Goed wonen

Voor iedere inwoner moet in Nieuwkoop een fijn thuis te vinden zijn. Het woningbestand in alle dorpen moet voldoende ruimte bieden voor verschillende woonbehoeften: voor eenpersoonshuishoudens, voor jonge stellen, voor gezinnen, voor ouderen, voor mensen die vitaal en zelfstandig zijn en voor mensen die zorg nodig hebben. Iedereen moet een eerlijke kans hebben om een passende en betaalbare woning te vinden. 

De woningmarkt in Nederland is vastgelopen en een veelgehoord antwoord is bouwen, bouwen, bouwen. We moeten inderdaad bouwen, maar bouwen alleen is niet de oplossing. Kansen om op de woningmarkt te komen worden door twee factoren bepaald: de juiste samenstelling van de woningvoorraad en de toegankelijkheid van die woningen voor mensen die zoeken. Vanuit die constatering kijken we naar oplossingen waar we lokaal invloed op hebben.

Om in de toenemende behoefte aan woningen dicht bij voorzieningen te kunnen voldoen kiezen wij ervoor om meer de hoogte op te zoeken. Daarmee kunnen we tegelijkertijd de open ruimte rondom de dorpen behouden. We maken ruimte voor vernieuwende woonvormen en creatieve oplossingen. Nieuwbouwprojecten worden wat D66 Nieuwkoop betreft zoveel mogelijk uitgevoerd met toekomstbestendige, duurzame technieken en materialen. We gaan inwoners ook gericht en effectief helpen bij het verduurzamen van hun bestaande woning.

De woningvoorraad moet matchen met de bevolkingsopbouw

De woningvoorraad in onze gemeente is niet evenwichtig. In Nederland bestaat de woningvoorraad gemiddeld uit 64% eengezinswoningen en 36% meergezinswoningen. In Nieuwkoop (11.660 woningen) is de verhouding 87% – 13%. Dit matcht niet met de woonwensen van een bevolking die nog maar voor 38% uit gezinnen bestaat. Het veelgehoorde argument dat ouderen moeten verhuizen om huizen vrij te maken voor woningzoekende gezinnen houdt geen stand. Voor gezinnen zijn er woningen genoeg in Nieuwkoop. Het probleem zit in een tekort aan woningen voor kleine huishoudens, zowel voor jong als voor oud. 

Een tweede tekortkoming in de woningvoorraad in de gemeente Nieuwkoop is het relatief lage aantal huurwoningen. De dorpen staan vol met koopwoningen, er zijn weinig sociale huurwoningen (21%) en er is weinig vrije sector huur (6,5%). De hoeveelheid woningen die toegevoegd mag worden tot 2030 mag 10-15% zijn van de huidige woningvoorraad. Voor D66 Nieuwkoop is duidelijk waar nu de focus op moet liggen: op appartementen en kleine woningen in meerdere prijsklassen en op een uitbreiding van de voorraad (sociale) huurwoningen. 

Vanwege de enorme mismatch tussen woningvoorraad en (toekomstige) woningbehoefte en vanwege de leeftijd en woonkwaliteit van een aantal wijken vindt D66 het nodig om in de komende collegeperiode ook verder vooruit te kijken dan 2022 – 2026 en breder te denken dan bestaande woonvormen. De bevolking blijft vergrijzen, het aandeel een- en tweepersoonshuishoudens blijft stijgen en er zijn een aantal wijken in onze gemeente met woningen die verouderd raken en waarvan verduurzaming niet of nauwelijks rendabel is. Het herstructureren van deze wijken, met vervanging van eengezinswoningen door kleine wooneenheden en nieuwe woonvormen, ook met zorgaanbod, moet wat ons betreft hoog op de agenda staan. Daarmee kunnen we sneller de kloof tussen woonvraag en woonaanbod dichten. 

We zijn en blijven van mening dat het verstandig is om een einde te maken aan de halfslachtige oplossing van bewoning van recreatieparken. De gedoogstatus kan beter omgezet worden in permanente bewoning. We staan nog steeds achter de voorwaarden die daarvoor eerder zijn afgesproken: kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur moeten gedragen worden door de bewoners van de parken. 

