Wonen en Werken

De gemeente Valkenswaard is een heerlijke plek om te wonen en te werken. Midden in de natuur met volop mogelijkheden voor recreatie. Met goede woningen en goede scholen. Met een rijk en actief cultureel, sociaal en sportief leven. Met vele banen in vele sectoren binnen handbereik. Valkenswaard is een plek om te behouden en te koesteren.

Wonen

D66 Valkenswaard wil dat de burgers wonen in een duurzame en harmonieuze samenleving. Het behoud van de natuurgebieden om ons heen staat bij ons voorop. De unieke natuurgebieden van Valkenswaard kunnen zeker worden ingezet voor toeristisch en recreatief gebruik,  maar in harmonie met de natuur. 
D66 kiest ervoor daar woningen te bouwen waar dit mogelijk is. Binnen de bebouwde kom worden de mogelijkheden steeds schaarser, daarbuiten is er nog ruimte mits we daar toestemming voor krijgen. Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en in de dorpskernen  Dommelen en Borkel & Schaft binnen Valkenswaard dient hierbij voorop te staan.
Voor D66 is de regie voor wat betreft wonen en bouwen aan de gemeente. Visie en beleid dienen daarop te worden afgestemd. Monumentaal en industrieel erfgoed dient te worden behouden voor het nageslacht.

Onderwijs

Voor D66  hoort leren bij het leven, een heel leven lang. Daarom is D66 bij uitstek de onderwijspartij. In een steeds veranderende samenleving is onderwijs de manier om je als mens te blijven ontwikkelen. Tevens biedt onderwijs de mens meer mogelijkheden op arbeid. Goed onderwijs biedt de burger en de gemeenschap perspectieven voor de toekomst. Goed onderwijs is de basis voor elk mens op betere kansen  en om beter als mens tot je recht te komen.

Werken

Volgens D66 bieden de nabijheid van de High Tech Campus, de ligging in Brainport en de traditionele maakindustrie Valkenswaard vele kansen. Valkenswaard dient hierop in te spelen door het aanbieden van goede bedrijfsfaciliteiten, woningen en een goede (verkeers-)infrastructuur. Het aantrekken van schone, duurzame en innovatieve ondernemingen staat voorop binnen de bestaande bedrijventerreinen. Ook de verdere uitbreiding van de recreatieve sector biedt Valkenswaard volop economische kansen.

Sport

D66 Valkenswaard wil dat mensen die willen sporten dat ook kunnen doen. Sport en beweging zorgen ervoor dat mensen zich fit en gezond voelen, en daarnaast dat ze onderdeel zijn van een sociaal netwerk. Het kunnen sporten is een gezamenlijke  verantwoordelijkheid van de gemeente en de lokale sportverenigingen. D66 vindt dat het een taak van de gemeente is te zorgen voor voldoende en toekomstvaste sportaccommodaties voor verenigingen en vrije sporters. Accommodaties waarmee efficiënt wordt omgegaan in gebruik, onderhoud en bezetting.

Kunst en Cultuur

D66 vindt kunst en cultuur in de breedste zin een verrijking voor de mens en de samenleving; niet enkel via een podium als de Hofnar maar ook bij de talloze amateurverenigingen die zich binnen Valkenswaard passief en actief hiermee bezig houden. Ook de verschillende evenementen die in onze gemeente plaatsvinden dragen bij aan de variëteit van uitingen op cultureel vlak. Met weinig middelen en met veel inzet worden door vele mensen het hele jaar door vele vormen van kunst en cultuur bedreven. Ook op scholen wordt er actief aan cultuureducatie gedaan. De gemeente dient hierin een faciliterende rol te blijven spelen.

Daarom

D66 wil dat er nog meer gebouwd wordt naar de behoefte van de burgers en er nog meer rekening gehouden wordt met de demografische ontwikkelingen. Valkenswaard is nog steeds een vergrijzende gemeente.  De demografische ontwikkelingen mogen niet leiden tot achteruitgang van de kwaliteit van leven en voorzieningen in alle kernen binnen  de gemeente Valkenswaard. Het bouwen, -koop én huur!- voor jongeren,  jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen zal voorrang dienen te krijgen. Ook nieuwe vormen van bouwen  en samenwonen dienen ondersteund te worden. D66 denkt hierbij aan samenwoonvormen voor ouderen en jongeren, collectief particulier opdrachtgeverschap en kleinere woningen op kleinere percelen.

D66 wil dat Valkenswaard weer aansluit bij het stedelijk gebied als het gaat om regionale afspraken te maken op het gebied van wonen en werken.

D66 wil dat er gebouwd wordt met duurzame middelen en milieuvriendelijke materialen waarbij met het oog op de energietransitie men aardgasvrij bouwt en energieneutraal.

D66 wil het dorpskarakter van Valkenswaard als het gaat bouwen buiten het centrum behouden.

D66 wil dat initiatieven in de wijken en de kernen nog meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om de leefbaarheid en de cohesie te bevorderen.

D66 wil dat scholen uitgroeien tot centra waar niet enkel les wordt gegeven maar tevens  jeugdigen terecht kunnen voor sport en cultuur, zorg en opvang. 

D66 wil dat er kwalitatief en toegankelijk  onderwijs behouden wordt in Valkenswaard, in Dommelen en in Borkel & Schaft.

D66 wil dat er werkgelegenheid behouden blijft in Valkenswaard door actief en creatief de vestiging van kennisondernemers,  schone maakindustrie en bedrijven binnen de recreatiesector  te bevorderen.
 
D66 wil dat burgers actief ondersteund worden naar betaald werk door de gemeente vanuit een uitkeringssituatie. Individueel maatwerk staat hierbij voorop.

D66 wil dat kleinschalige woon- en werkeenheden in de wijken tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit om zelfstandigen en kleine bedrijven meer ruimte ter ontwikkeling te geven.

D66 wil dat er een breed aanbod aan sportfaciliteiten behouden en aangeboden wordt in Valkenswaard primair gericht op de breedtesportbeoefening. Privatisering van verenigingen zal verder gestimuleerd worden.

D66 wil dat kinderen uit kansarme gezinnen de kans blijven krijgen in verenigingsverband sport te bedrijven.

D66 wil dat de gemeente de regie in handen neemt om ook minder validen en anderen, zoals ouderen, met een grotere afstand tot de reguliere sportbeoefening de mogelijkheid te bieden om toch sport te beoefenen.

D66 wil dat cultuureducatie integraal onderdeel blijft uitmaken van het gemeentelijke aanbod,

D66 wil dat de faciliteiten voor de kunst- en cultuurverenigingen en de particuliere initiatieven op deze terreinen ruim gefaciliteerd blijven worden door de lokale overheid.

D66 wil dat evenementen die bijdragen aan de identiteit en de tradities  van Valkenswaard gekoesterd worden zoals het bloemencorso en carnaval.  Uitgangspunt is evenwel dat tradities niet star zijn en dat er gekeken dient te worden naar wat mogelijk is in een veranderend tijdsbeeld.