Ruimtelijke Ordening en Milieu

Valkenswaard is een gemeente met een duidelijke groene signatuur. De vele bossen, de Grootte Heide en de Dommel- en Keersop beekdalen hebben een grote ecologische en recreatieve waarde, die in stand gehouden dienen te worden.

Centrum

De nieuwe N69 is inmiddels gerealiseerd waardoor het grootste deel van het verkeer uit het centrum geweerd wordt. Het kleinere kernwinkelgebied wordt momenteel onder handen genomen. Rondom de markt is reeds veel gerealiseerd.  Het verfraaide en autoluwe centrum zal een positieve bijdrage leveren aan de nieuwe vitaliteit van de horeca en de middenstand.

Milieu

D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving waarin huidige en toekomstige  generaties het recht hebben op de vrijheid om hun leven naar eigen keuze in te richten. Hiervoor is  een veerkrachtig, gezond en groen Valkenswaard noodzakelijk.  Op het gebied van  duurzaamheid heeft de gemeente een voortrekkersrol door het maken van verantwoorde keuzes en een samenwerking met publieke en private partners in de Zuidoost Brabantse regio op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen. De toekomstige energietransitie zal daarbij een grote rol spelen. Haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners van Valkenswaard staan hierbij voorop.

Infrastructuur

D66 is er van overtuigd dat het goede leven in Valkenswaard afhankelijk is van een goede infrastructuur. Dit geldt zowel voor Valkenswaard als voor Dommelen, Borkel & Schaft en de buitengebieden. Goede en veilige wegen, fietspaden en voetgangersgebieden voor valide en mindervalide mensen in combinatie met een goed openbaar vervoer ziet D66 als essentieel voor het goede leven in Valkenswaard.

Daarom

D66 wil het  vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de alle  kernen  weren. Het centrum dient nog verder autoluw te worden.

D66 wil dat de markt volledig eenrichtingsverkeer wordt voor gemotoriseerd verkeer, ook bussen.

D66 wil dat minder validen zelfstandig en zonder obstakels hun weg kunnen vinden binnen Valkenswaard. Een verdere toepassing van de Agenda 22.

D66 wil op donderdagen de markt behouden ook op de weg tussen Peperstraat en de Eindhovenseweg. 

D66 wil op alle rotondes binnen de bebouwde kom  voorrang voor fietsers en voetgangers.

D66 wil in nieuw te bouwen wijken ook daar de auto “gast” laten zijn. Waar mogelijk overal ingericht als 30km-zones of als “auto-te-gast”zones.

D66 wil snelle fietsverbindingen en uitgebreider (snel)openbaar vervoer.

D66 streeft naar een economisch gezond en dus kleiner centrum in Valkenswaard. De regie ligt bij de gemeente.

D66 streeft naar een nog grotere scheiding van de huidige afvalstromen en een verdere terugdringing van restafval. Inwoners worden actief hierbij betrokken.

D66 wil dat lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie door de gemeente gestimuleerd worden.

D66 wil dat af te geven vergunningen getoetst worden op milieu en duurzaamheidaspecten.