Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid

Veiligheid = vrijheid. D66 Oss zet in op een gemeente waarin we ons veilig voelen, met zo min mogelijk geweld, intimidatie en criminaliteit. Waar inwoners die in de problemen zitten, bij de gemeente aan de bel kunnen trekken en hulp krijgen in plaats van geronseld te worden voor bijvoorbeeld het starten van een hennepkwekerij. 

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid en openheid. Als je je niet veilig voelt kun je niet jezelf zijn en de wereld met een open blik tegemoet treden. We willen problemen voorkomen, bijvoorbeeld door middel van meer steun aan wijkagenten en meer inzetten van buurtpreventieteams, jongerenwerkers en straatcoaches. Daarnaast pakken we iedere vorm van discriminatie en ondermijning hard aan zonder etnisch te profileren.

Goede samenwerking

Er zijn inwoners, jong en oud, die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: gezinsproblemen, psychische klachten, verslaving e.d. Deze mensen zijn vaak slachtoffer, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Ook maakt het hen eerder vatbaar om geronseld te worden voor ondersteunende criminele activiteiten. De hulp voor hen vanuit de zorg moet en kan volgens D66 Oss beter. Zo voorkomen we erger en houden we de samenleving veilig. 

Goede samenwerking tussen de veiligheidsregio onderling, zorgprofessionals, politie, boa’s en buurtcoaches is daarvoor een voorwaarde. De domeinen veiligheid en zorg zijn in de vorige beleidsperiode aan elkaar gekoppeld en dat moet zo blijven. Sterker nog: meer geïntensiveerd worden.
 
Jongeren bereiken buurtcoaches en gebiedsregisseurs hebben korte lijnen met de jeugd, weten wat er speelt en hebben de ruimte en middelen nodig om vroegtijdig op te kunnen treden. Daar mag niet op bezuinigd worden. Wat ons van D66 Oss betreft moet daar, waar nodig, extra geld voor worden vrijgemaakt.

Ontmoeten

Ook de multifunctionele accommodaties vervullen een belangrijke rol bij preventieve veiligheid. Jongeren moeten daar terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Zo is er minder reden om uit verveling de straat op te gaan. En medewerkers in de buurthuizen krijgen zo een goed beeld wat er zich in de buurt afspeelt.

Wijk- en dorpsraden

D66 Oss wil dat de afstand tussen de lokale overheid en de inwoners van de gemeente Oss nog meer verkleind wordt. Hiervoor zijn de wijk- en dorpsraden aangesteld. Zij moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden om de leefbaarheid in de wijken en dorpen te vergroten.
 
Na de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan alle wijk- en dorpsraden wisselen van bestuur. Dit is een goed moment om gezamenlijk de wijk- en dorpsraden te evalueren. Tevens wil D66 Oss in deze periode nauw toezien of de visie ‘Thuis in de Buurt’ goed gaat werken. Het doel van wijk- en dorpsraden is bewoners te activeren en motiveren ideeën en plannen te maken.

Wijk- en dorpsraden functioneren als ‘spin in het web’. De afgelopen jaren heeft D66 Oss gemerkt dat niet alle wijk- en dorpsraden op één lijn staan. Bij sommigen ligt het gevoelig als raadsleden (van een politieke partij) willen komen praten over wat er speelt in de wijk of het dorp. D66 Oss is ervan overtuigd dat wanneer ook met de gemeenteraad van de gemeente Oss (de politieke partijen) gecommuniceerd wordt en niet alleen met het College, we samen veel meer kunnen bereiken. Alles in het belang van de inwoner. Andersom zouden de dorps- en wijkraad de politieke partijen meer kunnen betrekken bij hun werk. 

Iedereen heeft recht op veiligheid

Binnen onze samenleving zijn er nog teveel zaken die we liever niet bespreken, ze zijn weliswaar legaal maar we behandelen deze zaken alsof ze nog illegaal zijn. Betaalde seks is zo’n voorbeeld. D66 Oss vindt dat alle legale beroepen het recht hebben om besproken te worden en veilig hun beroep uit kunnen oefenen.

Oss als regenbooggemeente
Gemeente Oss blijft zich sterk maken voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van iedereen zoals hij/zij is en wil zijn, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBTIQ+). We zien successen en krijgen steeds beter beeld bij de knelpunten. Maar er is nog veel werk te doen als het gaat om nog meer sociale acceptatie en veiligheid. D66 Oss wil een inclusieve samenleving.

Onze aanpak

Eerlijke kansen voor iedereen
We pakken iedere vorm van discriminatie hard aan. We zien erop toe dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. Etnisch profileren accepteren we niet. 

Asielbeleid
Uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten worden structureel en ruimhartig gesteund. Wij van D66 Oss willen dat de gemeente zorgt voor huisvesting, kleding en voedsel, medische zorg en dagbesteding als mensen daar zelf niet in kunnen voorzien. Dus: bed, bad, brood en begeleiding. Inburgering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vluchtelingen, inwoners en gemeente, en niet alleen van de vluchteling zelf. De gemeente moet in onze ogen de drempels voor inburgering zoveel mogelijk wegnemen. D66 Oss wil binnen inburgeringstrajecten extra aandacht besteden voor taal en programma’s meer op maat maken.

De speerpunten van D66 Oss voor veiligheid & vrijheid

A We pakken iedere vorm van discriminatie en ondermijning hard aan.
B Uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten worden gesteund met bed, bad, brood én begeleiding. 
C We voorkomen misdaad met preventie. Etnisch profileren pakken we aan.
D D66 waakt voor een goede samenwerking tussen wijkagenten, jongerenwerkers en straatcoaches.