Artikel 41 vragen
Betreft:
Mogelijkheid voor realiseren van flexwoningen of tiny houses met een goed afwegingskader

Oss, 8 november 2023

Geachte college,

Basisscholen De Korenaer en John F. Kennedy hebben eindelijk een mooi schoolgebouw. Dat is erg fijn en goed voor het onderwijs. Het afgelopen jaar hebben de leerlingen en docenten van de desbetreffende basisscholen gebruik gemaakt van een tijdelijke huisvesting op de groenstrook gelegen aan het Bosschepad- Woldreef (oude voetbalvelden SV Margriet). Nu de basisscholen onderwijs krijgen in het nieuwe pand, wat sinds kort is opgeleverd, is de tijdelijke locatie niet meer in gebruik (zie onderstaande foto voor tijdelijke locatie*). De tijdelijke locatie is dusdanig ingericht (te denken aan de voorzieningen zoals; elektriciteit en water), dat daar volgens D66 Oss kansen ontstaan. En kansen moet je benutten.

D66 Oss ziet dat er steeds meer vraag is naar woningen. Dit is niet alleen nu maar al een lange tijd het geval. Het college heeft als doel om meer woningen te bouwen. De fractie van D66 Oss heeft de afgelopen periode vaak aangegeven dat de vraag naar nieuwe betaalbare woningen binnen de gemeente Oss flink aan het stijgen is. Nu deze tijdelijke locatie niet meer in gebruik is voor het onderwijs ziet D66 Oss een kans voor woningbouw zoals; tijdelijke flexwoningen of tiny houses.

Wij hebben de volgende vragen aan het college over bovenstaande:
– Is het college het met D66 Oss eens dat de groenstrook nu niet meer gebruikt wordt en er een mogelijkheid is ontstaan voor woningbouw van bijvoorbeeld tijdelijke flexwoningen of tiny houses? Zo nee, waarom niet?
– Heeft het college de groene strook op de Bosschepad-Woldreef meegenomen in het afwegingskader voor flexwoningen? Zo nee, waarom niet?
– Destijds zijn er kosten gemaakt om de tijdelijke locatie op de groenstrook aan te sluiten op voorzieningen zoals elektriciteit en water.
– Is het college het met D66 Oss eens dat deze voorzieningen er nu liggen waardoor er een kans bestaat om tijdelijke woningen te realiseren? Zo nee, waarom niet?
– Indien het niet mogelijk is om hier tijdelijke woningen te realiseren. Wat is er wel mogelijk om alsnog te kijken of hier woningen te realiseren zijn? Wat zijn de plannen anders?

Daarnaast is het duidelijk dat er weinig wijken zullen zijn die direct positief staan tegenover de plaatsing van flexwoningen of tiny houses in hun directe woonomgeving. Het is ook duidelijk dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Echter is het enorm van belang dat er bij het maken van deze keuzes goede afwegingen gemaakt worden. Niet alleen vanuit bestuurlijke zorgvuldigheid, maar ook ten aanzien van de bewoners om tot een basis voor acceptatie te komen. Bij dergelijke keuzes zou er een duidelijk afwegingskader moeten zijn waarin de overwegingen die zijn meegenomen in kaart worden gebracht. De kern van een afwegingskader bestaat op hoofdlijnen uit twee ruimtelijke voorwaarden namelijk, locaties moeten beschikbaar en geschikt zijn. De voorwaarden waaronder locaties beschikbaar en geschikt worden geacht, zijn echter niet in beton gegoten. De afweging van verschillende ruimtelijke belangen is vaak lokaal maatwerk en is niet altijd duidelijk. Dit laat zich lastig in kaart brengen. Dit hebben wij ook gemerkt bij de locatie voor tijdelijke flexwoningen aan de Nieuwe Hescheweg.

Wij hebben de volgende vragen aan het college over bovenstaande:
– Is het college met de fractie van D66 Oss eens dat er een duidelijk afwegingskader beschikbaar moet zijn bij het bepalen van locaties voor flexwoningen of tiny houses? Zo nee, waarom niet?
– Is het college met de fractie van D66 Oss eens dat je met een duidelijk afwegingskader de afweging van verschillende ruimtelijke belangen in kaart brengt waarmee de buurt duidelijkheid krijgt waarom er gekozen is voor een bepaalde locatie? Zo nee, waarom niet?
– Tot slot; Staat het college open om voor de locatie op de Bosschepad-Woldreef een afwegingskader op te stellen en te kijken naar de mogelijkheden voor flexwoningen of tiny houses?
Zo nee, waarom niet?

We zien uit naar de beantwoording van de vragen.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens de fractie van D66 Oss
Bekir Atman, Fractievoorzitter