben hierbij altijd het laatste woord.

Daarom

D66 wil dat de A2 samenwerking verder gestalte krijgt op uitvoeringsniveau. Beleid dient nog steeds gemaakt te worden door de 3 betrokken gemeentebesturen, colleges en gemeenteraden.

D66 wil een betere ondersteuning van de leden van de gemeenteraad. De werkdruk voor vooral kleinere fracties is enkel toegenomen door de vele extra taken die naar de gemeente zijn overgeheveld.

D66 wil dat gemeenschappelijke regelingen uniform gerapporteerd worden en op de afgesproken termijn om zo de controle op de regelingen beter te kunnen uitvoeren. De leden van de gemeenteraad worden te vaak voor voldongen feiten geplaatst binnen de gemeenschappelijke regelingen.

D66 wil dat door de gemeente gefinancierde activiteiten, waar aantoonbaar geld op wordt toegelegd – zoals bijvoorbeeld de Hofnar, het buitenzwembad bij de Wedert en de gemeentelijke muziekschool – kritisch beschouwd en geëvalueerd worden om te bezien of deze activiteiten daadwerkelijk tot de kerntaken van de gemeente behoren of dat er andere mogelijkheden gezocht moeten worden voor deze activiteiten.