In de komende bestuursperiode wil D66 ook een oplossing vinden voor de Vestia-woningen in onze gemeente. Als WDA en WSN ook komende jaren niet in staat blijken om deze woningen over te nemen, dan willen wij aan de slag om een andere woningcorporatie in woningmarktregio Holland Rijnland te interesseren voor overname van deze woningen. Bovendien moet in onderhoud en verduurzaming van deze woningen geïnvesteerd kunnen worden.

Liever de hoogte in, dan de breedte

De gemeente Nieuwkoop ligt centraal in de Randstad in een groene omgeving. D66 vindt het belangrijk dat deze groene omgeving blijft bestaan en verder in kwaliteit toeneemt. Ook vinden wij het belangrijk dat woningen voor ouderen en andere kwetsbare groepen dicht bij de dorpskernen liggen, zodat winkels en andere voorzieningen goed bereikbaar zijn. Dit betekent dat wij de keuze maken om binnen de dorpskernen, meer dan nu, de hoogte in te gaan met mooie kleinschalige appartementencomplexen. Door te kiezen voor meer hoogte blijft er ook binnen de kernen ruimte over voor natuur. In onze gemeente zijn de Vijverhof in Nieuwkoop en de appartementen boven de Coop in Noorden goede voorbeelden. Deze woningbouw gaat niet ten koste van het dorpse karakter die beide dorpen hebben.


Foto: © Google Maps, Vijverhof in Nieuwkoop 

Waar wij meerwaarde zien is het uitbreiden ‘in de breedte’ tussen Zevenhoven en Noordeinde. Zowel Zevenhoven als Noordeinde zijn relatief kleine kernen met daardoor kwetsbare voorzieningen. Wij zien kansen in het uitbreiden van de woningvoorraad door deze kernen op termijn aan elkaar te laten groeien. In deze uitbreiding kan de aanleg van een wandelpark en van energievoorzieningen worden mee ontworpen. 

Tempo maken en houden


In de afgelopen bestuursperiode was het tempo van woningontwikkeling laag, te laag. Dat kwam deels door ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van de gemeente, maar ook door de aanpak van het college. Er moet efficiënter worden toegewerkt naar korte periodes van leegstand of braakligging. De gemeente gaat wat D66 betreft nu teveel stapsgewijs aan de slag. Er wordt gewacht met onderzoeken tot een pand volledig leeg is en pas wanneer er wordt gesloopt gaan we het hebben over de nieuwe invulling van de locatie. Dit zorgt er onder andere bij de Ashram locatie in Nieuwkoop en De Vlinder in Ter Aar voor dat de gemeente te laat begint met herbouwen. 

Wij willen werken vanuit een strategisch woningbouwplan, waarin we aan de voorkant programmeren welke soort woningen waar moeten komen en vervolgens voortvarend aan de slag gaan. We benutten daarbij opties om projecten met elkaar te verbinden en tegelijkertijd te ontwikkelen. In de periode 2014-2018 hebben we deze aanpak gehanteerd bij zowel de strategische voorbereiding van de ontwikkeling van meerdere IKC’s als bij de versnelde ontwikkeling van sociale woningbouw. Dat succes willen we herhalen!

Ruimte voor particulier initiatief in vernieuwend wonenDe gemeentelijke aanpak is belangrijk voor het projectmatig (laten) bouwen van grotere aantallen woningen. Maar er is ook een groeiende behoefte aan vernieuwende woonvormen: meergeneratiewonen, tiny houses en collectief ontwikkelen en wonen. Wij zien een flinke rol voor burgerinitiatieven in de ontwikkeling van dit soort woonvormen. Initiatiefnemers die een doordacht plan op tafel kunnen leggen moeten we ruimte en vertrouwen geven. Dat betekent dat de gemeente soms wat minder regie en controle heeft op woningbouwprojecten, maar dat moeten we aandurven. Vaak is het investeren van ‘eigen tijd’ de enige manier om vooruitstrevende ideeën te kunnen realiseren. Gemeentelijke projectontwikkelingskosten maken vernieuwende woonexperimenten veel te duur.

Woningtoewijzing en kansen op de koopmarktDe markt voor koopwoningen is in de afgelopen jaren sterk in beweging. Nu is er een periode van hoge huizenprijzen waarvan het einde nog niet in zicht is. Een ramp voor met name starters op de woningmarkt. Factoren zoals rentestanden, prijzen van bouwmaterialen en belastingregels vallen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Wel kunnen we maatregelen nemen die speculanten en beleggers op afstand houden. Ook kunnen we ruimte zoeken om grondprijzen laag te houden of te werken aan andere vormen van gronduitgifte die de aankoopprijs van woningen verlagen, denk bijvoorbeeld aan erfpacht of uitgestelde grondverkoop. We willen de mogelijkheden daarvan onderzoeken en gebruiken.

