Glashelder bestuur

Landelijk heeft D66 de vorige verkiezingen ingezet op nieuw leiderschap. Voor ons betekent dat dat we werken vanuit onze kernwaardes en overtuigingen: Iedereen heeft het recht op een volwaardig en zelf bestemd leven. Als iemand het lastig heeft, ondersteunen we als maatschappij en we zijn er om de voorwaarden voor een gezond en vrij leven te creëren. Op belangrijke dossiers hebben we een duidelijke visie en plannen die voortkomen uit onze overtuigingen en hiervoor proberen we draagvlak te creëren. Dat doen we door veel contact te zoeken met de inwoners, ons verhaal te vertellen en uit te leggen, maar ook door goed te luisteren. 

De doelen die de landelijke fractie van D66 had, zijn ook naar de gemeente te vertalen. Een glashelder bestuur is nodig. Volgens D66 Nieuwkoop houdt dat in dat de gemeente er voor iedere inwoner is en van iedere inwoner is. Als lokale overheid moet je goed weten wat er speelt, je hebt contact met de inwoner. De gemeente moet daarom actief informatie inwinnen bij inwoners en ondernemers en zij moeten op hun plaats het gevoel hebben dat hun mening wordt gehoord. De gemeente dient samen met inwoners verder te kijken dan de papieren werkelijkheid van de gemeente. Initiatieven van inwoners moeten worden aangemoedigd en de gemeente moet lokale activiteiten faciliteren. Ook het bestuur van de gemeente zelf is toe aan een nieuwe bestuurscultuur. D66 wil een college dat op hoofdlijnen met elkaar bestuurt, waarin zowel oppositie als coalitie samen kunnen werken aan de toekomst van de gemeente Nieuwkoop.

Informatie vanuit buurt

De dorpsraden vormen voor de gemeente Nieuwkoop een belangrijke bron van informatie. Toch merkt D66 dat deze informatie soms niet terecht komt op alle plaatsen waar deze nodig is. Wij zouden graag zien dat er direct contact is tussen de dorpsraden en de gemeenteraad. Wij vinden de dorpsraad belangrijk en willen dus ook dat zij een vaste subsidie ontvangen voor het werk dat zij doen. Een andere bron van informatie is de lokale journalistiek. Graag zouden wij in overleg gaan om te kijken waar en hoe wij zouden kunnen helpen met het stimuleren van de lokale journalistiek om zo een stabiele, goede lokale bron van nieuws te hebben voor onze mooie gemeente. Ook de afstand tussen het college moet kleiner gaan worden om zo te zorgen dat de gemeente meer betrokken raakt. Dit gaan we realiseren door wethouders spreekuur te laten houden met inwoners.

Groen bestuur

D66 vindt dat met het beleid rond duurzame afvalinzameling al zeer goede stappen gemaakt zijn, maar toch zien we nog ruimte voor verbetering. Los van de voorwaarden die de gemeente stelt aan zijn relaties met leveranciers en subsidieontvangers via het inkoopbeleid zouden wij graag nog meer transparantie zien in wat er rond de afvalverwerking daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Hierbij doelen we dan op verder kijken dan de zogenaamde papieren werkelijkheid. Graag zouden wij willen weten of ons afval werkelijk goed gerecycled wordt en niet alleen op papier goed gerecycled wordt. Wij willen dat het voor inwoners inzichtelijk wordt waar hun afval heen gaat en waar het al dan niet zijn nieuwe bestemming vindt. Verder vindt D66 het belangrijk dat de gemeente de opdracht om duurzamer te handelen niet alleen bij de relaties neerlegt. Ook het gemeentebestuur moet zelf het goede voorbeeld geven. D66 wil dat Nieuwkoop zich aansluit bij de fairtrade gemeenten en plastic gebruik zoveel als mogelijk vermijdt.

Dienstverlenende gemeente

Voor D66 is een van de belangrijkste taken van de gemeente die van dienstverlener. De inwoners kunnen voor veel meer zaken terecht bij de gemeente dan alleen het aanvragen van documenten en afvalverzameling. Wij zouden graag zien dat de gemeente zijn taak als dienstverlener serieuzer neemt en met betere manieren komt om aanvragen sneller te behandelen en beter met de inwoners gaat communiceren waar het gaat over vragen van haar inwoners. Duidelijke service level agreements zouden hierin een uitkomst kunnen bieden zodat de inwoners weten wanneer een antwoord verwacht kan worden. 

