Bereikbaar & dienstbaar

De gemeente zorgt dat alle informatie op een gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar is, zodat iedereen het kan vinden, begrijpen én gebruiken. Een bereikbare en begrijpelijke gemeente betekent dat iedereen beter mee kan doen. Geschreven informatie is daarom helder geformuleerd en vrij van vaktaal. Bereikbaarheid en dienstbaarheid van de gemeente betekent ook dat ambtenaren of diensten makkelijk en eenvoudig te benaderen zijn. Als hiervoor procedures noodzakelijk zijn, dan geeft de gemeente passende ondersteuning om de procedures te doorlopen.

Geletterde gemeente

In een gemeente zijn veel expertises aanwezig, dat is goed. Wat minder goed is, is dat het voor inwoners soms lastig is om deze expertises te begrijpen. Zo zien we de volgende zin bij het aanvragen van een identiteitskaart: “Per 1 januari 2021 heeft uw nieuwe identiteitskaart een extra inlogfunctie.” Een kaart waar je op in kunt loggen? Voor de meeste inwoners is vrij snel helder wat hier bedoeld wordt, maar er is een grote groep mensen die niet voldoende geletterd zijn om deze korte zin te begrijpen of zelfs voldoende digitaal geletterd zijn om het woord “inlogfunctie” te grijpen binnen deze context. 

Formulieren en brieven van de gemeente moeten daarom opgesteld zijn in “klare taal” zodat deze voor iedereen te begrijpen en gemakkelijk te gebruiken zijn. Ook vindt D66 Oss dat de gemeente voor dringende zaken zowel binnen als buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar moet zijn voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.

Privacy en gebruik van algoritmes

Het huidige beleidskader omtrent privacy en gegevensverwerking stamt uit 2016 en sinds die tijd is er al veel veranderd. Zo maken we als gemeenten steeds meer gebruik van algoritmes. De bedoeling hiervan is om efficiency te verhogen, maar onbedoeld kunnen algoritmes discriminatie in stand houden of verergeren. D66 Oss is alert op de bescherming van de rechten van inwoners en dat de gemeente transparant is over de algoritmes die gebruikt worden. 

Om dit te realiseren moeten de algoritmes en het doel van de algoritmes gepubliceerd worden op de website van de gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat een ethische commissie toeziet op de werking van de algoritmes en deze jaarlijks evalueert. Ook deze evaluatie zal op de website gepubliceerd moeten worden.

Transparantie

Vertrouwen ontstaat bij openheid. Door de enorme informatiedichtheid van de gemeente is dit niet eenvoudig te realiseren, maar wel nodig. In de landelijke politiek is er veel aandacht voor een open bestuurscultuur. Op lokaal niveau willen we transparantie om elkaar te informeren en te helpen. Dit willen we realiseren door te investeren in proactieve informatievoorziening die aansluit op het individu.

De speerpunten van D66 Oss voor de bereikbaarheid en dienstbaarheid van onze gemeente Oss

A Formulieren en teksten worden geschreven in klare taal.
B Ook buiten kantooruren is de gemeente telefonisch bereikbaar.
C Procedures worden begrijpelijk en met zo min mogelijk stappen ontworpen.
D D66 wil heldere kaders voor de gemeente op het gebied van algoritmes en gegevensverwerking.
E D66 wil voor Oss een algoritme register.