D66-congres: ondersteun vergroening landbouw van onderop

Op het D66-congres zijn drie moties van Arjan de Boer, steunfractielid van de Groningse Statenfractie, aangenomen. De moties hebben als doel om de volgende stappen in de verduurzaming van de landbouw te zetten.

Landbouwadviseur

In de gebiedsprocessen zullen stikstof, waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit gezamenlijk worden aangepakt. Deze opgaven landen allemaal op het boerenerf. Voor de Groningse D66 afdeling is het van groot belang om boeren te ondersteunen met een landbouwadviseur en procesbegeleider zonder winstoogmerk. De motie roept op om deze adviseurs standaard in de gebiedsprocessen op te nemen en te verbinden met al bestaande kennisnetwerken. “Hiermee worden de adviseurs onderdeel van een uitgebreide uitwisseling van vakkennis. Dit doet recht aan vakmanschap en aan maatwerk voor ieder bedrijf. Ook biedt het een basis om te werken aan wederzijds vertrouwen. We staan voor de gezamenlijke opgave om een streep te zetten onder decennialang wisselvallig landbouwbeleid en een nieuw toekomstbestendig systeem neer te zetten.”

Denemarken

Een andere motie roept op om inspiratie op te doen bij de Denen voor de campagne voor biologische producten. Denemarken is wereldleider in een campagne voor biologische producten. In hun campagne hebben de Denen onder andere ingezet op brede steun uit de sector, conversie-checks voor boeren en een herkenbaar logo in de supermarkten. Verder verzoekt de motie om de Nederlandse ambitie aan te laten sluiten op Europese doelstellingen en om tussentijds de voortgang te monitoren. De biologische markt is afhankelijk van een nichemarkt en zonder een stevige campagne worden deze doelen niet gehaald.

Rioolslib

De laatste motie vraagt om het terugwinnen van fosfaat en andere grondstoffen uit rioolslib te stimuleren, om zo een stap te zetten richting een circulaire economie. Dit teruggewonnen fosfaat kan als struviet een alternatief vormen voor fosfaatkunstmest. Het Rijk kan deze projecten stimuleren door eenduidige financiering en beleid in te stellen waarbij overheden struviet in plaats van kunstmest aankopen. Zo kan de overheid een afzetmarkt stimuleren voordat er een fosfaattekort optreedt op landbouwgronden. Naar verwachting wordt de fosfaatwinning vanaf 2030 lastiger en zijn de wereldvoorraden uiterlijk over een eeuw volledig uitgeput.