Sport, bewegen en gezondheid

Sport en beweging zijn een belangrijke basis voor een gezond en vitaal leven. Sport verbindt en inspireert mensen. Toch staan we op dit vlak in Groningen voor grote uitdagingen. Slechts minder dan de helft van de Groningers sport minimaal één keer per week en meer dan de helft van de Groningers boven de achttien jaar heeft overgewicht. Ook zijn er groepen in onze provincie die belemmeringen ervaren om te kunnen sporten en bewegen. D66 gaat daarom voor ‘beweeginclusief’ beleid waarbij altijd aandacht is voor sport en beweging.

Ga voor een “beweeginclusieve” provincie

Corona werkte als een alarmbel die het belang van een vitale en gezonde leefstijl benadrukte. Door individualisering, ontgroening en vergrijzing kampen sportverenigingen met teruglopende ledenaantallen en met vrijwilligersproblematiek. D66 wil naar een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om op een plezierige manier mee te kunnen doen aan sport en bewegen. Wij vinden het daarom van belang dat de provincie vanuit al haar beleidsterreinen kijkt in hoeverre het sport en bewegen kan stimuleren. In zowel haar mobiliteitsbeleid als bij ruimtelijke ordening, leefbaarheid, natuurbeleving, economie en toerisme zou de provincie ‘beweeginclusief’ moeten denken. Een manier van denken waarbij sport en bewegen, naast doel op zich, vooral ook als een maatschappelijk middel worden ingezet. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid in buurten en dorpen te versterken, inwoners te laten meedoen in de maatschappij, het gebruik van de fiets te stimuleren, en Groningen op de kaart te zetten als een aantrekkelijke leefomgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Wij steunen initiatieven die voortkomen uit het Provinciaal Beweegakkoord van harte.

Laat iedereen deelnemen aan dagelijks sportplezier

Al op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een leven lang sport- en beweegplezier. En daarmee ook de basis voor een gezonde en weerbare samenleving. Echter, onze jeugd sport en beweegt te weinig voor een gezonde leefstijl. D66 wil daarom dat ieder kind deel kan nemen aan sport en beweging, ongeacht de situatie waarin het opgroeit. Daarvoor is het van belang om regionale samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en de sportsector te faciliteren. Helaas weten veel mensen om uiteenlopende redenen nog niet hun weg te vinden naar de sportclub. D66 wil aangepast sporten voor mensen met een beperking blijvend ondersteunen door dit over gemeentegrenzen heen te organiseren. Ook kunnen nog lang niet alle sportclubs een sociaal veilige sportomgeving bieden. Het is daarom van belang om gelden beschikbaar te stellen voor experimenten waarbij sporten wordt gestimuleerd bij groepen die hierin achterblijven.

Geef de ruimte aan sport

Veel sportaccommodaties zijn op dit moment gedateerd, niet energievriendelijk en worden enkel als traditionele sportaccommodatie ingezet. D66 wil dat de provincie sportclubs en gemeenten blijft ondersteunen om te verduurzamen en energie te besparen. Ook willen we dat de provincie een multifunctionele inzet als voorwaarde stelt. Een open sportaccommodatie nodigt uit om te sporten en te spelen. Ook versterkt het de sociale cohesie en het sportplezier. Bovendien verdienen duurzaamheidsinvesteringen zich sneller terug als de sportaccommodatie een bredere maatschappelijke functie heeft. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat sport in de openbare ruimte, mede als gevolg van corona. Daarom is het van belang te zorgen voor een uitnodigende, toegankelijke en veilige openbare ruimte. Dit is cruciaal om te spelen, te sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten. D66 wil daarom investeren in toegankelijke en veilige wandel- en fietspaden en sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Samen met natuurbeheerders willen we wandelen en fietsen in natuurgebieden meer mogelijk maken, waarbij natuurbescherming en natuurbeleving met elkaar in balans zijn. Wij gaan daarbij concreet voor een fiets- en wandelberg, ofwel de Groningse wielerwierden, de Waddenberg bij Usquert en de Wecyclemountain bij Veendam, als uithangbord voor de sportieve ambities van de provincie. Binnen de ruimtelijke ordening willen we de kansen grijpen die er zijn. Inwoners, sportclubs, scholen en organisaties willen we betrekken bij deze planvorming.

Inspireer om te sporten

Sportevenementen zetten niet alleen de regio op de kaart, maar ze hebben ook een positieve invloed op de gezondheid en de sociale betrokkenheid van inwoners. Toch staat de organisatie van sportevenementen onder druk. De provincie kan hier een rol spelen als verbindende schakel en financiële ondersteuner. Belangrijk is de toegevoegde waarde van deze evenementen te vergroten door aandacht te besteden aan de breedtesport en door inwoners, regionale ondernemers en maatschappelijke organisaties actief te betrekken. Het trainen van de talenten van vandaag is van belang om de topsporters van morgen te creëren. Hiervoor zal de provincie moeten investeren in multifunctionele sportaccommodaties die dicht bij het onderwijs staan en waar meerdere disciplines elkaar gemakkelijk ontmoeten. De randvoorwaarden moeten dan ook op orde zijn, zoals vervoer naar de sportclub en ondersteuning om topsport te combineren met school of werk. De provincie kan een verbindende rol spelen door ambities af te stemmen met het Rijk, gemeenten en andere provincies. Hierbij zal ook oog moeten zijn voor paralympische topsport.

Wat gaan we concreet doen?

Ga voor een ‘beweeginclusieve’ provincie
▪  Laat sport en bewegen onderdeel zijn van provinciaal beleid op alle terreinen.
▪  Ondersteun initiatieven uit het Provinciaal Beweegakkoord met geld en menskracht.

Laat iedereen deelnemen aan dagelijks sportplezier
▪  Faciliteer de regionale samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en sportverenigingen en -organisaties.
▪  Organiseer sport en bewegen voor mensen met een beperking over gemeentegrenzen heen.
▪  Stel geld beschikbaar voor experimenten om sporten bij clubs en verenigingen toegankelijk, veilig en laagdrempelig te maken voor iedereen.

Geef ruimte aan sport
▪  Blijf sportorganisaties ondersteunen om hun accommodaties te verduurzamen en energie te besparen.
▪  Stel in overleg met gemeenten een multifunctionele inzet als een voorwaarde bij nieuwe sportaccommodaties.
▪  Investeer in een ‘beweeginclusieve’ openbare ruimte, onder andere door meer veilige en toegankelijke fiets- en wandelpaden te realiseren.
▪  Creëer een fiets- en wandelberg, ofwel een ‘Wielerwierde’, als uithangbord voor de provinciale ambities op het gebied van sport, beweging, fietsen en wandelen.

Inspireer om te sporten
▪  Ondersteun sportevenementen, link deze aan de breedtesport en betrek inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier actief bij.
▪  Versterk de samenwerking tussen sport en onderwijs om talentontwikkeling te stimuleren en zorg dat de randvoorwaarden zoals vervoer op orde zijn.