Burgerberaad Energietransitie

D66 Oss denkt dat veel Osse burgers slimme oplossingen hebben om van het gas af te gaan. Daarom hebben wij samen met GroenLinks voorgesteld om een burgerberaad te organiseren. Hier lees je over ons voorstel.

Samen gaan we van het gas los!

De Warmtetransitie

In het Osse coalitieakkoord is opgenomen: “We zetten inwonerpeilingen vaker in als instrument om inwoners direct te betrekken bij ontwikkelingen op thema’s of in de wijken en dorpen.”

GroenLinks en D66 Oss zijn voorstander van burgerberaden. Enerzijds om draagvlak te creëren, anderzijds omdat we de nuance, die in dialoog ontstaat, belangrijk vinden. Dialoog voeren is immers een belangrijk instrument in het betrekken van inwoners bij belangrijke veranderingen en beslissingen in hun eigen omgeving.

Daarom stellen GroenLinks en D66 Oss graag de volgende vragen aan het college:

  • Is het college het met GroenLinks en D66 eens dat een burgerberaad kan bijdragen aan een breder draagvlak voor de Warmtetransitie als onderdeel van de Energietransitie?
  • Ziet het college de wijkuitvoeringsplannen voor de Warmtetransitie als kans om te experimenteren met een burgerberaad? Zodat de Osse inwoners in dit burgerberaad hun mening kunnen geven over de plannen omschreven in de Warmtevisie en de specifieke uitwerking daarvan in de wijkuitvoeringsplannen. Bijvoorbeeld zodat het burgerberaad voor de verschillende type woningen op wijkniveau zou kunnen nadenken over oplossingen. Indien niet, waarom niet?
  • Is het college bereid om een overzicht te maken van de diverse initiatieven rondom de energietransitie en klimaatadaptatie en daarin aan te geven in welke geschikt zouden zijn voor een burgerberaad?
  • Is het college bereid om in het overkoepelend participatiebeleid, dat concluderend uit de voortgangslijst commissie Ruimte (donderdag 23 juni 2022) aankomend najaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, burgerberaden op te nemen als vorm van participatie. Indien niet, waarom niet?

De Duurzame Polder

Op 16 juni stelde de fractie van Volt Den Bosch schriftelijke vragen voor een burgerberaad voor de Duurzame Polder aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit na aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst op woensdag 15 juni 2022 in Den Bosch over het project Duurzame Polder.

Tijdens deze sessie werd door de sprekers geopperd dat het gebruik maken van een burgerberaad als vorm van participatie kan worden onderzocht bij het project Duurzame Polder. De fracties van GroenLinks en D66 Oss delen de bevinding van Volt Den Bosch dat de Duurzame Polder een uitgelezen kans is om een grote maatschappelijk opgave, de klimaatcrisis, te koppelen aan een burgerberaad. Daarom stellen we ook deze 2 vragen:

  • Ziet het college de mogelijkheid om in deze fase een burgerberaad te organiseren voor de Duurzame Polder?
  • Mocht het college van gemeente ‘s-Hertogenbosch besluiten dat er een burgerberaad georganiseerd wordt voor het project Duurzame Polder, is het Osse college dan bereid om hiervoor mede een plan te maken en dit ter opiniëring en besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad zodat de raad een praktische afweging kan maken over de haalbaarheid van dit plan?