Woordvoering hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’

Afgelopen woensdag debatteerden de Provinciale Staten over het nieuwe hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’ voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Sander Claassen bracht namens D66 het volgende in:

Veur Mekoar

Voorzitter, 
 
D66 heeft met veel interesse en nieuwsgierigheid het hoofdlijnenakkoord Veur Mekoar gelezen. D66 waardeert de inzet van de onderhandelende partijen, maar had graag in de openbaarheid meer gesprekken willen voeren over de inhoud. De beoogde coalitie geeft aan te willen besturen met een verbindende, duidelijke, eerlijke en oprechte stijl. D66 voegt daar graag het woord transparant aan toe. Dat het transparant kan, hebben we deze ochtend laten zien. D66 verwacht dat het beoogde bestuur, ook zonder aanvoering van de oppositie, zelf meer gaat doen om een transparant bestuur te zijn. 
 
Voorzitter, 
 
Als eerste wil D66 de PvdA feliciteren met dit akkoord. Het document zit vol met namelijk vooral sociaal-democratisch idealisme. Hoewel D66 het in veel opzichten eens is met de voorgestelde ambities op het gebied van bruisende gemeenschappen, bestrijden van armoede en het vergroten van kansen voor met name kinderen en jongeren, is D66 van mening dat het vooral de lokale overheden zijn die dit het beste vormgeven. De sociale agenda zoals genoemd in “Nij Begun” vindt D66 dan ook met name bedoeld voor onze Groninger gemeenten. Ten aanzien van de opvang van vluchtelingen denkt D66 graag mee. D66 vindt het van groot belang dat vluchtelingen mee kunnen doen vanaf dag 1. Landelijk heeft D66 hier het initiatief in genomen ten aanzien van taal, scholing en werk. In onze provincie heeft D66 tijdens het sportdebat gepleit om vluchtelingen in onze provincie mee te laten doen vanaf dag 1 middels sport en bewegen. Kan de PvdA aangeven of zij dit idee willen omarmen en mee willen nemen in de verdere uitwerking van dit hoofdlijnenakkoord? 
 
Voorzitter, 
 
De ChristenUnie, dé fietspartij van de afgelopen Statenverkiezingen! Deze tweede etappe is ondanks wat tegenwind bijna bij de finish. D66 blijft samen demarreren richting de Waddenberg, maar vraagt zich wel hardop af waar we dit kunnen vinden? Kan de CU aangeven of zij nog steeds samen met D66 kop over kop voor de Waddenberg gaat? Gaan we de wens van de gemeente Het Hogeland, helpen realiseren? Dat is namelijk en goed voor de gezondheid en het geeft een impuls aan de vrijetijdseconomie.  
 
Voorzitter, 
 
Groninger Belang. Van en voor Groningen veel in Den Haag als gedeputeerde. We hopen dat Groningen met deze verandering in Den Haag nog meer voor elkaar krijgt dan tot dusver. D66 heeft wel wat vragen over het voorgestelde idee om de opcenten de komende jaren te bevriezen. Dit betekent dat de provincie financieel tegen tekorten aan gaat lopen. Tegelijkertijd heeft dit college de ambitie om geen enkele buslijn te schrappen. D66 maakt zich zorgen dat dit kan betekenen dat er wordt bezuinigd op de fiets. Kan Groninger Belang deze zorg wegnemen? D66 ziet meer financiële uitdagingen. De beoogd coalitie heeft enkel voor 2024 een financieel overzicht gegeven. Kan GB aangeven wanneer PS het meerjarenperspectief kan verwachten? D66 leest iets opmerkelijks op pagina 35; namelijk dat er binnen de bestemmingsreserves keuzes worden gemaakt binnen gelabelde bedragen. Is GB het eens met D66 dat PS budgetrecht heeft en dat zij deze keuzes hebben te maken? Als er al keuzes zijn gemaakt, welke zijn dit dan? 
 
Voorzitter, 
 
D66 zijn en blijven klimaatdrammers. D66 leest dat de beoogde coalitie de gevolgen van klimaatverandering onderkent. De energietransitie moet van onderop plaatsvinden; kleinschalige energie-initiatieven van inwoners. D66 begrijpt wil weten waarop de beperking van 20 meter voor dorpsmolens is gebaseerd. D66 vindt 20 meter voltrekt arbitrair en vraagt zich af of dit voldoende rendabel is. Graag een toelichting. 
 
Voorzitter, 
 
De BoerBurgerBeweging. Het is een hobbelige weg richting de macht, maar de volgende bestemming lijkt binnen bereik. D66 richt zich tot de BoerBurgerBeweging als het gaat om landbouw en natuur. Er zijn duidelijk verschillen tussen de BoerBurgerBeweging en D66, maar wij kiezen ervoor om ons eerst te richten op wat wij overeenkomen. D66 ziet dat ook de BoerBurgerBeweging herstel van de biodiversiteit onderkent. Dat we in Groningen de bodem en het water leidend laten zijn voor de inrichting van ons landschap. En dat de BBB in dit collegiale bestuur zich houdt aan de wettelijke verplichtingen. D66 gaat er dan ook van uit dat de BBB in dit college er alles aan doet om de KRW-doelen in 2027 te halen. Graag een reactie. D66 ziet ook overeenkomsten in de ambitie om agrarische ondernemers meer natuurinclusief en biologisch te ondernemen. Tegelijkertijd wordt gesteld dat er ook ruimte moet blijven voor gangbare en intensieve landbouw binnen de grenzen van de wet. D66 maakt zich grote zorgen dat dit de deur openzet voor boeren met intensieve veehouderij van buiten de provincie Groningen. Deelt de BBB deze zorg met D66?  
 
Voorzitter tot slot, 
 
D66 heeft zich over de volgende zin verwonderd: ‘We willen graag dat natuurorganisaties boerinclusiever gaan naturen en boeren natuurinclusiever gaan boeren’. Wat wordt hier precies bedoeld? Hebben we in Groningen een nieuw werkwoord uitgevonden? Kunt u ons uit onze verwondering helpen?