Landbouw, natuur en water

De uitdagingen rond landbouw, natuur en water zijn groot. Er moeten keuzes worden gemaakt om de problemen op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit aan te pakken en zo natuurherstel mogelijk te maken. Dat kan, mét een toekomst voor de landbouw. Natuurinclusiviteit, circulariteit en duurzaamheid zijn daarbij voor ons kernbegrippen. Zo zorgen wij voor een vitale landbouwsector die vooroploopt in het produceren van duurzaam, voldoende én gezond voedsel. Daarmee kunnen toekomstige generaties blijven genieten van een prachtige natuur in onze provincie.

Kies voor de landbouw van de toekomst

De huidige, gangbare manier van boeren loopt tegen zijn ecologische grenzen aan. De afgelopen decennia moesten boeren steeds verder vergroten en intensiveren om hun inkomsten op peil te houden. De Nederlandse landbouwsector is zichzelf opnieuw aan het uitvinden door middel van een fundamentele en onvermijdelijke transitie. Hierbij zullen stikstof, waterkwaliteit en -peil en klimaatopgaven in een integrale benadering worden aangepakt. D66 wil de afhankelijkheid van kunstmest, geïmporteerd krachtvoer en chemische bestrijdingsmiddelen sterk verminderen. Wij zien hier kansen voor de transitie richting een natuurinclusieve en circulaire landbouw. Daarbij zullen we ook in moeten zetten en anticiperen op een meer plantaardig dieet van consumenten. We zullen minder bulkproducten moeten exporteren en juist meer landbouwkennis. Dit vraagt om pioniers die het anders durven en willen doen.

Geef steun aan nieuwe vormen van landbouw

De biologische en gangbare landbouw zullen naar elkaar toegroeien. D66 wil de landbouw stimuleren om zich aan te passen aan een sterk beperkt gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een natuurinclusieve aanpak, waarbij boeren gebruikmaken van de biodiversiteit en natuur op hun eigen bedrijf, leent zich hierbij
uitstek voor. De inzet van kruidenrijk grasland is hier een uitstekend voorbeeld van. De provincie geeft ruimte aan experimenterende agrariërs door onafhankelijke kennis te delen en netwerken te organiseren. Onafhankelijke landbouwvoorlichters kunnen boeren gratis adviseren en ondersteunen in hun bedrijfsvoering. D66 ziet de
biologische landbouw als een constante proeftuin voor het ontwikkelen van alternatieven voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Er komt daarom een
campagne om biologische producten te promoten.

D66 ziet veel kansen in een circulaire grondgebonden landbouw door kringlopen zoveel als mogelijk in de regio te sluiten. Grondgebonden boeren voeden hierbij hun vee van hun eigen areaal of halen hun veevoer bij een akkerbouwer of veehouder met landbouwgrond uit de buurt. Groningse akkers moeten zoveel mogelijk worden
bemest met mest uit de regio, niet met mest van ver. D66 wil daarom
samenwerkingen tussen akkerbouwers en veehouders stimuleren en faciliteren.

De landbouw in de drie noordelijke provincies biedt vele kansen om bij te dragen aan een biobased economy waarbij natuurlijke grondstoffen optimaal worden benut. De noordelijke landbouw produceert hernieuwbare grondstoffen voor groene chemie, bioplastics en eiwit. De landbouw van de toekomst kan de regionale
industrie en bouw verduurzamen. D66 ziet de provincie Groningen als faciliterende partij en verbindende factor tussen landbouw, economie en kennisinstellingen. Dit kan versterkt worden door nauw samen te werken met onze Duitse buren.

Niet alles kan overal. De bodem en natuur moeten ons sturen, niet omgekeerd. D66 wil landbouw binnen de grenzen die de natuurlijke omgeving stelt. Dit is voor ons een essentieel criterium bij de verlening van vergunningen. Wij willen niet zozeer de
boerderijen vergroten, maar juist het dierenwelzijn en de duurzaamheid. Ook willen we de eigen kwaliteiten van diverse gebieden in Groningen gebruiken door middel van zonering. Met een groene ruilverkaveling willen we op een slimme wijze het hoofd bieden aan zowel de stikstofcrisis als de opvolgingsproblematiek. D66 wil de PAS-melders weer vooruithelpen. Stikstofruimte die als gevolg van de aanpak beschikbaar komt, moet ook ingezet kunnen worden om hun activiteiten te vergunnen. Landelijke regie is hierbij essentieel. D66 aarzelt niet, maar pakt door in de stikstofcrisis.

