Dorpsvoorzieningen voor Maarn en Maarsbergen

Aanstaande donderdag 9 februari staan de uitkomsten (Masterplan) van de opdracht aan de werkgroep DoeMaarnMee op de Raadsagenda, ter besluitvorming. Inwoners van Maarn en Maarsbergen, ondersteund door medewerkers van de gemeente, hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een Masterplan voor toekomstige dorpsvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor onder andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw. Met als belangrijkste doel het behouden en versterken van de leefomgeving. Ze werkten aan scenario’s voor geschikte locaties voor het dorpshuis, de bibliotheek, de 2 scholen, de sporthal en de kinderopvang.

D66 wijst het concept-plan af

D66 Utrechtse Heuvelrug is niet enthousiast en inmiddels is in verschillende commissievergaderingen duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de Raad een vergelijkbaar gevoel heeft. We stemmen niet in met het raadsvoorstel dat is gebaseerd op het in de periode 2020-2022 ontwikkelde Masterplan DoeMaarnMee (DMM). Hierin wordt op de Planetenbaan een stuk grond aangewezen om de twee scholen te bouwen, vlakbij (ongezonde) hoogspanningsmasten. Van dat soort situaties willen we juist af.
Dat precies die grond (vlak aan de weg, tegen de sportvelden aan, met huidige bestemming ‘agrarisch’) nu de vorm van een bosje heeft, hielp ons ook niet. Voor inwoners verdwijnt dan een groene beleving, die aantoonbaar een belangrijke rol speelt voor mens en dier aan de rand van het dorp. En dat is iets waar D66 zuiniger mee om wil gaan, zeker nu de gevolgen van het toerisme in dat gebied toeneemt. Ook dat punt wordt door een meerderheid van de Raad gedeeld.
D66 roemt de grote inzet van de inwoners die hebben gewerkt aan het plan en de waardevolle inzichten die het heeft opgeleverd, maar het is niet gelukt om in het dorp een breed draagvlak vorm te geven. Er ontbreken belangrijke puzzelstukjes om ons te overtuigen.

Alle inwoners op een gelijkwaardige manier betrokken

D66 vindt het belangrijk dat inwoners op een gelijkwaardige manier betrokken zijn bij ontwikkelingen in hun omgeving. Dat lijkt goed gelukt bij omwonenden rond Trompplein en Breeschotenlaan, maar de bewoners in omgeving Planetenbaan voelden zich overvallen door de plannen. Scholen en kinderopvang in die straat zou een grote impact hebben op de wijk. Daarom vinden we dat hier meer aandacht voor had moeten zijn. Het (vorige) college had hier wat ons betreft beter op moeten sturen.
Daarnaast was door het vorige college de verwachting gewekt dat de drie grote sportverenigingen (hockey, tennis & voetbal) betrokken zouden worden bij de invulling van de sporthal en de locaties aan Planetenbaan en Buurtsteeg. Maar dat draagvlak lijkt nog niet gevonden bij deze clubs. D66 vindt het een gemiste kans als de verenigingen niet participeren in een voor Maarn en Maarsbergen én de verenigingen toekomstbestendige oplossing.

Ontbrekende puzzelstukjes

Voor de D66-fractie is een goed besluit over locaties en de invulling van die locaties pas te nemen als er meer informatie is. Bijvoorbeeld over de intensiteit van gebruik van bijvoorbeeld de sportvelden, sporthal en het dorpshuis. We weten nog niet wat parkeer- en verkeersdruk is rond de scholen, de kinderopvang en de sportverenigingen. Past dat wel bij elkaar? Is het verstandig om een sportclub te verhuizen naar de Buurtsteeg? En hoeveel kost het om het in te passen?
Ook willen we duidelijkheid over de woningbouw die in de plannen wordt meegenomen. Hoeveel woningen? Welke type woningen? Voor welke doelgroep? Hoe hoog gaan we bouwen? Wat levert dat op? En past dat allemaal wel?
Ook mist D66 inzicht in het toekomstige beheer van het dorpshuis en de sporthal. We zijn namelijk niet vergeten dat de gemeente het dorpshuis moest overnemen omdat het beheer en onderhoud in de oude situatie niet meer was op te brengen. We willen daarom een overtuigend voorstel dat inzicht geeft hoe een kleiner dorpshuis met de sporthal beheerd gaat worden en wat dat gaat kosten.
Voor D66 is allerbelangrijkste puzzelstukje wat ontbreekt de zekerheid dat de scholen en sportverenigingen écht met elkaar een verbinding willen aangaan. Uiteraard met behoud van hun eigenheid, hun eigen sfeer en werkwijze. Maar met een gezamenlijk idee dat ze de gemeenschap en hun leden het beste dienen door samen voorzieningen te realiseren die samen toekomstbestendiger zijn dan los van elkaar.

Hoe nu verder?

Nu een meerderheid van de Raad heeft laten weten niet in te willen stemmen met het DoeMaarnMee-voorstel dat de Raad heeft ontvangen, moet er een gewijzigd besluit komen. We overleggen daarover met alle andere raadsfracties.
Voor D66 is daarbij de wens dat het college van B&W de missende puzzelstukjes alsnog legt en dat er komende maanden wordt gezorgd voor helderheid over betrokkenheid en draagvlak bij alle belanghebbenden. Zodat er een passende oplossing kan komen in Maarn en de puzzel na al die jaren eindelijk gelegd kan worden.