Sociaal en duurzaam 2024

Er is voldoende geld beschikbaar om tegenvallers in het sociaal domein op te vangen. Hierdoor hoeft er in 2024 niet bezuinigd te worden. We willen wel dat hierover langjarige afspraken komen.   Verder D66 wil het gemeentehuis omtoveren tot een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners en ambtenaren. Klimaatbeleid moet met kracht worden voorgezet op het terrein waar wij invloed kunne uitoefenen. Dit zijn de hoofdpunten van de inbreng voor de begroting 2024.

Een begroting die een positief salto toont door een verandering van de manier waarop we omgaan met de reserve sociaal domein. Een keuze die D66 steunt. In 2015 diende het zogenoemde Hek een duidelijk doel omdat we nog niet wisten hoe het overhevelen van veel taken uit het sociaal domein zou uitpakken. De keuze van toen heeft goed gewerkt, want in tegenstelling tot sommige gemeenten heeft het in Noordenveld goed gedaan op dit terrein Maar er zit een bovengrens aan, maar is er ook een ondergrens.
Daarbij is het voor D66 van groot belang om dit deel van onze taken betaalbaar te houden, ook op lange termijn. Een integrale benadering van alle werkvelden van de gemeente is daarbij op z’n plaats, want ook bv Ruimtelijke ordening heeft gevolgen voor sociaal domein. Daarbij moet in het oog moet gehouden worden dat in de komende jaren, en ik bedoel veel langer dan deze raadsperiode, de kosten voor de zorg door de (dubbele) vergrijzing sterk gaan toenemen en dat zal te merken zijn aan zaken als hulp bij het huishouden en andere WMO-voorzieningen. Kortom, het is goed om een structurele visie te ontwikkelen voor de ondersteuning van inwoners die de helpende hand nodig hebben en daarna de gewenste hoogte van de reserve af te spreken.

De gemeentelijk organisatie blijft een punt van zorg, hoewel er duidelijk stappen vooruit worden gezet. Goed werkgeverschap is een onderdeel daarvan, en voor D66 hoort daar heel duidelijk bij dat we snel dit gemeentehuis aanpakken. Een goede werkplek is tegenwoordig een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap. Helaas ligt een goed plan al 1,5 jaar in een la. De gemeenteraad zou soms wel meer daadkracht moeten tonen. In 2024 staan we voor grote uitdagingen voor de nieuwe omgevingswet. Onze steeds mondigere inwoners hebben recht op goede dienstverlening en daar hoort, naast goede ambtenaren, ook bij ‘ruimte die op een laagdrempelige manier uitnodigt tot contact tussen gemeente en bezoekers’ , zoals het plan is van de gemeente Assen van vandaag in het Dagblad staat.

Onze ambities op het gebied van klimaat zijn groot. D66 is daar een groot voorstander van, want wij willen de aarde leefbaar houden en de natuur gezond. Het recente rapport van CE Delft geeft een goede basis om die ambitie ook waar te maken op het terrein waar wij grip op hebben. Hiermee moeten we als raad samen met het college aan de slag en 2024 een reële en ambitieuze weg inslaan. De nood is hoog en iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties.
 
Het centrum van Roden staat er mooi bij, maar wat absoluut niet de bedoeling is dat er in de Heerestraat overal auto’s staan. Bent u college nog van plan om daar wat aan te doen? Op deze manier lijkt de herinrichting een zinloze exercitie.

Er staan mooie zaken in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen om langdurige afspraken te maken met de gemeenten over de financiën. Wel zie je weer dat er een hoop taken aan de gemeenten worden ‘opgedragen’. Zoals bij WMO en jeugd blijkt krijgen we wel meer middelen beschikbaar, maar het wantrouwen van het rijk, en speciaal bij onze collega volksvertegenwoordigers in de Tweede kamer, is niet verdwenen en moeten er ook cijfers aangeleverd worden. De angst in Den Haag blijft dat we veel wipkippen gaan kopen.
Het is dus zaak om scherp op te letten hoe het in de praktijk uitpakt.
Het is dus afwachten wat de landelijke verkiezingen ons brengen en voor D66 is het van groot belang dat er een kabinet komt die oog heeft en actie onderneemt voor de grote uitdagingen die er zijn op het gebied van sociale rechtvaardigheid en klimaat.
En dat alles tegen de achtergrond van een grote mate van onrust in de wereld. De oorlog in Oekraïne heeft effect gehad op al onze inwoners en ook het reilen en zeilen van de gemeente. We kunnen niet veel meer doen als Noordenveld dan de wens uit te spreken dat er snel een einde komt aan al die vreselijke conflicten.