Democratie en bestuur

De kerntaken van de provincie grijpen diep in op het dagelijks leven van elke inwoner van onze provincie. Daarom wil D66 dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid, uit te voeren in nauwe samenspraak met gemeenten, inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijven.

Vroegtijdig in gesprek

Wij willen dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid. De provincie als verbinder tussen gemeenten en met Den Haag en Europa. Ook zien wij graag dat de provincie nog nadrukkelijker de verbinding zoekt met gemeenten, wijken, buurtschappen, dorpen, ondernemers en maatschappelijk middenveld.

Vergroot de
interne diversiteit

D66 wil verder dat de provincie intern de diversiteit vergroot. Zet verjonging van het personeel hoger op de agenda. Zorg dat het personeel van de provincie beter aansluit bij de bevolking van onze provincie. Om dit versneld te realiseren wil D66 voor de komende periode een vrouwenquotum instellen voor alle functies die door de provincie worden benoemd. Ook is het hoog tijd voor flexibele werktijden en arbeidsvoorwaarden.

D66 wil participatie en besluitvorming op het laagst mogelijke niveau organiseren: op gemeente- en provincieniveau. Zo versterken Staten, gemeenteraden en nieuwe vormen van directe democratie elkaar. Die democratie is ook gebaat bij toegankelijke data voor iedereen. Wij komen daarom op voor de digitale gemeenschap en een levendige regionale (data)journalistiek.

D66 wil dat de provincie inwoners en bedrijven niet onnodig in de weg zit met regels, boetes en formaliteiten. Als iemand een vergunning aanvraagt of een vraag stelt, moet hij erop kunnen rekenen dat hij antwoord krijgt binnen de gestelde termijn. En als een inwoner zich een keer vergist, wordt niet meteen een boete uitgedeeld. Wat D66 betreft, krijgen inwoners het recht om zich te vergissen.

D66 staat voor bestuurlijke vernieuwing: minder gemeenten, provincies en ondemocratische samenwerkingsverbanden. D66 is verheugd over de ingeslagen weg en we zien graag dat de ontwikkeling naar grotere, bestuurskrachtige gemeenten in de geest van het rapport Jansen wordt voortgezet en de komende periode wordt afgerond.

D66 staat voor een solide financieel beleid en we willen de toekomstige generaties niet opzadelen met tekorten. De provincie kan een belangrijke rol spelen in de financiering van duurzame energieprojecten. Het toezicht op gemeenten is essentieel in de komende jaren. Zo moet de provincie tijdig monitoren als zich problematische situaties voordoen en investeren in de kwaliteit van het toezicht. Wij willen de opcenten verlagen.

Kortom

  • Ga actief op zoek naar draagvlak.
  • Bevorder de diversiteit van het ambtelijk apparaat.
  • Laat alle collegeleden een spreekuur instellen.
  • Voer een systeem van een gedeputeerde per gebied in.
  • Geef inwoners waar mogelijk het recht zich te vergissen.
  • Ga door met het beleid om te komen tot grotere, bestuurskrachtige gemeenten.