Twee moties in uitvoering over armoede en kinderen

De moties over dat alle kinderen mee zouden moeten kunnen doen en maatwerk rondom armoede van december 2022 en februari 2023 worden nu ten uitvoer gebracht. Een belangrijke stap, twee eigenlijk.

Alle kinderen doen mee

Wat als je geen geld hebt thuis om mee te doen? In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. D66 vindt dat elk kind het verdient om mee te doen. Het is geweldig dat er steun is van organisaties die de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren betalen. In onze gemeente is er de afspraak met het Jeugdfonds dat er per jaar één aanvraag tegelijk gehonoreerd wordt, òf sport, òf cultuur òf zwemles. D66 nam het initiatief voor de motie Alle kinderen doen mee en kreeg in de raadsvergadering van 19 december steun van de gemeenteraad. Hierdoor kunnen kinderen nu naast zwemles ook voor één andere activiteit sport of cultuur een vergoeding krijgen uit het Jeugdfonds. Er is ook structureel geld voor beschikbaar gemaakt binnen het minimabeleid. Dat is goed nieuws. In de komende weken gaat de gemeente alle sport- en cultuurclubs een brief sturen voor meer naamsbekendheid van het Jeugdfonds en vragen ze de clubs om een link naar het Jeugdfonds op te nemen op hun website bij informatie over contributies. Ook betrekken ze het Netwerk Minima, de buurtsportcoaches, jongerenwerkers en de scholen in deze communicatie. Zo kunnen er nog meer ouders van kinderen worden bereikt die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de motie vroegen we ook aandacht voor Stichting Burgerinitiatief. Deze stichting geeft in onze gemeente steun aan gezinnen die geen geld hebben voor schoolspullen voor hun kinderen, zoals fietsen en laptops. D66 is blij dat met deze motie ook hiervoor structureel geld beschikbaar is gemaakt binnen het minimabeleid.

Maatwerk en communicatie rond armoede

De motie Maatwerk en communicatie rond armoede die D66 samen heeft ingediend met OPEN kreeg steun van de gemeenteraad op 9 februari. Inmiddels zijn goede acties door het college gedaan naar aanleiding van onze motie: Het minimabeleid wordt vaak en breed onder de aandacht gebracht bij de inwoners van onze gemeente; er wordt over geschreven in het gemeentenieuws, bekend gemaakt bij veel organisaties en wordt de informatie verspreid bij de plekken waar inwoners elkaar ontmoeten, zoals inloophuizen, kerken, scholen en huisartsen. Ook wordt er verwezen naar de Grip op Geld inlopen en dat heeft geresulteerd in meer bezoekers. Vroege signalering is erg belangrijk en er wordt gewerkt aan goede samenwerking tussen dorpsteams en organisaties zoals Heuvelrug Wonen en de Regionale Sociale Dienst. Met deze motie wordt ook uitvoering gegeven aan maatwerk, voor een inkomen tot ongeveer 150% van het bijstandsniveau, waarbij de hulpvraag van de inwoner centraal staat en de gemeente uit gaat van vertrouwen. D66 is blij met deze eerste resultaten van de nieuwe aanpak, het zal leiden tot een breed beeld van wat er speelt en D66 hoopt dat dit wordt gebruikt om aanvullend beleid te ontwikkelen.