Toegang tot steden en dorpen

Onze gemeenten groeit niet alleen in het aantal inwoners, maar ook in bedrijvigheid en complexiteit. Daardoor is een toekomstbestendige infrastructuur van groot belang. D66 Oss vindt dat de huidige infrastructuur op dit moment al op veel plaatsen ontoereikend is, laat staan in de toekomst. Hiervoor wijzen wij naar nieuwe verbindingen, binnen en buiten Oss. Om een goed functionerend systeem van vervoer te krijgen, is een goede samenwerking met de aangrenzende gemeenten van groot belang. Met infrastructuur doelen we niet alleen op de fysieke wegen, maar ook bijvoorbeeld de digitale infrastructuur die nodig is om het thuiswerken te faciliteren. In iedere kern moet hiervoor de benodigde aanpassingen gedaan worden.

Een toegankelijke en veilige infrastructuur

De gemeente stimuleert de het gebruik van openbaar vervoer door één passend systeem van openbaar vervoer in de regio te realiseren. Dit kan alleen werkelijkheid worden met een gedeelde visie op openbaar vervoer en mobiliteit, die door de omliggende gemeente, de betrokken vervoerders en de provincie gedragen worden. In deze visie dienen specifieke doelgroepen, zoals inwoners die afhankelijk zijn van openbaar vervoer, betrokken te worden. Alleen op deze manier kan het aanbod ook daadwerkelijk passend ontworpen worden.

Openbaar vervoer 
D66 Oss wil via het openbaar vervoer een snellere verbinding naar de grote omliggende gemeenten zoals: Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. Daarvoor is een zeer goede treinverbindingen tussen Den Bosch en Nijmegen nodig, met een dubbel spoor bij Ravenstein.

Veilig en gezond
D66 Oss wil meer aandacht voor verkeersveiligheid en gezondheid. Specifiek willen we vracht- /landbouwverkeer uit de kernen weren, maar ook te veel geluid in de woonomgeving kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom wil D66 Oss dat de gemeente zich inzet voor geluidswerende maatregelen bij dergelijke probleemsituaties, zoals rondom de A50.

Wijkbussen
Met behoud van de bushaltes moeten burgers ook onderweg kunnen opstappen. De wijkbussen moeten halte vrij zijn, zodat de wijkbussen direct kunnen doorrijden zonder te hoeven wachten. Inwoners kunnen binnen de route instappen, zonder dat hij/zij hier verplicht naar een halte hoeft te gaan.


Verbinding tussen de kernen
De kernen dienen een goede verbinding met de stad te houden door optimale inzet van streekvervoer. Daarbij vindt D66 Oss dat fietsen schoon en gezond is. Daarom pleiten wij voor een goede verbinding tussen de steden en kernen en van de kernen naar de steden door het aanleggen van geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk, vrijliggende fietspaden met doorlopende routes.

Digitale snelweg
D66 Oss wil in elke kern een stabiele verbinding met het internet om niet alleen werk aan huis, thuiswerken en andere economische activiteiten beter te faciliteren, maar ook de toegang tot de digitale kant van de maatschappij te verbeteren. De applicaties die veel gebruikt worden om elkaar te online te ontmoeten of nodig zijn om te leren vragen steeds meer bandbreedte. Een digitale snelweg van deze tijd moet deze bandbreedte aankunnen.

Toekomstbestendige infrastructuur

Om de verkeersdrukte beheersbaar en de verkeersveiligheid hoog te houden aan de noordzijde van Oss, wil D66 Oss een ontsluiting van Oss-Noord naar de weg van de toekomst via de Achterschaijkstraat en Scheldestraat realiseren, voordat de eerste bewoners in Oijense Zij Noord komen wonen. De ontsluiting van Piekenhoef vraagt ook de nodige aandacht. De kruising van de Landbouwlaan met de Zevenbergseweg vraagt een oplossing, die ervoor zorgt dat het verkeer vanuit de Piekenhoef een betere doorstroom krijgt.

Brug over de Maas
De gemeente moet niet alleen de verbinding zoeken met de zuidelijke en naastliggende gemeenten, maar ook aan de noordzijde moet een goede verbinding zijn met de regio. Hiervoor is een brug over de Maas geschikt en dient te worden onderzocht of er andere routes gefaciliteerd moeten worden, zodat we voldoende spreiding hebben binnen het verkeer en routes niet onnodig lang maken en meer uitstoten.

Goede doorstroming in en rondom het centrum van Oss

De doorstroming van het verkeer, en dan vooral het autoverkeer, loopt regelmatig vast in en rondom het centrum. Door het bouwen van extra woningen in de afgelopen jaren en de geplande woningbouw in de komende jaren wordt de doorstroming van het verkeer nog meer een belangrijk aandachtspunt voor hulpdiensten alsook voor de leefbaarheid. D66 Oss wil dat de gemeente hier de leidende rol pakt en door middel van participatie komt met oplossingen voor het meer spreiden van verkeer. Door deze spreiding zorgen we ervoor dat men een route kan kiezen die het beste bij hem/haar past en verlichten we de druk op de wegen.

Transport

Veel bedrijven op het bedrijventerrein Elzenburg – De Geer maken voor het vervoer gebruik van de binnenvaart. Het havengebied van Oss heeft goede logistieke verbindingen en is een trimodaal verkeersknooppunt. De haven van Oss is een belangrijke gebied voor bedrijvigheid. Een goede bereikbaarheid van de Osse haven is dan ook erg belangrijk. Niet alleen over water maar ook de verbinding met het spoor en asfalt zal zorgen voor een goede doorstroming van logistiek. 

Facility point 
Er is in Oss een grote behoefte aan een overnachtingspunt voor vrachtwagenchauffeurs. Een zogenaamd ‘facility point’. Dit punt zou niet alleen voorzien moeten zijn van voldoende parkeerplaatsen, maar ook van een wasgelegenheid en restaurant. Op die manier wordt er niet meer op ongewenste plekken geparkeerd en kunnen chauffeurs voldoende rust vinden die nodig is voor een veilige rit.

De speerpunten van D66 Oss voor onze steden en dorpen

A D66 wil geluidsoverlast beperken door geluidswerende maatregelen op probleemlocaties te plaatsen.
B D66 wil de Piekenhoef passend ontsluiten, door het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de knelpunten.
C Oss groeit door naar een 100.000+ gemeente, met deze toename is de noordelijke randweg meer dan nodig.
D D66 wil slimme fietsverbindingen die de kernen verbinden.
E D66 wil vrachtverkeer uit de kernen weren.
F D66 wil een dubbel spoor bij Ravenstein.