We willen boeren betrekken bij een gebiedsproces dat uitdagingen in de agrarische sector integraal aanpakt. Inkrimping van de veestapel is daarbij geen doel op zich, maar een uitkomst van de verschillende sporen binnen de landbouwtransitie. Er zijn verschillende effecten per bedrijf, daarom willen we ruimte bieden aan vakmanschap en maatwerk. Technologische innovaties en optimalisaties in het voer-, mest- en landgebruik kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de agrarische sector. Dit is echter helaas niet voldoende om de stikstofproblematiek op te lossen. Daarom zijn meer ingrijpende maatregelen noodzakelijk.

Zowel boeren, verwerkende industrie als supermarkten moeten bedenken hoe zich te onderscheiden. Unieke kwaliteitsproducten en lokale specialiteiten bieden hier kansen voor. D66 wil Europese erkenning voor Groninger streekproducten. Ook is D66 voor korte ketens. Benut gewassen en reststromen in de verwerkende industrie voor een circulaire economie die bijdraagt aan nieuwe verdienmodellen. De provincie stimuleert dat kennisinstellingen, ketenpartners en boeren samenkomen om onderscheidende kwaliteitsproducten te ontwikkelen en te werken aan de vergroening van de industrie.

Wij willen boeren blijven stimuleren om nieuwe verdienmodellen op te zetten naast voedselproductie. Boeren moeten vergoed worden voor de ecologische diensten en landschapsdiensten die zij leveren. D66 wil boeren blijven waarderen om houtwallen, bomenrijen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen en te behouden.
Hiermee dragen boeren bij aan de biodiversiteit, het landschap en de regionale identiteit. Ook andere commerciële diensten, zoals toerisme, cultuur en energievoorziening kunnen door boeren worden geleverd. D66 wil boeren stimuleren om hun eigen energie op te wekken, zeker als zij dat doen samen met inwoners van nabije dorpen.

Wij willen overal kunnen zwemmen. D66 vindt daarom dat in heel Groningen gezonden voldoende water aanwezig moet zijn. De waterkwaliteit staat zwaar onder druk en de provincie zal duidelijker en consequenter kaders moeten stellen. D66 vindt het vanzelfsprekend dat de provincie zich verplicht de Europese Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 te halen. We zullen steeds vaker te maken krijgen met droogte, extreme regenval en hittegolven. Daarom zullen we de omslag moeten maken naar water vasthouden in plaats van zo snel mogelijk afvoeren. De functie van het grondgebruik zal het peil van het water moeten volgen, niet andersom. Boeren hebben een groeiende taak als waterbeheerder. Zij kunnen en moeten ook meer water in de bodem vasthouden. Dit vereist een moderner waterbeheer en andere vormen van landbouw. D66 wil veengebieden behouden en daarom vernatten. Hierbij willen we boeren ondersteunen in een omslag naar extensievere landbouw met andere koeienrassen en teelten. Waar nodig zullen we boeren schadeloosstellen of uitkopen. D66 wil investeren in natuur op de rand van land en wad en vormen van landbouw met zilte teelten en andere gewassen. Datacenters en andere grote gebruikers zoals de zetmeel- suiker- en papierindustrie moeten hun watergebruik blijven reduceren. Vestiging van datacenters en andere grote waterverbruikers kan alleen worden toegestaan als er voldoende water aanwezig is en de waterkwaliteit blijvend wordt gewaarborgd. Daarbij willen we op een verantwoorde wijze, en waar nodig verplicht, grijs afvalwater breder inzetten.

