Algemene beschouwingen

Vorige week vroeg mijn zoontje Bor van 3, papa waarom wonen we hier eigenlijk? Goede vraag natuurlijk. Zo’n 10 jaar geleden waren we op zoek naar een woning, die we uiteindelijk vonden in Doorn. We voelden ons aangetrokken door de natuur en de prachtige omgeving. Nu meer dan ooit beseffen we ons dat we bevoorrecht zijn. Dat wij de kansen hebben gekregen die er nu voor veel mensen niet meer zijn.

Woningmarkt zit muurvast

Woningen, en dan met name kleine betaalbare woningen zijn, anders dan 10 jaar terug, nu nauwelijks te vinden. Ouderen én jongeren zitten letterlijk vast. Dat moet en kan anders. Dit is één van de speerpunten van de D66 fractie. U heeft het van ons gezien. Bij elk ruimtelijk plan kijken we of we hier meer, kleinere en betaalbaardere woningen kunnen bouwen. Bouwen voor de toekomst.
Er ligt een zogenaamde ‘beleidsarme kadernota’, waarmee we bestaand beleid voortzetten. D66 wil dat het nieuwe college voortvarender te werk gaat en in de Begroting 2023 de afspraken in het raadsbreed programma meeneemt.

Extra geld aanwenden voor herstelwerk

Financieel is de situatie opeen 180 graden gedraaid. En dat is nodig ook. Er is afgelopen jaren veel te weinig geïnvesteerd in fietspaden, riolering en het onderhoud en verduurzaming van ons maatschappelijke vastgoed. Er is herstelwerk te doen. Vanuit Den Haag krijgen we de komende jaren eindelijk extra geld. D66 wil dat we dat verstandig en toekomstgericht gaan inzetten. Geen cadeautjes uitdelen, serieus blijven. We blijven ons continue afvragen: is dit goed voor onze gemeente en wat betekent dit voor onze inwoners?
D66 weet dat het extra geld vanuit het Rijk niet structureel is. We willen de financiële kracht van onze gemeente versterken door de inkomsten structureel op orde te brengen. De zogenaamde ‘onbenutte belastingcapaciteit, is ruim 6 miljoen per jaar. Het verhogen van lokale belastingen is voor ons nog steeds een logisch idee. Wij willen dat het college daarvoor met heldere voorstellen komt.

Beeld: D66 UH

Repareer het dak als de zon schijnt

Ik citeer mijn collega Erik van Buiten “repareer het dak als de zon schijnt”. Wat D66 betreft investeren we dit extra geld slim en toekomstgericht. We geven alvast een voorschot, 3 richtinggevende punten:

  • Kosten besparen door te investeren. Laten we de 2 miljoen euro gemeentelijke energie lasten per jaar naar beneden brengen door te investeren in veel snellere verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed, maar ook in de eigen mensen. D66 wil ook investeren in de kennis van onze organisatie, met vaste krachten in plaats van dure inhuur
  • Uitvoering verbeteren. D66 wil een betrouwbare overheid, die sneller reageert. Laten we de doorlooptijd van ruimtelijke plannen versnellen en niet wachten tot de uiterste termijnen. Tijd is geld, ook voor bedrijven die op onze besluiten wachten en woningcorporaties die woningen willen realiseren.
  • Crisissen aanpakken, zoals klimaat en stikstof. We lopen tegen onze grenzen! Het is zaak deze structurele problemen aan te pakken. D66 neemt hiervoor initiatief. Daarom komen we samen met OPEN met een plan voor ontwikkeling van een zonnepark op de gemeentelijke stortplaats en een motie om werk te maken van hervorming van de landbouw in onze gemeente, met perspectief voor de boer. Een crisis brengt ook kansen. D66 wil die kansen benutten.

Ruim 40% van onze gemeentebegroting gaat naar de zorg. De structurele financiële problemen in het sociaal domein waar gemeenten al sinds de decentralisaties tegenaan lopen, zijn niet opgelost. Kwetsbare kinderen en hun gezinnen moeten steeds vaker en langer wachten op de juiste hulp. Het is belangrijk dat we sturen op kwaliteit in plaats van op geld en problemen in de zorg integraal oplossen.

Samenwerken

Collega’s, de Utrechtse Heuvelrug is geen eiland. We moeten als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen. Een prachtig voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid is de opvang van Oekraïners in onze gemeente, 150 gast gezinnen hebben hulp geboden en de gemeente heeft zich maximaal ingespannen rondom Woonoord in Doorn. Complimenten!
D66 wil met iedereen samenwerken, aan een gemeente om trots op te zijn. We willen niet een beetje meehobbelen. We willen de wereld mooier maken, resultaten halen.
Neemt de biodiversiteit en het groen toe?
Is het veiliger op de fiets en pakken meer mensen de fiets?
Kunnen mensen hier wonen?
Pakken we de energiearmoede aan? (motie aanpak energie armoede)
Groeien kinderen en jongeren hier veilig en gezond op?
Is de Jeugdzorg op niveau?
Is onze dienstverlening verbeterd en voor iedereen toegankelijk?

205-MIO CO2 uitstoot

En uiteraard hoort u ons over klimaat. Over wat onze gemeentelijke organisatie zelf uitstoot en dat we de uitstoot als gemeente weer gaan compenseren. Net als vroeger. D66 heeft daar ook een voorstel voor. Gemeentebreed weten we meer, we stoten namelijk jaarlijks 205 miljoen kilo CO2 uit. En dat is nog zonder de snelwegen. We moeten aan de slag, alles op alles zetten om elke m3 gas te besparen en elke kilo CO2 in de atmosfeer. Klimaatverandering is nu gaande, daden zijn nodig. Laten we naar deze urgentie handelen en als eerste stap de motie hiervoor steunen.

We kijken uit naar een het uitvoeringsprogramma van het college en verwachten dat we straks snelheid maken met gemaakte afspraken.
Voor nu iedereen alvast goede zomer. Lekker tot rust komen op de Heuvelrug.