De gemeente heeft grote invloed op de markt voor sociale huurwoningen. De regionale regels voor toewijzing van sociale huurwoningen worden door de gemeenten in de regio Holland Rijnland gezamenlijk bepaald. D66 wil dat die regels zo aangepast worden dat starters sneller kans maken op een woning. Dit kan bijvoorbeeld door de inschrijfjaren tot het huren van een eerste woning dubbel te laten tellen. Of door starters niet met nul inschrijfjaren te laten starten, maar hen bij inschrijving een aantal bonusjaren toe te kennen. Wij willen ook aandacht voor de grote verschillen in huurprijzen voor lang zittende huurders ten opzichte van starters die hun eerste huis huren en daarvoor standaard de hoofdprijs betalen. Huurverschillen moeten aansluiten bij het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Het kan niet zo zijn dat jonge mensen voor een woning meer moeten betalen dan ouderen met hetzelfde of zelfs een hoger inkomen. Tot slot: wij willen starters die nog op zoek zijn naar hun eerste woning een betere kans geven om voor hun belangen op te komen door hen een stem te geven in huurdersbelangenorganisaties. Nu zijn alleen de zittende huurders lid van de huurdersbelangenverenigingen. 

Om het woningtekort in de sociale huursector terug te dringen willen we het makkelijker en aantrekkelijker maken om een woning te delen met familie of vrienden. Daarvoor moet het bijvoorbeeld mogelijk worden gemaakt om meerdere hoofdhuurders te hebben of om de inschrijfduur als woningzoekende door te laten lopen tijdens een periode waarin een eerste woning wordt gedeeld met ‘roommates’. Het delen van een woning moet het ook makkelijker maken om mantelzorg te verlenen. Daar moet dan geen ‘dakloosheid’ uit voortkomen als de zorgvragende huurder overlijdt of moet worden opgenomen in een instelling. Vanuit rechtvaardigheid als leidend principe, moet het systeem van woningtoewijzing meer ruimte gaan geven om creatieve oplossingen te ondersteunen die mensen bedenken om gedeeld te kunnen wonen en/of voor elkaar te zorgen.

Duurzaam bouwen en hulp bij de energietransitie
De woningen die de komende jaren worden toegevoegd moeten voldoen aan hoge duurzaamheidsstandaarden. In de gemeente Nieuwkoop is al eerder afgesproken dat nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. In de komende jaren is daarop aanvullend aandacht nodig voor gebruik van duurzame materialen en circulair bouwen. Bij voorkeur leidt het aanbesteden van projecten met hoge duurzaamheidseisen ook tot een uitdaging en kans voor lokale bedrijven om koploper te worden in duurzame bouwprojecten en duurzame inrichting. Voor nieuwe woonwijken stellen we de ambitie om ze energieneutraal op te leveren: in de wijk wordt op jaarbasis dezelfde hoeveelheid energie opgewekt als er wordt verbruikt. Huizen staan er voor tientallen jaren, dus we gaan daarbij in de berekeningen al uit van het energieverbruik van huishoudens in 2030, inclusief elektrisch vervoer. Dit is met de huidige stand van de techniek al mogelijk. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende 2-3 jaar, stellen wij de ambitie dat nieuwe woonwijken niet alleen energie leveren voor de eigen buurt, maar ook voor de wijken eromheen. Energiepositieve wijken noemen we dat.

De grootste uitdaging zit hier echter in de bestaande woningvoorraad. Het is voor elke woningeigenaar een puzzel om in beeld te krijgen wat er aan zijn of haar woning moet gebeuren om mee te komen in de energietransitie. Wij leggen het accent in het duurzaamheidsprogramma in de komende jaren daarom op het beantwoorden van concrete vragen van inwoners. We zorgen voor een toegankelijk en betrouwbaar adviesloket in ‘energiewinkels’ op minimaal twee locaties. Daar kunnen inwoners advies op maat krijgen, dat past bij hun woonsituatie, hun energieverbruik en bij hun budget. In de prestatieafspraken met woningcorporaties komen afspraken over verduurzaming van woningen en over tijdelijke compenserende maatregelen voor hoge energiekosten in woningen die nog niet verduurzaamd zijn aandacht.