Natuur is geen luxe maar een noodzaak. Veel soorten staan echter onder druk, met name weidevogels en insecten. Veel biodiversiteit is al verloren gegaan en momenteel wordt een derde van onze dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd. Voor de Nederlandse natuur is het dringend nodig om te werken aan het herstel en het behoud van biodiversiteit. Het verstevigen en verbinden van natuurgebieden leidt tot een robuustere biodiversiteit. D66 wil daarom dat het Nederlands Natuur Netwerk in Groningen voor 2027 is afgerond. Ook willen we het areaal bosgebied verruimen met minimaal 10%. Dit willen we doen met een structureel gefinancierd Bos- en Houtprogramma. Daarbij dienen naaldbomen vervangen te worden door loofbomen om verdere uitdroging van de natuur te voorkomen. Natuurgebieden moeten, mits verantwoord, buiten het broedseizoen goed toegankelijk zijn voor recreanten. D66 vindt het van belang om ruimte te bieden aan extensievere vormen van landbouw rondom natuurgebieden. Daarnaast wil D66 dat de provincie het goede voorbeeld geeft door de soortenrijkdom op haar eigen gronden te stimuleren. Daarbij pleit D66 voor natuurvriendelijk beheer van dijken, wegbermen en oevers.

In het faunabeheer worden de instandhouding van soorten, het ecologische evenwicht en de menselijke belangen afgewogen. D66 vindt het belangrijk dat dit transparant en democratisch tot stand komt. Wij vinden daarom dat het faunabeheerplan in samenhang met het natuurbeleid beoordeeld moet worden door Provinciale Staten. Preventieve, diervriendelijke methoden hebben voor D66 altijd voorrang op het doden van dieren. De hoeveelheid gif die daarbij gebruikt wordt moet geminimaliseerd worden. Zo verlagen we de druk op het ecosysteem. Voor ons is de wolf welkom in Groningen. D66 pleit voor vroegtijdige en ruimhartige vergoeding van maatregelen om schapen en ander vee te beschermen. De natuur houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen. Daarom vinden we het van belang om met andere bestuursorganen en naburige provincies samen te werken.

Groningen grenst aan het prachtige Waddenzeegebied. Dit is een unieke kraamkamer voor veel vissoorten en trekvogels. Daarmee hebben we een wereldwijde ecologische verantwoordelijkheid. Dit werelderfgoed verdient samen met de Eems Dollard te allen tijde onze bescherming. Natuur moet leidend worden in het Waddengebied. D66 wil een voortzetting van het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en wil dat het Waddenfonds door het Rijk wordt aangevuld. De bescherming van dit unieke natuurgebied is helaas niet adequaat. D66 wil dat de gevolgen van de klimaatverandering scherp worden gemonitord. Ook vinden we het van groot belang dat de Waddenzee wordt beschermd vanuit een systeembenadering. Hierbij wordt de opstapeling van ingrepen in beeld gebracht. Inpoldering van delen van de Waddenzee, soms geopperd door andere partijen, is onmogelijk en voor ons dus onbespreekbaar.

De natuurlijke loop van beken en rivieren willen we herstellen. De zachte oeverrand komt wat D66 betreft weer terug. Voor een onbelemmerde vissentrek zullen de zoet-zoutovergangen bij het Lauwersmeer en de Westerwoldse Aa hersteld moeten worden. Daarnaast willen we de loop van rivieren zoals de Hunze herstellen. Wij vinden ecologie een onderdeel van waterveiligheid en de provincie neemt dat serieus mee in de omgevingsvergunning.

Wat gaan we concreet doen?

Kies voor de landbouw van de toekomst
▪ Kies voor een integrale aanpak van duurzaamheidsopgaven zoals klimaat, stikstof en waterkwaliteit, en ga hierbij uit de van de kracht van ieder gebied. De stikstofopgave zal in 2030 gerealiseerd moeten zijn.

Geef steun aan nieuwe vormen van landbouw
▪  Stimuleer pilots en experimenten voor vernieuwende vormen van landbouw en test alternatieven voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
▪  Ondersteun boeren in hun bedrijfsvoering met een onafhankelijke landbouwvoorlichter die gratis advies en ondersteuning geven.

Stimuleer de kringlooplandbouw
▪ Faciliteer de samenwerking tussen akkerbouw en veeteelt voor mestgebruik en veevoer.

Benut de mogelijkheden van een biobased economy
▪ Ondersteun en faciliteer initiatieven voor een biobased economy. D66 wil dat
de provincie optreedt als verbindende factor tussen partners.

