Ieder van ons doet ertoe

D66 Oss wil de tweedeling in de samenleving tegengaan. Iedereen, ook jij, moet mee kunnen doen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Dit onderwerp raakt ons meer dan ooit tevoren. We voelen gezamenlijk de barsten in dat wat onze samenleving een geheel maakt en D66 Oss wil er alles aan doen om een samenleving te behouden waarin iedereen meedoet en inwoners zich verbonden voelen met elkaar.

Wij willen zelf beginnen door te benoemen dat er eigenlijk al heel veel goed gaat en dat er vanuit de gehele gemeente Oss veel burgerinitiatieven en actieve clubs en verenigingen zijn waar wij trots op zijn!

Tweedeling tegengaan kan bijvoorbeeld door tijdig hulp te bieden bij schulden en armoede. Het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen en het ondersteunen bij laaggeletterdheid en digibetisme. Zo zorgen we dat iedereen de kansen in de maatschappij ook echt kan benutten. Ook nu in deze pandemie komen er meer kwetsbare mensen bij.

Armoede

Armoedebeleid en “working poor”
Het mag niet zo zijn dat de wieg waarin een kind wordt geboren zijn of haar toekomstkansen bepaalt. Daarom heeft D66 Oss zich ook in Oss steeds hard gemaakt voor gelijke kansen voor kinderen, door onder andere armoede aan te pakken en de schooldag rijker te maken.

Ook volwassenen die onder de armoedegrens leven, moeten kunnen rekenen op effectieve hulp. D66 Oss is daarom voor een inkomensafhankelijke grens van 130% van de bijstandsnorm in plaats van 120% van de bijstandsnorm. Dit is van groot belang om gezinnen die werken met minimumloon als inkomen te kunnen helpen.

Burgerinitiatieven op armoedebeleid
Via “Oss Innoveert” ontstaan prachtige burgerinitiatieven op het gebied van het verzamelen van voedselpakketten, kleding, speelgoed en andere gedoneerde producten voor de Osse minima. Deze initiatieven ondersteunt D66 Oss van harte. Wij roepen dan ook alle inwoners van de gemeente Oss op om samen tot dit soort projecten te komen en er weer meer voor elkaar te zijn.

Schulden aanpakken en voorkomen

Schulden ontstaan niet zomaar en de oorzaak is vaak complex. D66 Oss wil daarom dat er ‘op maat’ gewerkt wordt om bij schulden en armoede een duurzame oplossing te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een kansrijke opleiding of bijscholing, zodat iemand zijn of haar talenten verder mag ontwikkelen en werk kan vinden dat beter loont.


D66 Oss wil dat alle inwoners van onze gemeente kunnen rekenen op snelle en laagdrempelige schuldhulp. Zeker nu er meer kwetsbare groepen bijkomen, vanwege de pandemie, moet schuldhulpverlening constante aandacht krijgen. Los van de broodnodige TONK en TOZO-regelingen voor ZZP’ers alsmede de regelingen voor ondernemers, moeten we blijven kijken naar andere doorlopende problemen. Benader inwoners met schulden niet met wantrouwen of straf. Zoek samen met hen naar een oplossing.
 
D66 Oss wil dat mensen makkelijk en zonder schaamte de weg gaan vinden naar het gemeentehuis. Wij willen dat onze inwoners geholpen worden door kundige medewerkers die het vermogen hebben om aan te sluiten bij de belevingswereld en oog hebben voor de gevoeligheden bij schulden. Vervolgens moet er samen naar een duurzame oplossing gezocht worden. We pleiten voor meer voorlichting op scholen, buurthuizen en maatschappelijke organisaties op het gebied van bewustzijn creëren en hulp aanreiken om schuld te voorkomen.

Mensen in de bijstand
D66 Oss wil dat er een goed contact is met mensen uit de bijstand. Maak, daar waar mogelijk, op maat, met mensen een persoonlijk ontwikkelplan. Voer het landelijk project: ‘ondernemend uit de bijstand’ in. Geef deelnemers, vanuit alle disciplines, de kans in het opzetten van een eigen onderneming, begeleidt ze hierin en geef ze het vertrouwen door hen vrij te stellen van sollicitatieplicht.

Zorg dichtbij

D66 Oss wil meer doen om de basiszorg in de buurt te versterken. Dat vraagt om een nieuwe en andere manier van werken zonder veel regels en administratie. De juiste en professionele mensen aan de voorkant. Daarbij investeren we in wijkverpleegkundigen die voor chronische patiënten het gezicht van de zorg in de wijk zijn, om mensen te helpen vrij te zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen.

