Ruimte en wonen

Ruimte is schaars, ook in Groningen. Veel ontwikkelingen vragen ruimte. Denk aan wonen, groen, landbouw, industrie, mobiliteit en energie. De keuzen die we nu maken zijn bepalend voor de toekomstige inrichting van de provincie. Die keuzen moeten we daarom maken met de Groningers, en dan vooral met de jongeren die in het Groningen van straks gaan wonen, werken en recreëren. Samen richten we het Groningen van de toekomst in.

Bouw aan onze toekomst

Het is mede door de coronacrisis mogelijk geworden om op afstand van het werk te gaan wonen. Dat biedt allerlei kansen op plekken in onze provincie waar het nu soms lastig is om voorzieningen overeind te houden. We kunnen mede door de uitvoering van het Deltaplan voor het Noorden weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. In Groningen kunnen we 50.000 nieuwe woningen bouwen die voor heel Nederland nodig zijn, mits de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de investeringen in het bestaande spoor worden gerealiseerd. Zo wil D66 tegelijkertijd een impuls geven aan de bereikbaarheid én leefbaarheid van onze provincie. Bovendien kan de noordelijke economie door de uitvoering van het Deltaplan flink groeien, ruim meer dan de verwachte kosten van de spoorprojecten. De woningen die we gaan bouwen zijn voor de huidige, terugkerende én nieuwe Groningers. Dat betekent dat het woningbestand wordt afgestemd op de toekomst, met meer mogelijkheden voor eenpersoonshuishoudens en verschillende soorten woonvormen zoals gemeenschaps- of deelwonen.

Creëer ruimte voor wonen

D66 zet in op het mogelijk maken van veel nieuwe bouwplannen. Daarvoor zal de provincie samen met de gemeenten in Omgevingsvisies en -verordeningen het bouwen van woningen mogelijk maken en stimuleren. Er is ruimte nodig voor deze nieuwe woningen, die betaalbaar, duurzaam, energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn. Die ruimte vinden we in de eerste plaats binnen de bestaande bebouwde omgeving. Daarnaast is ook ruimte nodig voor woningen aansluitend op de bestaande bebouwing. Landelijk is becijferd dat voor één miljoen nieuwe woningen slechts één procent van de grond buiten de bestaande bebouwde omgeving nodig is, mits de helft van de nieuwe woningen in de al bestaande bebouwde omgeving wordt gerealiseerd. Daarmee behouden we het open karakter en de rust van het Groningse landschap en krijgen ook de landbouw en de natuur
de ruimte.

‘Ruimte voor natuur’ betekent dat D66 méér natuur wil in Groningen, en dat natuurgebieden onderling verbonden zijn voor meer samenhang en soortenrijkdom. Het natuurgebied ‘Groeningen’ is een goed voorbeeld, het laagveengebied dat loopt van het Leekstermeer, de Onlanden, via het Hunzedal tot aan het Schildmeer en in samenhang tot één groot natuurgebied wordt gevormd. In het laagveen wordt de waterstand omhoog gebracht waardoor de droogte op het Drents plateau wordt bestreden en de verzilting in het noorden van de provincie wordt tegengegaan. Ook het omliggende gebied wint daardoor in aantrekkingskracht om in te wonen en te recreëren. Wij zien kansen om meer natuur op deze manier met elkaar te verbinden en zo de natuur toegankelijker te maken voor alle inwoners.

Ook mobiliteit is een onderdeel van het ruimtelijk beleid. We moeten ons gemakkelijk en duurzaam kunnen verplaatsen naar school, werk en om te recreëren. Daarom bouwen we woningen waar we op fietsafstand goed openbaar vervoer en goede voorzieningen kunnen aanbieden. Ook investeren we in brede en comfortabele (door)fietsroutes om grotere plaatsen in de provincie met elkaar te verbinden. Boven het regionale niveau verbeteren we de bereikbaarheid en de brede welvaart met de Lelylijn, de Nedersaksenlijn, investeringen in het bestaande spoor en de Wunderline naar Duitsland.

In Groningen is ruimte voor duurzame industrie en energie. Goedgekozen en op plaatsen waar energie beschikbaar is wordt gewerkt op industrieterreinen waar bedrijven samen meerwaarde maken. Daarmee zijn we zuinig met ruimte en kunnen we bedrijven huisvesten die uniek zijn in Nederland. Bedrijven die soms uniek zijn in schaal, zoals hyperscale datacentra, maar vaker uniek in hun samenwerking met elkaar. Meerdere takken van industrie maken samen een waterstofeconomie, waarmee onder andere industriële processen worden verduurzaamd en circulariteit wordt bereikt De ruimte die daarvoor nodig is vinden we wat D66 betreft in het Eemshavengebied, Zuid-Groningen (Agro) en langs de A7 en N33. Wij willen bestaande industriegebieden en locaties hergebruiken, want we zijn zuinig met de ruimte.

Wat gaan we concreet doen?

Bouw aan onze toekomst
▪  Richt Groningen in samen met de Groningers: bewoners, gemeenten en de provincie werken samen om plannen te maken.
▪  Bepaal samen met de gemeenten hoe we de ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, natuur en landbouw evenwichtig vormgeven over de gehele provincie.
▪  Geef uitvoering aan het Deltaplan voor het Noorden: realiseer de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de Wunderline en 50.000 nieuwe woningen.
▪  Bied meer mogelijkheden voor eenpersoonshuishoudens en verschillende soorten woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen.

Creëer ruimte voor wonen
▪  Bouw nieuwe woningen aardbevingsbestendig, energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief.
▪  Realiseer nieuwe woningen in eerste instantie binnen of aansluitend op de bestaande bebouwde omgeving.
▪  Houd bij nieuwbouw rekening met de rust en de ruimte die het Groninger landschap kenmerken.

Verbind onze natuur
▪  Verbind natuurgebieden om zo het waterpeil, de soortenrijkdom en het beheer van de waterkwaliteit te optimaliseren en natuur toegankelijk te maken voor alle inwoners.
▪  Maak ruimte voor nieuwe natuur, binnen en buiten bestaande natuurgebieden, onder andere door langs fietspaden, wegen, sporen en kanalen grond aan te kopen en hier ecologisch bermbeheer op toe te passen.

Ga fietsend of treinend naar je werk, school of vereniging
▪  Bouw nieuwe woningen op fietsafstand van goede OV-voorzieningen.
▪  Verbeter de bereikbaarheid door nieuwe (door)fietsroutes en met de Lelylijn, Nedersaksenlijn, Wunderline en over het bestaande spoor.

Kies voor duurzame, goed ingepaste industrie
▪  Kies voor goede ingepaste, duurzame industrieterreinen op plekken met voldoende energie en zorg voor voldoende aandacht voor een klimaatadaptieve inrichting.
▪  Investeer in samenwerkende bedrijven die onze waterstofeconomie en circulaire ambities aanjagen.
▪  Vernieuw oude bedrijventerreinen of geef deze in samenspraak met gemeenten een andere bestemming.