Samen voor een groene en gezonde toekomst

Binnen D66 Oss zien wij onze toekomst groen en positief. Niet alleen de technologische ontwikkelingen nemen in rap tempo toe, ook de vraag vanuit de samenleving naar duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter. Dit is concreet terug te zien met een ritje door de kernen van onze gemeente: we zien zonnepanelen op daken, in de polder en in de kernen. 

D66 Oss ziet een steeds groter wordend bewustzijn van het belang van een divers ecosysteem. We werken samen aan energiesystemen waarmee we de wereld positief kunnen doorgeven aan onze volgende generaties, samen zorgen we voor voldoende biodiversiteit die de pracht van onze planeet benadrukt. Bovenal wil D66 Oss dit bereiken vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft op een gezond leven. Mens, dier én de natuur.

CO2 weg ermee?

Toch een veelgehoorde kreet binnen de klimaatprotesten, maar in werkelijkheid niet gegrond. D66 Oss staat voor echte oplossingen en onderbouwde daadkracht in de wereldwijde opgave om broeikasgassen te reduceren. In de eerste plaats moeten we al het laaghangend fruit plukken, zoals het isoleren van woningen en bedrijven. Door zuinig om te gaan met energie, is de noodzaak voor het opwekken hiervan minder. Logisch! 

Minder logisch zijn de hoge dagprijzen van de materialen die hiervoor nodig zijn. Daarom moeten we op zoek naar duurzaam en betaalbaar isolatiemateriaal, zoals voorbeelden met bestaande grondstoffen zoals gerecyclede kleding of geperste strobalen. Wij willen investeren in deze vormen van isolatie én deze lokaal laten produceren. 

Om te zorgen dat er in 2050 voldoende voedsel en noodzakelijke goederen beschikbaar zijn moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie worden producten efficiënter ontworpen en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Niet alleen levert het een besparing van grondstoffen op, ook draagt het bij aan minder CO2-uitstoot en stimuleert het innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Om de aanschaf en productie van zulke innovatieve oplossingen te stimuleren kunnen we instrumenten zoals duurzaamheidsleningen voor particulieren en kredieten voor duurzame start-ups inzetten, maar ook voor het MKB. Zo werken we aan het plukken van het laaghangend fruit én investeren we gelijktijdig in onze lokale economie!

Warmte voor elkaar

Een groot deel van onze energie is nodig voor warmte. Nu we in Groningen de gaskraan gaan dichtdraaien zien we hoe afhankelijk we zijn geworden van gas voor onze warmte. Door de snel stijgende gasprijs komen niet alleen gezinnen in de kou te staan, ook bedrijven zijn niet bestand tegen de snel wisselende markt. We moeten op zoek naar een robuuste oplossing die niet afhankelijk is van geopolitiek, maar van lokale netwerken: warmtenetten om precies te zijn. D66 Oss laat zien dat we een partij zijn die niet alleen vraagstukken kan agenderen, maar ook met praktische oplossingen komt, zoals in het plan voor warmtenetten waar we de bewoner op nummer één zetten. 

Om in de toekomst leveringszekerheid te kunnen garanderen gaan we energie met elkaar delen. De gemeente gaat met de netbeheerders samenwerken aan het energienetwerk van de toekomst. We willen werken aan warmtenetten waar geen plek is voor monopolies, maar ruimte voor ondernemerschap. Te vaak worden achter gesloten deuren afspraken gemaakt met reeds gevestigde bedrijven. D66 Oss wil dat bedrijven in een openbare procedure onderling concurreren om een gebied van warmte te voorzien. Hier willen we lokale bedrijven voorrang in geven als zij bijdragen aan het opleiden van onze jeugd richting de technische sector. Dit zorgt voor innovatie, lage prijzen, een sterke lokale economie én een goede dienstverlening.

Biodiversiteit in de duurzame polder

De landbouw is in Oss van grote waarde, niet alleen economisch maar ook cultureel. Wie door de polder fietst ziet hoe de landbouw het buitengebied en de stad verbindt. De laatste jaren staat de relatie tussen boer en burger echter steeds meer onder druk. In de landbouw is de relatie tussen de mest die we produceren en de mest die we uitrijden over het land uit balans. Als gemeente heeft ook het bestuur van de gemeente Oss een opdracht om deze kringloop weer in balans te brengen. 

De voedselproductie van de toekomst is volgens D66 Oss meer mèt de natuur en niet er tegenin. Met meer aandacht voor het versterken van het landschap en de biodiversiteit in met name het buitengebied zonder dat we het jonge startende boeren onnodig moeilijk maken. Dit kan onder meer door het aanleggen van brede natuurlijke bermen, de aanleg van akkerranden, het versterken van laan- en erfbeplanting en het terugdringen van de mest die over het land wordt uitgereden. 

Een belangrijke stap die de komende jaren extra aandacht verdient is het begeleiden en bijstaan van boeren die vrijwillig stoppen met hun bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze geen opvolging hebben. Dit doen we door waar het kan de regels te laten vieren, slim om te gaan met ruimtelijke ordening en subsidies aan te trekken om landbouwgrond in te zetten als plas-dras gebieden. Bovendien zitten boeren niet alleen in de landbouwtransitie, maar ook in de energietransitie, de biodiversiteitscrisis en de omschakeling naar verantwoord toerisme.

D66 Oss is dan ook voor het stimuleren van vernattingsprojecten in natuur- en landbouwgebieden. Op korte termijn wil D66 Oss Herperduin op deze manier aansluiten op de Maas. Zo ontstaat een uniek stuk natuur in Nederland waar een brede basis aan bomen en planten, weidevogels en andere dieren zich thuis kunnen voelen. Om dit te bereiken is samenwerking met grondeigenaren en andere organisaties nodig. Samen met de agrarische sector, provincie, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en inwoners verkleinen we de kringlopen en pakken we de verdroging aan.