In de coronacrisis, toen bezoek niet meer welkom was in verpleeghuizen, hebben we gezien hoe lastig het is te moeten kiezen tussen leven en kwaliteit van leven. De ouderen van nu willen kwaliteit van leven, ze willen midden in de samenleving staan. Dit is het uitgangspunt van D66 Oss als het gaat om te bepalen wat goede zorg is. D66 Oss wil dat ouderen die dit willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Mantelzorg
Door onder andere met de hulp van mantelzorgers zoals; familie, vrienden, buren en vrijwilligers. De voorwaarde is uiteraard dat mantelzorgers en vrijwilligers goed ondersteund en waar nodig ontlast worden. D66 Oss wil dat duidelijk wordt wanneer mantelzorg ophoudt en wanneer deze over moet gaan in betaalde zorg. Dit moet duidelijk worden bij basisteams en tijdens keukentafelgesprekken, welke altijd ondersteund moeten worden door een cliëntonafhankelijk ondersteuner.
 
D66 Oss wil dat ook onze jonge mantelzorgers ‘gezien en ondersteund’ worden zodat zij naast hun zorg voor bijvoorbeeld, ouders, hun leven op kunnen pakken en kunnen studeren en werken. Dit kan bijvoorbeeld door zorg tijdelijk over te laten nemen door een beroepskracht of vrijwilliger, de zogenaamde respijtzorg

Bij meer deskundige hulp is de thuiszorg een oplossing. Daarom zet D66 Oss in op een afgestemd pakket van voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en laagdrempelige aanpassingen in en aan de woning en de woonomgeving in de wijk. D66 Oss wil dat Ons Welzijn dit nog meer oppakt en dat er nog meer contact komt met wijk- en buurtcentra. Zij zouden aanspreekpunt voor ouderen kunnen zijn die de weg niet weten. “Thuis in de buurt’ is hiervoor een goede aanzet die D66 Oss de komende jaren gezond kritisch zal gaan volgen.

Woning is geen zorg
Op dit moment zien we dat zorg en wonen teveel in één hand is en dat cliënten daarmee in hoge mate afhankelijk zijn van één zorgaanbieder. D66 Oss pleit ervoor dat het aanbieden van zorg en wonen gescheiden wordt, zodat de cliënt meer centraal komt te staan en zelf zijn beslissing kan maken.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zorgen voor sociale cohesie. D66 Oss wil inzetten op goede begeleiding van vrijwilligers. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verschillen in leeftijd, cultuur en opleiding van de vrijwilliger? Wel vinden we het van belang dat vrijwilligers er zich van bewust zijn dat vrijblijvendheid anders is dan vrijwilligheid. Voor bepaald vrijwilligerswerk bij organisaties is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Een VOG. D66 Oss wil dat, wanneer deze verklaring verstrekt wordt, de vrijwilliger deze gratis ontvangt.

Onze jeugd

De kosten van de jeugdzorg zijn enorm gestegen, het aantal aanbieders van jeugdzorg is gegroeid en er gaat nog altijd veel tijd en geld verloren aan administratieve taken. Dat moet anders! Kwetsbare kinderen en jongeren uit de gemeente Oss verdienen laagdrempelige hulp en begeleiding.

De nieuwe regionale visie op jeugdzorg ziet er veelbelovend uit. Er gaat meer op maat gewerkt worden en daarop worden de financiën afgestemd. D66 Oss wil de komende jaren weer scherp toezien of beloftes worden nagekomen. D66 Oss wil dat voor de meest kwetsbare kinderen die onder de rechterlijke kinderbeschermingsmaatregelen vallen de juiste hulp beschikbaar moet zijn. De zorggelden moeten besteed worden aan de kinderen en jongeren en niet aan overbodige overhead en administratie. 

Er moet vroeg gesignaleerd worden op de plaatsen waar dat mogelijk is: de scholen. Dit kan door een goede afstemming tussen scholen, Ons Welzijn, zorgverleners, artsen, verenigingen, Centrum Jeugd & Gezin, jeugdhulp en niet te vergeten de ouders. Proeftuin Ruwaard is hier een goed voorbeeld van. D66 Oss pleit voor verhoging van leeftijdsgrens voor jeugdzorg tot 23 jaar. Ook deze doelgroep moet hulp blijven krijgen tot zij daadwerkelijk in staat zijn voor zichzelf te zorgen en op eigen benen kunnen staan.

De speerpunten van D66 Oss voor een hechte samenleving in Oss

A Voorkomen van armoede door meer preventie in schuldenbeleid.
B Armoede mag nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Dat betekent bredere financiële ondersteuning voor deze doelgroep.
C Geen wachtlijsten in de jeugdzorg, maar vlotte hulpverlening voor de jeugd.
D Het gezin moet het middelpunt zijn en niet een wirwar aan zorgverleners.