Gelukkig en betaalbaar wonen in mijn buurt

Het is nu tijd om op een hoog tempo aan de slag te gaan met de uitvoering van de woonvisie. Hierbij verliezen we de kwaliteit en burgerparticipatie niet uit het oog. Wij vinden dat de gemeente deze visie samen met bewoners, woningcorporaties en marktpartijen per woongebied uit moet werken.

D66 Oss steunt de huidige woonvisie van de gemeente

Goede en nieuwe woonwijken zijn een verantwoordelijkheid van het hele College. Het gaat niet alleen om huizen, maar ook om scholen, wegen, sportvoorzieningen, groen, een buurtschuur, verduurzaming en goede en bereikbare zorgvoorzieningen. 

D66 Oss wil dat de gemeente de visie die neergelegd is ook daadwerkelijk uitvoert. We bouwen in overleg met de buurtbewoners binnenstedelijk waar kan en buitenstedelijk waar moet. We willen woningbouw en natuurontwikkeling elkaar laten versterken door oog te hebben voor groen in de wijk en tijdens de planvorming rekening te houden met hittestress en wateroverlast. Groen zorgt voor verkoeling en biodiversiteit en daarom pleit D66 Oss voor groen in elke straat. 

D66 Oss wil dat in gebiedsontwikkelingen voldoende maatschappelijke voorzieningen als scholen, zorgcentra, kinderopvang en sportvelden worden opgenomen, als ook voldoende ruimte gereserveerd wordt voor commerciële functies als een sportschool, supermarkt of koffiebar. Hiermee voorkomen we opstoppingen op knelpunten en onnodige verkeersbewegingen en zorgen we voor buurten waar mensen thuis zijn en zich thuis voelen.

Duurzaam wonen

Wij zien verduurzaming van de woningvoorraad als de grootste maatschappelijke opgave van het komend decennium. De gemeente ondersteunt hierbij de inwoners met expertise en adviezen, bijvoorbeeld door het stimuleren van verhuurders, sociaal en privaat, om hun woningvoorraad te verduurzamen. We stimuleren woningeigenaren met verduurzaming door de WOZ-waarde te verlagen op basis van duurzaamheidskenmerken.

D66 Oss investeert in wonen op maat. We kiezen voor een groene en krachtige gemeente met behoud van groen en toegankelijkheid van onze steden en dorpen. We willen toekomstgerichte woonwijken met bijvoorbeeld buurtbatterijen die tevens een snellader zijn voor elektrische motorrijtuigen. Bij nieuwbouw moeten zonnepanelen structureel meegenomen worden in de plannen. Voor bestaande bouw stimuleren we groene daken en het plaatsen van zonnepanelen. Aan projectontwikkelaars moeten duidelijke kaders meegegeven worden met betrekking tot duurzaamheid, betaalbaarheid van de woningen en ethiek.

Voor iedereen een betaalbare woonruimte

D66 Oss wil de gemeente zo laten groeien dat iedereen een betaalbare woning kan vinden. In het bouwprogramma kan de verdeling in aantallen en soorten woningen uiteraard per woongebied verschillen. We zijn voor een gemengde samenstelling van wijken, dit moet worden afgestemd op de vraag en het aanbod in de omgeving en rekening houdend met de haalbaarheid van het totaal.

D66 Oss wil het speculeren met woningen, zoals snelle doorverkoop en huisjesmelkers, voorkomen. Bij nog te bouwen koopwoningen van private partijen dienen voorwaarden gesteld te worden met betrekking tot een zelfbewoningsplicht. We willen dat bij sociale huurwoningen richtlijnen komen die zorgen voor goede en snelle aansluiting bij de doelgroepen. Zo komen de woningen eerder terecht bij de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. D66 Oss wil extra aandacht voor jongeren- en studentenhuisvesting, appartementen voor starters en knarrenhofjes voor ouderen zodat doorstroming voldoende plaats kan vinden. 

Wij willen zorgen voor een gezonde lokale woningmarkt door te bouwen voor de behoeften van de eigen inwoners maar ook rekening te houden met instromers vanuit de omliggende gemeenten. D66 Oss ziet wijkontwikkeling als investering in welzijn: een waarde voor de toekomst en niet primair als inkomstenbron voor de gemeentekas. 

Oss-West
D66 Oss wil dat Oss-West een groene buurt wordt met woningen voor ieders inkomen en voor alle levensfasen. Wij willen dat de gemeente samenwerkt met een vastgoedpartner die de lange termijn focus heeft en die een cultuur heeft die past bij Oss en bij de gewenste sfeer van Oss-West. D66 Oss wil dat er meerdere sfeervolle ontmoetingsruimtes komen met diverse functies. Het moet een duurzame wijk worden waarin mensen ook in de toekomst zeggen: dit is een sociale en fijne wijk waarin gebondenheid heerst en iedereen zichzelf kan zijn.

Meer diversiteit in woonvormen
Eengezinswoningen zijn niet langer de standaard. Er is behoefte aan bijvoorbeeld appartementen voor jong en oud, woonruimte voor starters en doorstromers, kleine woningen met een tuintje, hofjes etc. Hierbij heeft D66 Oss ook aandacht voor nieuwe concepten als tiny houses, wonen op water en wijken met deelsystemen voor mobiliteit. 

Wij zien ook kansen voor het ontwikkelen van concepten voor het samenwonen van meerdere gezinnen op een perceel. D66 Oss wil meer ruimte voor creatieve woonvormen die bijdragen aan het zorgen voor elkaar door gelukkig en betaalbaar te wonen in de eigen buurt. D66 Oss wil ruimte voor de wens van families en vrienden om samen te wonen en voor elkaar te zorgen. De mogelijkheden voor mantelzorgwoningen moeten verruimd worden. We zien dat het aantal senioren toeneemt de komende jaren, dus ook voor hen zijn passende woningen nodig. We denken hier ook aan grootschalige woonvormen. 

Bewoners en de gemeente richten de buurt samen in

D66 Oss vindt daarom dat ideeën van bewoners om hun wijk groener, mooier of leuker te maken de ruimte moeten krijgen. Als een buurt wordt heringericht moeten bewoners de kans krijgen om hun ideeën in te brengen en mee te beslissen. Daarbij vindt D66 Oss het belangrijk dat de gemeente zich inzet om iedereen te betrekken, ook jongeren en mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

We willen pilots als ‘Groenplek & Fietsenrek’ uitvoeren. Dit betekent dat parkeerplekken kunnen worden omgevormd tot groen, speelplekken, zitplekken of fietsenrekken als de buurt dat wil. Ook moet er meer ruimte komen voor bewoners om zelf een park of plein te beheren en een stadstuin, tiny forest of voedselbos aan te leggen. D66 Oss wil dat de gemeente bewoners helpt met minder regels en meer advies, materiaal en beplanting.

De speerpunten van D66 Oss voor gelukkig en betaalbaar wonen

A Bij alle projecten in de openbare ruimte moeten bewoners vooraf betrokken worden en mee kunnen denken.
B Goede mix tussen sociale huur, koopwoningen voor middeninkomens en duurdere woningen.
C We pleiten voor diversiteit in woonvormen zoals tiny houses, studentenwoningen en knarrenhofjes.
D Groen in elke straat.
E Een gebiedsontwikkeling moet voor iedereen toekomstgericht zijn.
F Zonnepanelen op elk mogelijk dak.
G Minder gemeentelijke belastingen voor duurzame woningen.