In het kader van overzichtslijstjes….

Overzicht van de door de D66 fractie gestelde vragen en de ingediende moties en amendementen in 2022.
Doel van dit overzicht:

  • de D66 leden en onze bredere achterban te laten zien waar we ons voor hebben ingezet sinds de verkiezingen in maart 2022;
  • te laten zien dat we duaal acteren en werken met wisselende meerderheden, de inhoud is bij ons leidend;
  • te reflecteren op onszelf wat betreft effectiviteit van onze initiatieven. Samen met collega partijen hebben we veel bereikt en daar zijn we trots op. Maar we zijn ook kritisch. Onder andere hoe we nog effectiever kunnen zijn en daarmee de werkdruk bij gemeentelijke organisatie kunnen verminderen (zodat we niet de 2e kamer achterna gaan, waar ze in 2022 bijna 5.000 moties indiende );
  • de opvolging van onze moties te monitoren en zorgen dat het college deze ter handen neemt en succesvol uitvoert.

D66 als initiatiefnemer

Onderstaand overzicht is uitsluitend de voorstellen waar D66 initiatiefnemer van is, wat zoveel betekent dat wij de ‘pen’ vast hebben gehouden en het politieke initiatief hebben genomen. Het is echter geen uitzondering dat het idee voor een motie of amendement is ontstaan in de interactie met inwoners en/of maatschappelijke organisaties. De D66 Utrechtse Heuvelrug fractie staat namelijk midden in de Heuvelrug samenleving en we zijn bereikbaar, ook weer in 2023. Hubert en Lennart hebben hun wekelijkse politiek inloopspreekuren in respectievelijk de Binder in Leersum en woensdagochtend in het Cultuurhuis in Doorn en ook Nicole zit periodiek in Driebergen. Dit natuurlijk naast de vele dorpsbezoeken en de politieke en klimaat cafés.

Onderdeel van de coalitie

Ook hebben we als college deelnemende partij veel zaken weten te realiseren zonder motie of amendement. Het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! 2023-2026 is in 2022 vastgesteld met daarin de 4 prioriteiten: duurzaamheid, mobiliteit, groen en wonen. De komende jaar gaan we hier dus meer in investeren wat goed aansluit bij de ambities van D66. Ook in 2023 zet onze wethouder Karin Oyevaar, samen met het hele college, zich maximaal in om hier zichtbare resultaten te behalen.

Indirect effect

Los van alles in het overzicht gebeurt er ook veel achter de schermen. Ook al heeft dit minder rechtstreeks effect op de inwoners, is het niet onbelangrijk. Het zorgt in de algemeenheid voor dat de gemeenteraad goed en adequaat kan functioneren. Zo is er een werkgroep werkwijze raad die regelmatig haar eigen werkwijze evalueert en monitort. En een werkgroep integriteit. Ook is de werkgeversfunctie van de raad een belangrijke rol. De raad moet de ondersteunende rol van de griffie op een juiste manier waarderen om als sterke raad te kunnen functioneren. De werkgeverscommissie vervult deze rol als werkgever. Op diverse inhoudsgebieden zoals het sociaal domein, energie transitie en omgevingswet zijn er raadswerkgroepen. Ook is D66 actief als raadsrapporteurs voor verschillende regionale samenwerkingsverbanden. De informatiepositie wordt beter en raadsleden krijgen meer inzicht in wat ze willen weten. De controlerende taak van de raadsleden kan zo beter worden uitgevoerd.