We beoordelen de mogelijkheden voor subsidieregelingen voor woningverduurzaming, maar stellen dat daarvoor wel middelen van het Rijk beschikbaar moeten komen. De gemeentebegroting heeft op dit moment geen ruimte beschikbaar om budgetten voor individuele subsidies mogelijk te maken en wij willen voor subsidieregelingen waar een deel van de inwoners aanspraak op zal maken niet bezuinigen op collectieve voorzieningen. 

Nieuw in Nieuwkoop
In Nieuwkoop en omliggende gemeentes spelen arbeidsmigranten een belangrijke rol. Door de productiekracht van deze werknemers hebben de bedrijven in onze regio hun goede concurrentiepositie kunnen behouden. Sterker nog, zonder arbeidsmigranten is er een tekort aan arbeidskrachten. Onze gemeente moet de rechten en plichten van deze arbeidsmigranten garanderen en er op toezien dat de werkgevers hun rechten en plichten naleven conform de verdragen van de Europese Unie. 

Uitbuiting en schijnconstructies om de hier geldende arbeidsvoorwaarden te omzeilen moeten worden tegengegaan. Deze zijn ongewenst vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt, maar ook voor de concurrentiepositie van andere werkzoekenden. Uitbuiting zorgt voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en op basis van ongelijke beloning kunnen bedrijven ten opzichte van andere branchegenoten een oneigenlijk voordeel halen. Er is een samenhangende aanpak voor handhaving nodig om excessen aan te pakken. Hierbij is het cruciaal dat er een gecoördineerde aanpak is vanuit de gemeente, inspectie SZW, de belastingdienst, UWV en justitie.

Arbeidsmigranten moeten op fatsoenlijke wijze gehuisvest worden, voor hun eigen en de algemene veiligheid en welzijn. Daarom is D66 tegen het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijven waar ze uit het zicht zijn en de woonkwaliteit niet is geborgd. Arbeidsmigranten moeten zelfstandig kunnen wonen en hun eigen weg kunnen gaan. De Basisregistratie Personen geeft de gemeente zicht op het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting. Daarmee kan de gemeente een actieve rol spelen om samen met andere instanties, zoals de Belastingdienst en de arbeidsinspectie, misstanden te detecteren en aan te pakken. Ook willen we dat toekomstige Nieuwkoopse bedrijven die gebruik gaan maken van arbeidsmigranten vooraf aangeven hoe ze deze werknemers gaan huisvesten.

Arbeidsmigranten die hier binnen onze gemeentegrenzen verblijven, moeten makkelijker de gang naar de gemeente kunnen maken. Belemmeringen die dit in de weg staan moeten zo goed als mogelijk moeten worden weggenomen, dit geldt natuurlijk voor alle groepen voor wie de gemeente minder toegankelijk is. D66 Nieuwkoop wil daarom ook dat alle relevante informatie beschikbaar is in het Pools, Roemeens en Bulgaars. Nu zijn arbeidsmigranten nog teveel afhankelijk van werkgevers en uitzendbureaus voor hun informatieverstrekking en dat maakt ze kwetsbaar voor misstanden bij malafide partijen. 

D66 Nieuwkoop is geen voorstander van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in buitengebieden. Dit is niet goed voor de integratie en kan leiden tot overlast. Kleinschalige huisvesting heeft onze voorkeur.

Mooie en gezellige dorpen
Wonen is meer dan het hebben van een huis. De kwaliteit van het wonen in de dorpen in onze gemeente wordt ook bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte en door de levendigheid en gezelligheid van de dorpen. Er is reden om daar de komende jaren extra aandacht aan te besteden.

Wij willen ruimte voor ontmoeting in de dorpskernen in nieuwe vormen, nu het doen van dagelijkse boodschappen steeds vaker (deels) vervangen wordt door bestellen en laten bezorgen of snel afhalen. Het is inmiddels al ruim 5 jaar geleden dat een groep inwoners, met ondersteuning van een extern bureau, nagedacht heeft over het DNA van Nieuwkoop en een lijst met voorstellen heeft opgeleverd om Nieuwkoop aantrekkelijker te maken. Niet alleen met investeringen in de winkelgebieden, maar juist ook daarbuiten: met een aantrekkelijke verbinding tussen Regthuysplein en Kennedyplein met permanente kunst en/of mooie bankjes, met mooie rotondes die verwijzen naar de natuur in de omgeving, met een huis 2421 waar je kunt neerploffen voor koffie en een praatje en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een andere sfeer dan de horeca heeft, met diners op de dijk, met een serie van uitkijktorens of bijzondere plekjes door de gemeente heen. Dit soort ideeën liggen op de plank te wachten om uitgevoerd te worden en zijn niet alleen mooi voor Nieuwkoop, maar voor alle dorpen in onze gemeente. Wij willen in de komende 4 jaar budget reserveren om een aantal van deze mooie ideeën alsnog te realiseren.