Het is voor onze inwoners belangrijk dat zij inzicht krijgen in processen in onze gemeente. Onder transparant bestuur verstaat D66 een bestuur dat de deuren openzet en inwoners inzicht biedt. Daarbij hoort volgens D66 ook dat mensen die een aanvraag doen bij de gemeente, op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Het is belangrijk dat, wanneer inwoners een aanvraag doen, zij weten dat de gemeente ermee bezig is en hoelang het ongeveer nog duurt tot een reactie volgt. 

Daarnaast is het volgens D66 belangrijk dat de gemeente de keuzes die gemaakt worden goed uitlegt. Er moet goed worden stilgestaan bij de waarom-vraag. Waarom kiest de gemeente ervoor een besluit te nemen of maatregel in te voeren. Het antwoord op deze waarom-vraag moet ook worden gedeeld met onze inwoners. D66 vindt het belangrijk dat voorstellen specifiek worden geformuleerd, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden zijn. Dit maakt voorstellen afgebakend en geeft de raad meer houvast om zijn controlerende taak uit te voeren. 

Ten slotte moet de gemeente de inwoners duidelijkheid geven over alle mogelijkheden die er voor hen zijn. De gemeente heeft allerlei verschillende subsidiepotjes en loketten waar inwoners iets aan hebben. Door wekelijks een ander potje of loket in de aandacht te zetten worden de mogelijkheden voor de inwoners herhaaldelijk gecommuniceerd. Dit kan beleid van de gemeente doeltreffender maken en voor inwoners inzichtelijker maken.

Verantwoordingsdag

D66 is voorstander van een nieuwe manier van samenwerking tussen inwoners, overheid, bedrijven en organisatie. D66 wil dat de gemeente Nieuwkoop eens in het jaar een verantwoordingsdag organiseert. Tijdens de verantwoordingsdag presenteren de fracties, wethouders en burgemeester aan inwoners wat zij het afgelopen jaar hebben bereikt. Ook geven zij aan wat zij het aankomend jaar willen doen. Vervolgens mogen inwoners de politici en bestuurders over dit beleid aan de tand voelen. Dankzij het stellen van kritische en oplettende vragen kunnen inwoners het dagelijks bestuur van de gemeente bevragen. Dankzij deze manier van direct verantwoording afleggen zullen inwoners, bedrijven en organisaties meer beeld hebben bij de acties en uitdagingen die de gemeente heeft. Ook kan dit inzicht ertoe leiden dat inwoners, bedrijven en organisaties met de gemeente samen gaan werken aan het verbeteren van hun buurt. De gemeente heeft ook als voordeel dat meningen en ideeën van inwoners kunnen helpen.

Participatie gericht bestuur

D66 vindt het belangrijk dat de inspraak van inwoners niet ophoudt nadat de stemmen zijn geteld. In het verleden zijn er in Nieuwkoop meerdere knelpunten geweest voor, tijdens en na participatietrajecten waarbij inwoners het gevoel hebben gehad niet te worden gehoord en geïnformeerd. D66 heeft zich uitgesproken tegen deze slechte manier van communiceren met onze inwoners. Belangen zullen allemaal gehoord en afgewogen moeten worden. Tegenstanders zullen er altijd blijven bestaan, maar het is voor D66 wel belangrijk dat inwoners zich serieus genomen voelen en het uiteindelijke besluit uitgelegd krijgen. Het is volgens ons belangrijk om een stap terug te doen, uit het digitaal participeren. Het terugstappen uit digitale participatie moet volgens D66 betekenen dat fysieke participatieprocessen als basis worden gezien en digitale participatievormen als aanvulling gelden. 

