Fractieblog: raadsvergadering 9 februari


Het was 9 februari weer tijd voor een raadsvergadering en dus is het ook weer tijd voor een verslagje van uw fractie hierover. Bij de opening staat onze burgemeester stil bij de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië en de lokale initiatieven om hulp die kant op te krijgen. Onze lokale moskeeën zijn daar druk mee bezig. Maar daarna moet de focus weer naar de Utrechtse Heuvelrug.

Hamerstukken

In het begin van de vergadering worden op hoog tempo de hamerstukken afgedaan. Daaronder veel ruimtelijke plannen, waaronder het stedenbouwkundig kader voor de Lomboklaan in Leersum waarover al eerder een stukje op deze site verscheen. Al jaren wil D66 dat er meer gebouwd wordt en we krijgen voorzichtig het gevoel, dat onze gemeente steeds meer in beweging komt. En dat is een goede zaak.

Doe Maarn Mee

Het eerste onderwerp waarover uitgebreider gesproken wordt is het co-creatie proces Doe Maarn Mee. Het doel is om het dorpshuis de Twee Marken, de sporthal, de bibliotheek, de twee scholen én de kinderopvang op een goede manier een (nieuwe) plek te geven in Maarn. Daar mag iedereen over meepraten, maar er zit nog te weinig schot in de zaak. Nicole en Erik schreven al eerder een uitgebreid stuk op deze site over het standpunt van D66. Zowel over hoe het tot nu toe is gegaan als over hoe het nu verder moet. Achter de schermen is er door verschillende partijen, waaronder onze, hard gewerkt aan een amendement over de vervolgstappen.

Met het amendement wordt voorgesteld om niet alleen de optie “spreiding”, maar ook naar de mogelijkheid van nieuwbouw of renovatie op of nabij de bestaande plekken verder uit te werken. Dit amendement wordt door 8 partijen, dus door de voltallige raad, ingediend. Het amendement geeft het college meer ruimte, zowel in tijd als in geld (het huidige financiële kader wordt losgelaten) om tot een gepaste uitwerking te komen van één van de varianten. Wethouder Karin Oyevaar, portefeuillehouder voor dit onderwerp, kan zich dan ook goed vinden in de grote lijnen van dit amendement. Het amendement wordt unaniem aangenomen en daarna het voorstel ook.

Het CDA en BVH Lokaal hebben aanvullend nog een motie, die het college vraagt om geld bij te passen als dat nodig is. Sommige partijen willen niet op voorhand geld beschikbaar stellen. D66 snapt de wens voor gelijke steun aan de centrale voorzieningen voor de verschillende dorpen wel en kan de motie steunen. Dat geeft de doorslag: met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen wordt deze aangenomen.

Helaas gaat het minder goed met de mede door D66 ingediende motie “Vergeet de kinderopvang niet”. Te veel partijen leggen de nadruk op de eventuele kans, dat de gemeente gaat investeren ten behoeve van een commerciële partij en dan wordt deze verworpen. Gelukkig willen alle partijen wel dat de gemeente in de ruimtelijke plannen voldoende ruimte geeft aan de kinderopvang. Hoe dat uitpakt zal tijdens de uitwerking van de plannen moeten blijken.

Landelijke Eenheid Politie

U kent het vast wel: dat grote zwarte gebouw in de hoek waar u de snelweg af draait om Driebergen in te rijden. Daar zit de Landelijke Eenheid van de politie. Zij willen nieuwbouwen en hadden bedacht, dat dit mooi zou passen op de sportvelden naast hun gebouw. Maar uiteraard willen wij Dalto, F.C. Driebergen, Aurora, De Pink Panters en al die andere verenigingen en voorzieningen helemaal niet kwijt. Zij zijn veel te belangrijk voor ons dorp.

Toch ging de gemeente, op verzoek van de politie, met iedereen in gesprek over de haalbaarheid van het plan. Dat heeft voor veel onrust gezorgd. Daarom heeft Wim Cassée (ook al was hij tijdens de raadsvergadering in het buitenland) meegeschreven aan een motie om vast te stellen, dat de gemeente dit nooit meer zo gaat doen. Deze dienden we samen met het CDA en met BVH Lokaal in. Op voorstel van wethouder Boonzaaijer worden twee woorden in de motie gewijzigd en daarna kan bijna iedereen zich hierin vinden. De VVD en SGP stemmen als enigen tegen, omdat de motie overbodig zou zijn. Daar kunnen we mee leven: de motie had ook eigenlijk overbodig moeten zijn…

Moties vreemd aan de orde van de dag

Aan het eind van de vergadering komen de moties vreemd aan de orde van de dag. Dat zijn onderwerpen die leden van de raad inbrengen, omdat het niet kan wachten. Er ligt dus geen uitgewerkt plan van het college en de ambtenaren op tafel.

