Overgang naar kringlooplandbouw

De gemeente speelt een beperkte rol bij de noodzakelijke transitie van de landbouw. Het is vooral de provincie die verantwoordelijk is voor de aanpak van de stikstofproblematiek. D66 is een groot voorstander van kringlooplandbouw. Hierin staat een efficiënte en duurzame omgang met de aarde centraal. De gemeente kan boeren bijstaan bij deze omslag, bijvoorbeeld bij snelle procedures voor andere inkomstenbronnen, zoals zorgtaken en recreatie. Daarnaast wil D66 dat de gemeente duurzaam inkoopt waarbij de lokale boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.