Een goed schoolgebouw biedt zoveel meer kansen

Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten en schoolleiders. We kunnen niet zonder hen. De school waar zij werken moet een fijne plek zijn ook voor leerlingen die er spelen en leren. Hiervoor hebben we goede en gezonde schoolgebouwen nodig. Een goede school kan een wijk, buurt of dorp aantrekkelijker maken en versterken. Zeker als het gebouw ook inzetbaar is voor andere maatschappelijke doelen zoals cultuur, gezondheid of sport.

Goed onderwijs begint bij…

Onlangs bezochten D66 fractieleden enkele scholen in onze gemeente. Krappe lokalen waar overal aan en is uitgebouwd door ruimtegebrek. Als het regent loopt het water soms naar binnen en het klaslokaal is in de winter te koud en in de zomer te warm. Slechte ventilatie zorgt ervoor dat ramen en deuren open moeten, ook in de winter. Deze scholen hebben nu ook extra te maken met hogere energiekosten. Conclusie: Vernieuwing én verduurzaming van schoolgebouwen is hard nodig.

Zorgplicht

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. In het Integraal Huisvestingsplan 2021-2024 staat dat onze gemeente blijft investeren in duurzame, frisse scholen. In het huidige Integrale Huisvestingsplan staan vier scholen (Driebergen en Doorn) opgenomen. Voor de noodlokalen bij De Uilenburcht is in december 2021 door de raad besloten tot externe financiering. Voor de andere drie scholen De Dolfijn, De Ontdekkingsreis en de Nicolaas Daltonschool wordt er nog altijd gewerkt aan een plan. In de vorige bestuursperiode heeft de gemeente ervoor gekozen de schuldenlast niet verder te laten oplopen. Dit wilde de gemeente invullen door de geplande nieuwbouw extern te financieren. Dit bleek moeilijker dan gedacht. Schoolbesturen en gemeenten willen wel zorgen voor adequate schoolgebouwen, maar kunnen dit niet betalen.

Geen routeplan

Op 3 november wordt aan de Raad het voorstel voorgelegd om over te gaan op de vroeger ook gebruikelijke gemeentelijke financieringsmethode. Dit om de planning van de IHP projecten niet verder te vertragen en de nijpende huisvestingsproblemen voor deze scholen op te lossen. Hiermee lossen we slechts een deel van de problemen op. Er staan meer scholen op de lijst voor nieuwbouw ook in anderen dorpen. Onderwijs is meer dan het schoolgebouw alleen. De aandacht voor het onderwijs is één van de belangrijkste factoren in het lokaal beleid gericht op leefbaarheid, veiligheid en het bevorderen van gelijke kansen. Een helder routeplan met investering voor de komende 20 jaar ontbreekt.

Wat vragen wij:

  • Een werkelijk integraal IHP, zodat alle scholen weten wanneer hun gebouwen aan de beurt komen, begin volgend jaar.
  • Maatregelen om nieuwbouw versneld te realiseren, zodat alle leerlingen zo snel mogelijk in een adequaat lokaal les krijgen.
  • Periodieke informatie over voortgang.
  • Snelle start met het maken van het nieuwe IHP met alle betrokken partijen en
  • Een realistische en haalbare begroting