Natuur, water en landbouw

Natuur, water en landbouw: dat alles heeft de provincie Groningen in overvloed. Op deze rijkdommen moeten we zuinig zijn. Als geen andere provincie, zijn we hier in Groningen bewust hoe belangrijk onze bodem is voor onze leefomgeving. Wij vinden het essentieel dat we met elkaar in gesprek blijven over natuur, water en landbouw. Hoe zorgen we ervoor dat we natuur en landbouw elkaar versterken in plaats van dwars zitten? Hoe gaan we om met ons water, de waterkwaliteit en de wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering? D66 wil in het verlengde van het Nationaal Programma Groningen dat vooral laaggelegen gebieden klimaatbestendig worden ingericht waardoor droogte en wateroverlast voorkomen worden.

Biodivers en klimaatbestendig

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt volop en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners.

Een toekomstbestendige landbouwsector

De kringlooplandbouw, biologisch boeren en het verhogen van de biodiversiteit dragen aan een levend landschap. We willen dat de provincie innovatieve projecten die de biodiversiteit bevorderen blijft bevorderen. Door de koppeling van kennis, groen denken en hoogwaardige productie en verwerking houden we een sterke, internationaal betekenisvolle landbouwsector.

Ook de traditionele landbouw kan veel bereiken door middel van innovatie. De provincie kan boeren hierbij ondersteunen. Verder willen we dat de provincie vasthoudt aan het verbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij. Er mogen geen dieren bijkomen.

We moeten serieus rekening houden met de gevolgen van de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering. Ook krijgen we vaker te maken met overlast door langdurige hoosbuien of extreme droogte. We moeten meer doen om de waterhuishouding op peil te houden, bijvoorbeeld door nieuwe vormen van waterberging. In Noord-Nederland is veel kennis aanwezig over waterberging, (zilte) landbouw en watermanagement. Werk samen met om deze kennis en kunde te vermarkten.

Wij zijn voorstander van natuurinclusieve landbouw. De provincie kan bijdragen aan de biodiversiteit door nog intensiever in te zetten om insectenvriendelijk bermbeheer. Ook zetten wij in op het beschermen van de houtwallen in het Westerkwartier en de waterlopen in Humsterland. Verder pleiten wij voor diervriendelijke beheersmaatregelen om het weidevogelaantal in de provincie te doen stijgen.

Kortom

  • Realiseer het Natuurnetwerk Nederland en geef de natuur in en rondom Westerwolde, het Zuidlaardermeer en in het Westerkwartier een stimulans.
  • Geef voorrang aan de kringlooplandbouw en natuurinclusieve, biologische landbouw.
  • Handhaaf verbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij.
  • Bereid Groningen voor op de gevolgen van de klimaatverandering.
  • Neem concrete maatregelen om wateroverlast en verdroging te voorkomen.
  • Ontwikkel en stimuleer maatregelen die tot groei van het aantal weidevogels, insecten en bijen leidt.
  • Draag bij aan de biodiversiteit door boeren te stimuleren de monocultuur te doorbreken.
  • Onderzoek waar in de provincie meer bomen geplant kunnen worden om de klimaatverandering te helpen tegengaan.