Laat de bodem en natuur ons sturen
▪  Vergroot niet de boerderijen, maar juist het dierenwelzijn en de duurzaamheid.
▪  Gebruik de beschikbaar gekomen stikstofruimte om onder andere de activiteiten van PAS-melders te vergunnen.
▪  Zet in op zonering waarbij we de eigen kwaliteiten van diverse gebieden in Groningen gebruiken in combinatie met een groene ruilverkaveling.

Ga voor een gebiedsgerichte aanpak
▪  Faciliteer en ondersteun het aanbieden van kennisnetwerken van boeren, ketenpartners en kennisinstellingen.
▪  We zullen inzetten op een natuurinclusieve bedrijfsvoering en verruiming van het areaal biologische landbouw binnen de sector met meer biodiversiteit, minder kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen en minder kosten.
▪  Onderzoek innovaties en pas deze enkel en alleen toe als deze bewezen effectief zijn, positief effect hebben op natuurherstel en financieel gedragen kunnen worden door de boer.
▪  Wanneer verplaatsing of vrijwillige stoppersregeling toch niet toereikend blijkt te zijn, is gedwongen onteigening een reële maar uiterste optie.

Laat alle ketenpartners een bijdrage leveren
▪  Ondersteun nieuwe en bestaande korte ketens, zoals Community Sustained Agriculture (CSA’s).
▪  Stimuleer biologische landbouw met een campagne voor biologische producten.
▪  Wij willen Europese erkenning voor Groninger streekproducten.

Bied ruimte voor andere verdienmodellen
▪  Stimuleer boeren om natuurinclusieve maatregelen te verweven in hun bedrijfsvoering. Bied hierbij ruimte voor de uniciteit van ieder boerenbedrijf.
▪  Vergoed boeren ruimhartig voor ecologische- en landschapsdiensten zoals natuurlijke oeverranden, houtwallen en bomenrijen.
▪  Stimuleer boeren om samen met inwoners van nabije dorpen energie op te wekken.

Kom in actie voor een goede waterkwaliteit
▪  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet gehaald en gehandhaafd worden.
▪  De functie van het bodemgebruik zal het waterpeil moeten volgen, niet andersom.
▪  Stimuleer boeren om meer water vast te houden, met name in de bodem.
▪  Investeer in zilte teelten en andere gewassen in kustgebieden met verzilting.
▪  Verruim op een verantwoorde wijze het gebruik van industriewater

Werk aan een robuuste natuur
▪  Rond het Natuur Netwerk Nederland af voor 2027 en vergroot het areaal bos met 10%.
▪  Stimuleer extensievere vormen van landbouw rond natuurgebieden en geef hierbij voorrang aan biologische boeren bij de stikstofaanpak.
▪  Zorg op een verantwoorde wijze voor goed toegankelijke natuurgebieden.
▪  Voorkom verdroging van de natuur en vervang naaldbomen door loofbomen.
▪  Bestrijd invasieve exoten zoals vermeld op de Unielijst intensief. Op de Unielijst staan oa. de reuzenberenklauw, duizendknoop, boomwurger, muskus- en beverrat, Amerikaanse rivierkreeft en wasbeer(hond).
▪  Geef als provincie zelf het goede voorbeeld en stimuleer de soortenrijkdom op je eigen grond. Kies hierbij voor natuurvriendelijk beheer van bermen, dijken en oevers.

Kies voor een ecologisch evenwicht
▪  Laat het faunabeheerplan in samenhang met het natuurplan beoordelen door Provinciale Staten. Geef hierbij diervriendelijke en preventieve methoden voorrang op het doden van dieren.
▪  De wolf is welkom in Groningen. Ondersteun ruimhartig en vroegtijdig maatregelen om vee te beschermen.
▪  Stimuleer plas-drasgebieden om de stand van weidevogels te bevorderen. Ga hierbij predatie door de marter, vos en andere soorten tegen.

Bescherm het unieke Waddengebied
▪  Laat natuur leidend zijn in de Waddenzee. Zet het programma ‘Naar een rijke Waddenzee’ voort en laat het Rijk het Waddenfonds aanvullen.
▪  Bescherm de Waddenzee vanuit een systeembenadering waarbij de gevolgen van alle ingrepen worden gemonitord. Houd de gevolgen van klimaatverandering scherp in de gaten.