D66 ziet liever dat de gemeente met inwoners het gesprek aangaat, maar ook dat inwoners onderling de dialoog aangaan. Onze visie is om terug te stappen naar het back-to-basic participeren. Namelijk langs de deur met mensen de dialoog aangaan en ze uitnodigen om bij een fysieke participatieve sessie aanwezig te zijn, hiervoor wil D66 de buurtonderzoeker in het leven roepen, waarover straks meer. Mensen die niet thuis zijn krijgen dan de mogelijkheid om later digitaal te reageren. Zo wordt volgens D66 echt actief de dialoog gezocht met de inwoners. Wat wordt er vervolgens met uw stem gedaan? D66 vindt het belangrijk dat, voordat inwoners wordt gevraagd om meningen, eerst duidelijk wordt gemaakt wat er met de inbreng wordt gedaan. Zo worden inwoners niet later teleurgesteld en gaat de organisatie ook met een duidelijk opdracht aan de slag. 

Daarnaast wenst D66 dat jeugd en jongeren meer worden betrokken bij de lokale besluitvorming en uitvoering. Uitvragen via sociale media hoe inwoners over bepaalde zaken denken en hen informeren over lokale activiteiten kan de betrokkenheid van jeugd en jongeren al positief beïnvloeden. Hierbij speelt de Nieuwkoopse jeugd-/jongerenwerker een cruciale rol. De jeugd-/jongerenwerker moet naast zorgtaken ook voldoende tijd hebben om met jeugd te praten over lokale uitdagingen. 

D66 betrekt graag de kinderen bij het gemeentebestuur. Om die reden hebben enkele gemeenten in het land een kinderraad. Een kinderraad is een raad die vier keer per jaar samenkomt. Deze raad is samengesteld uit ‘verkozen’ raadsleden van verschillende basisscholen. D66 pleit ervoor om, samen met het onderwijs, in Nieuwkoop ook een kinderraad te organiseren. De kinderraad kan, met behulp van experts, zich gaan buigen over voor hen interessante lokale thema’s. Zo leren kinderen meer over de politiek en maatschappelijke problemen, het is hun eigen toekomst waaraan zij werken. Daarnaast kunnen de kinderen wellicht met interessante ideeën komen die op een creatieve manier de lokale thema’s aanpakken. Zo hebben niet alleen de kinderen, maar ook de gemeente iets aan de kinderraad.

Nieuwkoopse buurtonderzoekers

Momenteel zijn participatietrajecten in Nieuwkoop incidenteel. Inwoners wordt gevraagd naar hun mening wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin in de buurt wordt gebouwd of er een nieuw woningbouwproject in de wijk is. D66 wil dat de gemeente blijvend met de inwoners in gesprek gaat. Dit willen we bereiken door participatie weer in eigen beheer te nemen in plaats van het inhuren van externen partijen. Door meerdere fte full-time participatiemedewerkers die op eigen initiatief met inwoners het gesprek aangaan over de toekomst en ontwikkelingen van hun buurt. Het in het leven roepen van de Nieuwkoopse buurtonderzoekers. De buurtonderzoekers zullen primair gebruikt gaan worden om met inwoners in gesprek te gaan bij een participatieproject van de gemeente. We zien echter ook dat in de voortrajecten voordat er een project is gestart al veel gewonnen kan worden door met de inwoners in gesprek te gaan over de toekomst van hun buurt. Zo kunnen de buurtonderzoekers ook contact onderhouden met inwoners en fungeren als een aanspreekpunt voor de buurt of ook zelf met inwoners in gesprek gaan..

Daarbij ziet D66 een potentieel financieel voordeel. Het permanent inhuren van een aantal fte zal naar verwachting goedkoper zijn dan het continu inhuren van externe partijen. Plus, deze externe partijen staan verder van de casus af en moeten zich bij een nieuwe opdracht daarom telkens opnieuw in de casus verdiepen. Als de Nieuwkoopse buurtonderzoeker goed zijn werk doet, dan weet hij al wat de inwoners van een buurt of dorp verlangen. 

Wordt er in de wijk een nieuw speeltuin gebouwd? Dan gaat de buurtonderzoeker langs bij de lokale basisschool en gaat hij of zij met kinderen en ouders in gesprek over de gewenste speeltuin. Komt er een nieuwe woonwijk in de buurt? Dan kan de buurtonderzoeker bij lokale inwoners in de buurt gaan uitvragen wat zij wensen in de nieuwe woonwijk. Momenteel worden dergelijke participatietrajecten vaak digitaal gehouden, maar wat D66 betreft gaat de gemeente direct met de inwoners in gesprek. De Nieuwkoopse buurtonderzoeker kan een lokale bekendheid opbouwen, zoals bijvoorbeeld een wijkagent. Zo kan de buurtonderzoeker groeien tot een aanspreekpunt voor de wijk. Inwoners kunnen zelf het contact opzoeken met de buurtonderzoeker wanneer zij bijvoorbeeld ideeën, klachten of vragen hebben over lokale ontwikkelingen. 