Bekendheid verkiezingen

Onze burgemeester besloot om geen verkiezingsborden in onze gemeente te plaatsen voor de provinciale verkiezingen van 15 maart a.s. (Gaat u allen stemmen! Op onze Erwin Kamp?) Er zijn dan immers ook waterschapsverkiezingen en in totaal doen er zo veel partijen mee, dat het niet past op borden. Maar Erik van Buiten betoogt dat niet alle partijen voldoende budget hebben voor grote campagnes, dus dat het vooral voor kleine en nieuwe partijen belangrijk is om zichtbaar te zijn op de borden. Naar aanleiding van onze reactie en die van andere partijen, zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de besturen van verschillende partijen over wat de gemeente wél allemaal gaat organiseren om de verkiezingen onder de aandacht te brengen. Na een stevig debat weet de burgemeester de meerderheid van de raad te overtuigen en wordt de motie verworpen.

Naar een stille Lekdijk

Hoe leuk motor rijden (voor sommigen) ook is, te veel mensen in Amerongen hebben last van te veel motorrijders in het dorp en o.a. op de Lekdijk. Daarom heeft Lennart samen met andere partijen een motie opgesteld die het college oproept om met een plan te komen hoe we de Lekdijk veiliger maken en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Lennart benadrukt in de raad dat het ons er om gaat om iedereen zijn plezier te gunnen. De motor rijders en dus ook de mensen, die in het oude dorp van Amerongen wonen en willen genieten van hun rust. Er moet dus sprake zijn van evenwicht en dat vindt een ruime meerderheid van de raad ook.

Laat de rust en natuur niet vervliegen door de vierde aanvliegroute van Schiphol

Hubert is al een tijdje actief bezig met dit onderwerp. Landelijk wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld waarna een nieuwe aanvliegroute voor Schiphol aangewezen wordt. Die route loopt over onze gemeente en zal zorgen voor meer geluid(soverlast) en meer vervuiling, ook boven onze kernen en boven onze natuurgebieden. Aan de ene kant willen we dit niet afschuiven op andere gemeentes, waar de huidige aanvliegroutes nu overheen lopen. Anderzijds willen we wel een signaal afgeven dat vliegen vervuilend is en dat we eerder moeten kijken naar krimp van Schiphol in plaats van groei”. We willen dat er serieus wordt gekeken hoeveel vliegverkeer boven Nederland haalbaar en wenselijk is. De motie wordt met ruime meerderheid aangenomen.

Maatwerk en communicatie rond armoede

Nicole heeft samen met Open deze motie opgesteld omdat de prijzen stijgen, met name van onze energie. Mensen die onder, op of net boven het minimum zitten dreigen in armoede te vervallen en de gemeente bereikt niet iedereen in deze groep. Daarom wordt aandacht gevraagd voor de communicatie hierover. Iedereen vindt dit een sympathiek doel, maar sommige partijen vinden dat er al genoeg gedaan wordt. De wethouder ziet dit als een aanmoediging om ingezet beleid voort te zetten en te intensiveren. Daarbij wordt ook het goede werk dat bibliotheken hierin verrichten benoemd en geprezen. Nicole legt uit, dat een belangrijk doel is om de hulpvraag te normaliseren. Mensen zouden zich niet moeten schamen om hun recht op te eisen. Ook dit kan de wethouder steunen. De SGP en VVD stemmen tegen, maar de rest neemt de motie met 18 stemmen aan.

Verkabelen

Als laatste wordt de motie over het verkabelen van hoogspanningskabels besproken. Tijdens de gesprekken over Doe Maarn Mee kwamen de hoogspanningsmasten nadrukkelijk ter sprake. Niet iedereen heeft direct last van de straling, maar het uitzicht is minder fraai. Daarnaast zijn er ook wettelijke regels: in de buurt van deze kabels mogen geen woningen, maar ook bijvoorbeeld geen scholen gebouwd worden. In het project Doe Maarn Mee speelde dit ook een rol.

Het zou dus beter zijn als deze hoogspanningskabels onder de grond worden gebracht. Maar dat is heel erg duur. Gelukkig is er een regeling zodat het Rijk en de provincie het merendeel van deze kosten voor hun rekening nemen. Dan nog zou voor de gemeente een rekening van 5 of 6 miljoen euro overblijven. Het voorstel is om te verkennen wat er nou precies mogelijk is en een beter beeld te krijgen van wat het dan zou kosten voor de gemeente.

Wethouder Anouk Haaxma wijst er op, dat ook het haalbaarheidsonderzoek al veel kost: € 30.000,=. Volgens het college heeft het alleen maar zin heeft als er een reële kans is als de gemeente daarna bereid is om die miljoenen uit te geven. Erik zegt dat hij het als ondernemer heel normaal vindt om een relatief ( ongeveer 0,5 %) klein bedrag uit te geven om een goede beslissing te kunnen nemen over de veel grotere investering. Of dit nu de doorslag gaf of toch de gemiste voetbalcarrière van VVD-raadslid Evert de Boer, zullen we nooit weten. Maar de motie wordt aangenomen, omdat alleen de SGP tegen stemt.

Conclusie

Het was weer een lange avond met hele afwisselende debatten. Uiteindelijk heeft D66 in bijna alle beslissingen een meerderheid voor onze standpunten gevonden en we hebben daarvoor samengewerkt met alle andere fracties in de raad. Tevreden over deze constatering gaan we snel weer aan de slag met de volgende dossiers…
…en natuurlijk met de campagne voor een mooi verkiezingsresultaat op 15 maart! Niet vergeten te stemmen!