Wij willen investeren in mooie plekjes. Keuzes voor straatmeubilair hoeven niet altijd alleen gemaakt te worden op functionaliteit en levensduur. Wat ons betreft moeten er ook (weer) mogelijkheden zijn om op locaties te kiezen voor iets duurdere, maar wel veel mooiere straatlantaarns, bruggen en bankjes op plaatsen waar veel mensen komen. 

Wij willen ook een budget reserveren dat ingezet kan worden voor de realisatie van historische en/of culturele ‘signing’ in onze dorpen. In binnen- en buitenland zijn vele mooie voorbeelden te vinden van muurgedichten of trompe-l’oeils. Naar voorbeeld van Leiden kunnen we in Nieuwkoop ook kiezen voor verwijzingen naar het lokale verleden: de geschiedenis van tuinbouw en conservenindustrie in Ter Aar e.o., de Haagse School, de turfstekerij en het smederijverleden in Nieuwkoop, het verdwijnen en de terugkeer van de otter, de opkomst en het verdwijnen van de Tuindersbuurt in Noorden etc. Voor de uitvoering hiervan stellen we een budget beschikbaar. We vragen lokale kunstenaars om mee te denken over de uitvoering.

We willen ook erkenning van de ontmoeting die plaatsvindt tussen mensen die wandelen met hun hond. Het hondenbeleid moet omgevormd worden van eenzijdig repressief beleid (aanlijnen en poep opruimen) naar beleid dat ook aandacht heeft voor de beweging en ontmoeting die het uitlaten van een hond oplevert. In elk dorp moeten er goede wandel- en losloopmogelijkheden zijn, op plaatsen die veilig zijn en waar honden en hun baasjes anderen niet in de weg lopen. 

Naast mooie plekken willen we ook gezelligheid en levendigheid. Voor activiteiten van verenigingen bestaan subsidiepotten. Ook vanuit dorpsraden kunnen subsidies aangevraagd worden voor activiteiten. Die opties blijven bestaan, maar wij willen ook een stap verder gaan en de dorpsraden een vast eigen budget geven dat naar eigen inzicht te besteden is aan het versterken van de cohesie en gezelligheid in de dorpen. Een moment waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en het dorpsgevoel wordt bevestigd en versterkt. De dorpsraden mogen een deel van het budget ook inzetten voor het ontwikkelen van een meerjarenvisie en -plan. 

Aan doordachte dorpsvisies willen we steun verlenen via nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, commerciële partijen en vrijwilligersorganisaties (publiek-private-burger samenwerking). Wij zien dit soort meervoudige samenwerking als oplossing voor vraagstukken waarvan de meerwaarde duidelijk is, maar die je niet met klassieke investeringsplannen kunt doorrekenen. Denk bijvoorbeeld aan de verzilvering van de potentie van een echt dorpsplein in Noorden. 

Bereikbaar wonen
Nieuwkoop heeft de afgelopen jaren een stijgende trend wat betreft het aantal verkeersongevallen. Zelfs in het corona jaar 2020 zijn er meer verkeersongevallen geweest dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de ongevallen betreft een ongeval waar een fietser bij betrokken is. Het is voor D66 belangrijk dat deze kwetsbare verkeersdeelnemers zoveel mogelijk worden beschermd en zo min mogelijk in contact komt met andere verkeersstromen. Een duidelijk oververtegenwoordigde groep in de ongevallencijfers zijn kinderen en jongeren tussen de 15 en 20 jaar. D66 Nieuwkoop wil daarom dat fietsroutes van en naar scholen integraal door de gemeente worden onderzocht. Voor fietsers gevaarlijke kruispunten zoals de oversteek bij De Grendel in Nieuwkoop en de Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar verdienen daarbij de aandacht van de gemeente. De rotonde bij MAAS in Nieuwkoop en de nog te realiseren rotonde voor Buytewech-Noord zijn gebieden waar een fietstunnel of fietsbrug mogelijk een oplossing is.


