Fractie D66 Utrechtse Heuvelrug verdeelt de taken onderling

Na de succesvol afgeronde college-onderhandelingen heeft de fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug de koers weer op de toekomst gericht. In de Raadsvergadering van 2 juni is Wim Cassée geïnstalleerd als nieuw raadslid namens D66. Hij vervangt daarmee Karin Oyevaar, die nu is begonnen als wethouder in onze gemeente. Omdat Karin afgelopen jaren de fractievoorzitter en lijsttrekker was, liepen er vanzelfsprekend veel lijntjes via Karin. Dat is een forse werklast en daarover heeft de fractie in alle rust over gesproken.

Team

De nieuwe fractie heeft besloten om de taken binnen de fractie zoveel mogelijk onderling te verdelen. We kiezen nadrukkelijk voor een team waarin iedereen de ruimte krijgt om een eigen stempel te drukken op de werkwijze van de fractie. Zo houden we de balans tussen politiek, werk en privéleven voor iedereen in de fractie hanteerbaar.

Beeld: D66 UH

Afgesproken is dat:

Wim Cassée, Niels Geelkerken en Hubert van Zanten leiden de gang van zaken rond fractievergaderingen, waaronder het plannen en het voorzitten van de fractievergaderingen zelf. Nicole ondersteunt vanuit de fractie de permanente campagne van onze afdeling. Ook gaat ze onze fractie vertegenwoordigen in de contacten met D66’ers in de regio, provincie en het landelijk bureau. Nicole zit daarom namens D66 Utrechtse Heuvelrug in het overleg van fractievoorzitters in de provincie Utrecht.
Erik van Buiten en Lennart van der Burg gaan samen de relaties met burgemeester, wethouders, media en andere fracties afstemmen. Erik doet dat als fractievoorzitter en Lennart als vice-fractievoorzitter. Lennart zit daarbij namens ons in de agendacommissie van de gemeenteraad, waar de verschillende raadsfracties samen het vergaderschema vaststellen en natuurlijk ook de onderwerpen die daar besproken gaan worden.

Portefeuilles

We hebben ook de politieke aandachtsvelden onderling verdeeld. De gemeenteraad kent de commissie Ruimte (bv wonen, verkeer, klimaat), waar namens D66 vooral Wim, Niels en Lennart actief zijn. Erik is vooral actief in de commissie Bestuur & Middelen (geld, veiligheid, ondernemerszaken, dienstverlening door de gemeente). Na de zomer wordt Erik daarbij vergezeld door commissielid Wouter Gerats. In de commissie Samenleving gaan Hubert en Nicole aan de slag met thema’s zoals Onderwijs, Sociaal Domein en Cultuur.