Onderwijs voor iedereen

D66 Oss ziet het onderwijs als dé motor achter persoonlijke ontwikkeling van iedereen in onze gemeente. Onze gemeente ligt in een regio waar ook veel buitengebied is. D66 Oss herkent de basisschool als één van de belangrijkste sociale bindmiddelen van dorpsgemeenschappen. In de dorpen/kernen willen wij stimuleren dat daar waar mogelijk de basisscholen in stand worden gehouden.

Gelijke kansen

Iedereen is anders met zijn of haar eigen talenten en verdient gelijke kansen. D66 Oss wil van de gemeente Oss een zo kansrijk mogelijke gemeente maken. Onderwijs staat aan de basis van onze lokale economie. D66 Oss wil investeren in een optimale samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg, welzijnsorganisatie én het bedrijfsleven om zo het onderwijs te kunnen ondersteunen in haar primaire taak: kinderen voorbereiden op de wereld.

D66 Oss heeft hoge ambities om de jeugd in onze gemeente maximaal te ondersteunen bij het bereiken van het potentieel wat ze in zich hebben. Dat geldt zeker ook voor de jeugd met een beperking. Elke school en opvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ook voor rolstoelgebruikers. Er moeten rustruimtes aanwezig zijn en het leerlingenvervoer moet goed geregeld zijn. De samenwerking tussen school en hulpverlenende zorginstellingen in één gebouw moet maximaal gestimuleerd worden. Zo werken we aan de inclusie van kinderen met een beperking binnen het onderwijs. 

D66 Oss gelooft dat het goed spreken van het Nederlands één van de belangrijkste voorwaarden is om je talenten te kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor migranten in het kader van de inburgering, maar zeker ook voor inwoners die minder taalvaardig zijn.

Groene en veilige schoolpleinen

D66 Oss vindt dat het belangrijk is voor kinderen om in een groene omgeving te kunnen spelen. Daarnaast kan de groene omgeving worden gebruikt om in het onderwijs aandacht te geven aan het belang van de natuur. D66 Oss wil stimuleren dat grijze schoolpleinen worden omgetoverd in groene schoolpleinen.

Samen naar school vraagt om toegankelijk en inclusief onderwijs. Niemand wil gepest worden. Pesten is een probleem dat aandacht verdient. D66 Oss wil blijven investeren in een betere communicatie met betrekking tot pesten binnen de schoolomgeving en buiten de reguliere schooltijden. Ook dient aandacht te worden besteed aan pesten binnen verzorgingsinstellingen, in de werkomgeving en binnen het verenigingsleven.

Frisse scholen

Nog steeds niet alle scholen in de gemeente Oss zijn voorzien van een gezond en aangenaam binnenklimaat. Het is bewezen dat gezonde lucht zich vertaalt in betere studieresultaten van leerlingen en minder ziekteverzuim. In relatie tot de coronapandemie wil D66 Oss investeren in extra middelen binnen de gemeentelijke begroting om het binnenklimaat van alle klaslokalen in de gemeente Oss fris en gezond te maken.

Rijke schooldag

D66 Oss wil dat de gemeente samen met de scholen gaat kijken naar mogelijkheden voor het invullen van een ‘rijke schooldag’ middels het concept van het integraal kindcentrum. Een ‘rijke schooldag’ betekent een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport- en cultuurverenigingen en hulpverlenende instellingen.
 
Sport- en cultuureducatie tijdens schooltijd 
D66 Oss wil kunst- en cultuuronderwijs op scholen nog meer stimuleren. Tijdens en na schooltijd. De school is dé plek om kinderen van 4-18 jaar structureel met kunst en cultuur kennis te laten maken. Denk hierbij aan het volgen van lessen en workshops in de disciplines: muziek, beeldende kunst, theater en dans. D66 Oss streeft ernaar dat ALLE basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs meedoen aan geboden cultuur- educatieve activiteiten. Voor het aanbod van naschoolse sportactiviteiten blijft de organisatie SEC (Sport Expertise Centrum) belangrijk. 

Ruimte voor kunst en cultuur
Kunst in de openbare ruimte moet meer aandacht moet krijgen en ingevuld moet worden door lokale kunstenaars. Wijk- en buurtprojecten op gebied van cultuur in samenwerking met sport, zorg, techniek en welzijn moeten gefaciliteerd worden. Daarbij moeten de lopende projecten die zich bewezen hebben blijven. Kleine burgerinitiatieven vanuit de wijk worden door D66 Oss gestimuleerd en ondersteund. 

Bestaande goedlopende festivals in Oss en de kernen kunnen in overleg met de omwonenden blijven bestaan en de mogelijkheid krijgen zich uit te breiden. Jongeren moeten worden beloond wanneer zij zelf in actie komen. D66 Oss wil dat jongeren inspraak krijgen in eigen creatieve mogelijkheden en zodoende ‘eigenaar’ gemaakt worden van hun culturele omgeving.
 
De bibliotheek als buurtontmoetingsplek
De bibliotheek heeft een belangrijke rol bij kennisoverdracht. Zij houdt zich niet alleen meer bezig met het uitlenen van boeken. Juist voor de inburgering van nieuwe Nederlanders, ondersteuning bij taalontwikkeling, digitalisering en burgerschap, zien wij een belangrijke rol voor de bibliotheken weggelegd. D66 Oss erkent dat de bibliotheek steeds meer de rol krijgt van laagdrempelige buurtontmoetingsplek en verbinder.

Een leven lang leren

66 Oss wil dat het onderwijs voor volwassenen meer aandacht krijgt. Zeker het leren van de Nederlandse taal is erg belangrijk zowel voor een kansrijke omscholing naar een ander beroep als voor een goede aansluiting in onze maatschappij. Een leven lang leren kan bijvoorbeeld mogelijk gemaakt worden met het STAP-budget. De gemeente kan hier actief naar verwijzen en aandacht voor vragen.

De gemeente Oss heeft veel innovatieve bedrijven. Zowel farmaceutische bedrijven, als de bedrijven die zich bezighouden met het creëren van nieuwe producten. Voor voldoende aanwas van gekwalificeerde werknemers, is het nodig dat er een breed aanbod vmbo en mbo (ROC, KW1C) blijft en het hoger onderwijs in Oss wordt uitgebreid en er meer aandacht komt voor ons MBO. Onze samenleving draait namelijk op MBO-ers! 

Toch zien we dat ouders hun kinderen liever naar een HBO of universiteit laten gaan. D66 Oss wil dat praktisch onderwijs weer status krijgt, werken met je handen mag niet als minder worden gezien dan het werken met je hoofd. Door slim initiatieven vanuit het bedrijfsleven aan de juiste onderwijstak te koppelen kan het MBO meer status en baanzekerheid krijgen. D66 Oss vindt dat de gemeente hier een initiërende rol in kan nemen.

De speerpunten van D66 Oss voor onderwijs

A Een rijke schooldag moet voor iedere leerling mogelijk worden en zijn.
B D66 Oss wil stimuleren dat grijze schoolpleinen worden omgetoverd in groene schoolpleinen.
C Om een leven lang leren te faciliteren moet het gebruik van het STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie)-budget beter gecommuniceerd worden.
D Voor schoolgaande kinderen en jongeren is het mogelijk deel te nemen aan sport, cultuur en maatschappelijke vorming door deze dicht op de schooldag aan te bieden.