Foto: © Google Maps, Vijverhof in Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar 

In het huidige GVVP zijn enkele knelpunten opgenomen die de aandacht van de gemeente behoeven. De Westkanaalweg in Ter Aar is hiervan een voorbeeld. Wij willen zoveel mogelijk adviezen en voorgestelde maatregelen uit het GVVP realiseren om de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te vergroten. 

Ondanks de centrale ligging van Nieuwkoop in de Randstad is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beperkt. Veel kernen beschikken niet of nauwelijks over een busverbinding en de busverbindingen die er zijn sluiten slecht aan op overige verbindingen. Dit maakt reizen lastig voor iedereen die is aangewezen op het openbaar vervoer. Zo moeten studenten uit Nieuwkoop vaak ver reizen voor hun vervolgopleiding en zijn de opleidingsinstellingen voor hen niet makkelijk bereikbaar met het OV. Op kamers gaan is financieel voor veel studenten geen optie en dan kan het beperkte openbaar vervoer een drempel worden voor het volgen van een studie. Maar niet alleen onderwijs moet goed bereikbaar zijn, hetzelfde geldt ook voor ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen. Ook is het belangrijk dat inwoners van de gemeente Nieuwkoop de mogelijkheid hebben om recreatieve en culturele voorzieningen te bereiken. De mogelijkheden van uitgaan, socializen en ontspanning voor de jeugd is binnen de gemeente minimaal. In de omliggende gemeenten zijn er meer mogelijkheden, maar door het beperkte openbaar vervoer zijn deze vooral ‘s avonds slecht bereikbaar. Jongeren moeten vanuit de gemeente Nieuwkoop veilig en verantwoord kunnen reizen, ook in de late uurtjes. 
 
Om die redenen, en zeker ook vanuit milieu oogpunt, zal D66 zich inzetten om het openbaar vervoer in de gemeente Nieuwkoop en de aansluiting aan verder vervoer te verbeteren en uit te breiden. Op dit moment heeft de provincie het plan om op afzienbare termijn snelle busverbindingen te realiseren en deze te intensiveren. D66 zal met de provincie in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat bij het realiseren van de snellere busverbindingen deze bussen goed aansluiten op de treinen en andere reismogelijkheden en dat er een ruime dienstregeling komt.

In het rapport ‘Beslissen over openbaar vervoer’ geschreven door Joseph Evers is het openbaar vervoer in onze regio opnieuw onder de loep genomen. Binnen deze wegwijzer voor raadsleden worden nieuwe, betere openbaar vervoer lijnen getekend die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. In dit plan telt Nieuwkoop niet 1, maar 3 verbindingen. Wij willen met dit plan in onze handen toewerken naar meer en betere ontsluitingen van onze dorpen d.m.v. het openbaar vervoer. In het plan Evers worden twee nieuwe verbindingen genoemd. De eerste betreft Schiphol naar Nieuwkoop, via (o.a.) Leimuiden en Nieuwveen. De tweede betreft Leiden naar Nieuwkoop, via (o.a.) Hoogmade en Ter Aar. Om deze nieuwe lijnen te faciliteren zal de gemeente t.z.t. moeten kijken en mogelijk investeren in de daarbij behorende infrastructuur. 

De gemeente werkt in regionaal verband met verschillende andere gemeenten samen op het gebied van mobiliteit, voor Nieuwkoop is dit Holland-Rijnland. Samenwerken met andere gemeenten op het gebied van mobiliteit ziet D66 als iets positiefs. Veel mobiliteitsprojecten gaan namelijk verder dan de gemeentegrenzen. Momenteel zijn in de Regionale Strategie Mobiliteit meerdere investeringen opgenomen die een zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze gemeente. In het huidige plan wordt gesproken over een beter openbaar vervoer door onze gemeente én een betere aansluiting op Alphen aan den Rijn. D66 Nieuwkoop wil graag dat aan deze investeringen wordt gewerkt en voorziet daarnaast een grotere rol voor Nieuwkoop in de regio. 