Afval bestaat niet

Ook ons afval is een bron van energie en een belangrijke grondstof in de circulaire economie. Door ons huisvuil te scheiden kan een groot deel van ons afval worden hergebruikt. In Oss is het percentage gescheiden afval de afgelopen jaren gelukkig gestegen. D66 Oss vind dat afval scheiden nóg makkelijker moet worden. Bijvoorbeeld met op straat evenveel containers voor gescheiden afval als voor restafval. Om mensen te helpen meer afval te scheiden moet op de restafvalcontainers informatie staan over welk afval gescheiden weggegooid kan worden.
D66 Oss vindt dat we stapsgewijs moeten toewerken naar een gescheiden afvalinzameling. De gemeente moet zorgen dat afval scheiden voor alle Ossenaren makkelijk en vanzelfsprekend wordt. Steeds vaker zien we echter nieuwsberichten over afvaldumpingen in de polder. Met een afvalstoffenheffing die gebaseerd is op de hoeveel restafval die een huishouden produceert (betalen per afvalzak of per kilo) ontstaat het risico dat de gescheiden afvalstromen (plastic, papier, GFT) vervuild worden of dat huisvuil gedumpt wordt. We willen onderzoeken wat voor systeem, handhaving en beleid we nodig hebben om dit wel goed in te richten. 

Als afval bij het duurzaamheidsplein (de milieustraat) gescheiden wordt aangeleverd willen we dat dat gratis is en dat alleen de rest afvalstroom wordt belast tegen een normaal tarief. Daarnaast willen we dat de gemeente samen optrekt met het bedrijfsleven om tot een circulaire materiaalketen te komen. De verantwoordelijkheid over grondstoffen (wat we nu zien als afval) moet bij de leverancier blijven. Zoals bezorgdiensten van supermarkten nu al flessen met statiegeld innemen, kunnen pakketdiensten bijvoorbeeld defecte elektrische apparatuur terugnemen. Ook streeft D66 Oss naar een verpakkingsvrije maatschappij waarin het delen van een fiets of een auto gemeengoed is. Zo werken we aan een schonere wereld! 

Samen bouwen we de toekomst

D66 Oss wil dat het realiseren van groene initiatieven begint bij de omgeving. Welke gebieden zijn het meest kansrijk, waarover is voldoende draagvlak en hoe kunnen inwoners participeren? Deze vragen horen onderdeel te zijn binnen de planvorming en niet alleen binnen de bedrijfsmatige aspecten van een businesscase. Alleen op deze manier: om niet enkel kortlopende projecten te realiseren, maar als samenleving ook echt verder te komen weten we het vertrouwen tussen de overheid en de samenleving te herstellen.

We bouwen alleen de benodigde windmolens in de duurzame polder en we doen onderzoek naar opslag van energie zodat er geen energie verloren gaat. We hebben alleen nog veel te doen om “van het gas af te kunnen”. Om een goede én betaalbare energiemix te krijgen hebben we niet alleen windmolens en zonnepanelen nodig, maar ook innovatieve opslagsystemen voor energie. We moeten ons echter niet blindstaren en oog hebben voor toekomstige oplossingen zoals geothermie.

De duurzame polder is kostbare grond. D66 Oss wil deze zo goed mogelijk benutten. In de duurzame polder staan niet alleen windmolens, maar liggen er ook zonneparken waaronder ruimte is voor biodiversiteit of gewassen worden geteeld. D66 Oss wil ook dat bedrijven meehelpen met de energietransitie, bijvoorbeeld door het leveren van restwarmte aan een warmtenet of het benutten van dakoppervlaktes voor zonnepanelen. 

We zien voor de energietransitie potentie in het hergebruik van de huidige infrastructuur van gasleidingen. In de toekomst willen we deze gebruiken voor innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld met waterstof. Ook zien we potentie in lantaarnpalen die behalve licht ook een divers scala aan andere functies krijgen zoals opladen of met sensoren de straat slimmer maken en het verkeer helpen.

Wat levert dit op voor u? 

We willen dat voor u duidelijk is waar u aan toe bent. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente u goed informeert over wat u zelf bijdraagt. Bijvoorbeeld aan de aanschaf van een warmtepomp of aan het gescheiden ophalen van afval. Ook maken we afspraken over de kosten van energie uit toekomstige warmtenetten of andere collectieve energiebronnen. Het niet meer dan anders-principe, waarbij de gasprijs is gekoppeld aan de levering voor warmte, vinden we achterhaald. 

De speerpunten van D66 Oss voor een groene en gezonde toekomst 

A We worden koploper op het gebied van de energietransitie door te beginnen met het besparen van energie.
B We gaan energie met elkaar delen, er is geen ruimte voor monopolies. Een warmtenet is van ons allemaal. 
C Boeren in de landbouwtransitie gaan we helpen.
D We willen werken aan de biodiversiteit door het vernatten van landbouwgebieden.
E Afval wordt onze nieuwe grondstof, scheiden moet daarom makkelijker. 
F We bouwen de benodigde windmolens in de duurzame polder en we doen onderzoek naar opslag van energie.
G Wij stimuleren bedrijven restwarmte te leveren én het benutten van dakoppervlaktes voor zonnepanelen.
H De gemeente informeert u goed over wat u zelf kunt doen en biedt subsidies om te verduurzamen.
I Weg met de afvaldumpingen. Gescheiden afvalstromen zijn gratis weg te brengen.