Energietransitie

Als er een provincie in Nederland is waar de mensen letterlijk voelen hoe noodzakelijk de energietransitie is, dan is dat Groningen. De problematiek van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dat de urgentie voor een energietransitie voelbaar is. We kunnen de omschakeling maken als we samen werken en slimme koppelingen tot stand brengen. Als we onze huizen verwarmen met de restwarmte van de industrie, afvalstoffen van het ene bedrijf gebruiken als grondstoffen voor een ander bedrijf en in coöperatieverband het opwekken van duurzame energie van onderop organiseren. Op die manier blijft Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland.

Duurzame energie en vermindering CO2-uitstoot

D66 wil in Groningen meer duurzame energie opwekken, opslaan en uiteindelijk ook exporteren. Daarvoor zijn grote windparken op zee en een waterstoffabriek nodig. De Eemshaven kan hét centrum voor duurzame energie worden voor Noordwest-Europa. Naast investeren in hernieuwbare energie wil D66 uitstoot verminderen. Allereerst door het openbaar vervoer CO2-neutraal te maken en meer laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s te maken. Maar ook door inwoners te stimuleren zelf bij te dragen aan de energietransitie. Inwoners van Groningen moeten meeprofiteren van nieuwe wind- en zonneparken in een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

D66 wil samen met gemeenten, dorpen, wijken en woningcorporaties werken aan de verduurzaming van woningen. Zo wordt Groningen duurzamer en leefbaarder. Inwoners moeten ondersteuning krijgen bij de verduurzaming van hun huis. Dit kan met financiering tegen lage rentes die terugbetaald kan worden van de besparing op energierekeningen. Ook moet Groningen van het gas af. Hiervoor moet de Provincie samen met gemeenten werken aan een warmteplan.

Kortom

  • Wees eerlijk over de noodzaak van maatregelen en de gevolgen ervan voor inwoners, landschap en leefbaarheid.
  • Deel de lusten en lasten eerlijk.
  • Breng onze CO2-voetafdruk omlaag door het opwekken en opslaan van groene energie, door woningen aardgasvrij te maken en het openbaar vervoer CO2-neutraal.
  • Betrek inwoners, overheden en bedrijven maximaal bij duurzame energieprojecten en laat inwoners meeprofiteren van de opbrengsten.
  • Bevorder energiebesparing: wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.
  • Sta kleine windmolens toe waar grootschalige windparken niet passen.
  • Zorg dat er moderne, efficiënte windparken komen in de Noordzee en bouw een waterstoffabriek in de Eemshaven voor het overschot aan opgewekte elektriciteit.
  • Zet de energietransitie in om wijken en dorpen leefbaar te houden en te vernieuwen.