Naast openbaar vervoer verdient ook deelmobiliteit onze aandacht. Het hebben van een eigen auto is handig, maar ook duur en, behalve elektrische auto’s, een belasting van het milieu. Wij zijn de meest autodichte gemeente per inwoner van de gehele provincie. Wellicht zijn er zoveel auto’s vanwege de afstanden die moeten worden afgelegd, of het gevolg van het gebrekkige openbaar vervoer. Omdat de auto voor velen in onze gemeente een noodzakelijk vervoermiddel is ziet D66 kansen voor deelmobiliteit. Zo kunnen mensen toch rekenen op het comfort en de reistijd van een auto, maar hebben zij minder kosten en omkijk aan deze auto. D66 wil daarom dat de gemeente ervaring gaat opdoen op het gebied van deelmobiliteit. Door middel van een experiment kan de gemeente ontdekken of deelmobiliteit past bij onze gemeente en kan rekenen op gebruikers. 

Elektrisch rijden
In Nieuwkoop hanteert de gemeente momenteel een reactief beleid omtrent het realiseren van laadoplossingen. Laadoplossingen voor elektrische auto’s worden nu alleen gerealiseerd wanneer er voldoende inwoners zijn die aangeven elektrisch te willen gaan rijden én er niet al een andere laadvoorziening in de buurt aanwezig is. De wachttijd voor aanleg van een publieke laadvoorziening is, wanneer je er een aanvraagt, ongeveer een half jaar. Wij vinden het belangrijk dat inwoners die elektrisch willen gaan rijden zoveel mogelijk worden ondersteund. Het is voor hen belangrijk dat, wanneer zij geen eigen oprit hebben, er in de buurt een laadvoorziening aanwezig is. D66 wil daarom dat de gemeente een meer pro-actief laadbeleid gaat voeren. Bij het bouwen van nieuwe wijken moeten direct laadvoorzieningen worden gerealiseerd en in bestaande wijken moet worden voorgesorteerd op potentiële plekken voor een laadpaal. Bovendien moet bij de laadinfrastructuur ingezet worden op een slimme invulling van laadmogelijkheden in de gemeente, denk hierbij ook aan toeristische overstappunten of parkeergelegenheden aan de randen van de kernen waar toeristen hun auto kunnen opladen in de tijd dat zij onze gemeente bezoeken. Totdat de laadinfrastructuur compleet is gerealiseerd, kunnen inwoners ook individueel een laadpaal blijven aanvragen. Deze aanvragen worden zoveel mogelijk gehonoreerd. 
 

Foto: Een opgeladen elektrische auto

Ten slotte moet, wat D66 betreft, de gemeente voorsorteren op de mogelijke komst van een snellaadstation. Snelladers kunnen, in tegenstelling tot thuisladers en publieke laders, voertuigen opladen in een half uur. Hiervoor zijn laadvoorzieningen met een hogere laadsnelheid mogelijk, DC-laders worden deze laadpalen genoemd. Snellaadstations kunnen worden gebouwd door een marktpartij, maar de gemeente kan ook overwegen deze investering zelf te doen. D66 wil dat er in de nieuwe collegeperiode wordt gezocht naar marktpartijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het realiseren van een snellaadstation in Nieuwkoop, wanneer deze zich niet melden stelt D66 dat de gemeente ervoor moet kiezen om zelf deze laadpalen te realiseren.

Inrichting straten

In onze gemeente zijn meerdere wegen die direct impact hebben op de leefbaarheid in de dorpen. Denk hierbij aan de Achterweg in Nieuwkoop, de A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen en Langeraarseweg in Langeraar. De uitstraling en inrichting van deze wegen dragen direct bij aan de uitstraling van delen van de dorpen. D66 Nieuwkoop wil dat deze drie wegen op eenzelfde manier worden ingericht. Daarbij moet de focus liggen op verkeersveiligheid op de weg en impact van de weg op de omgeving. Voor D66 bieden fietsstraten op dergelijke binnendorpse locaties de oplossing. Op fietsstraten krijgen fietsers een prominente positie. Daarnaast wordt ook de maximumsnelheid op deze wegen verlaagd naar 30 kilometer per uur. Met het aanpassen van de uitstraling van deze wegen en de snelheid die erop gereden mag worden hoopt D66 dat naast verkeersveiligheid ook de leefbaarheid in de dorpen wordt verbeterd. 

D66 zet in op circulair straatmeubilair. Circulair houdt in dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Door het inzetten op duurzaam straatmeubilair, zoals bankjes, prullenbakken en lantaarnpalen houden wij onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.