De buurtonderzoeker moet wat D66 betreft zelf zijn werk kunnen doen. Er moet zo min mogelijk sprake zijn van sturing door het college. De buurtonderzoeker deelt zijn bevindingen in een rapport wanneer er raadsvoorstellen voorbij komen waarbij participatie gewenst is. Zo bestaat er zo min mogelijk sturing op een gewenste uitkomst en kan de raad eenvoudiger zijn controlerende taak uitvoeren. 

De Nieuwkoopse buurtonderzoeker fungeert als aanspreekpunt van de buurt, geeft de raad meer beeld bij de wensen van de buurt, is efficiënter dan een externe partij en verkleint de afstand tussen gemeente en inwoner.

Inclusief bestuur

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente inclusief beleid voert. Inwoners moeten zich prettig en veilig voelen in onze gemeente. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, seksuele voorkeur, politieke gezindheid, afkomst of geslacht pakken we aan. We verwachten van de gemeente dat er ingegrepen wordt wanneer onze inwoners op basis van achtergrond, seksuele voorkeur of genderidentiteit in de openbare ruimte gediscrimineerd worden en we belonen partijen die actief bijdragen aan het bestrijden van racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. 

D66 wil dat het Meldpunt Discriminatie beter bekend wordt. De gemeente Nieuwkoop werkt op dit gebied samen met de externe partner Kwadraad. Naast het registreren van meldingen en het inzichtelijk maken van ontwikkelingen wil D66 dat er ook vooral met mensen het gesprek aan wordt gegaan. Door mensen aan te spreken en eventueel in contact te brengen met slachtoffers van racisme en discriminatie hopen wij tot een gedragsverandering te komen.

In 2023 is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd beëindigd. Sporen van de slavernij zijn nog altijd zichtbaar in onze samenleving. Om de slavernij te erkennen en de afschaffing ervan te eren wil D66 dat in Nieuwkoop hier meer aandacht aan wordt besteed. Het herdenkingsjaar 2023 is een mooie aanleiding om, bijvoorbeeld samen met het historisch genootschap en basisscholen, een onderzoek te doen naar de geschiedenis van slavernij in de gemeente Nieuwkoop. Wat heeft hier plaatsgevonden en welke invloed zien we hier nog van. 

Niet iedereen heeft dezelfde kansen in onze samenleving. Als partij zijn wij voorstander van anoniem solliciteren bij de overheid. Bij anoniem solliciteren ontbreken op de cv’s niet alleen naam, adres en geslacht, maar ook geboorteplaats. Het belangrijkste voordeel van anoniem solliciteren ligt voor de hand. Als organisatie kijk je namelijk puur naar de geschiktheid van de kandidaat. De voor de werkgever interessante informatie, over de vooropleiding, werkervaring en motivatie bijvoorbeeld, zijn alsnog te vinden. Uit meerdere proeven blijkt dan ook dat anoniem solliciteren werkt. 

Arbeidsmigranten die hier binnen onze gemeentegrenzen verblijven, moeten makkelijker de gang naar de gemeente kunnen maken. Belemmeringen die dit in de weg staan moeten zo goed als mogelijk moeten worden weggenomen, dit geldt natuurlijk voor alle groepen voor wie de gemeente minder toegankelijk is. D66 wil daarom ook dat alle relevante informatie beschikbaar is in het Pools, Roemeens en Bulgaars.

Als teken van inclusiviteit wordt momenteel de regenboogvlag gehesen op het gemeentehuis op dagen waar meer wordt stilgestaan bij het thema lhbti-inclusiviteit. Wij wensen dat wij dit symbool meer gaan uitdragen, bijvoorbeeld met verlichting op de Reghthuystoren. Wat ons betreft blijft het niet bij een symbool, maar gaan we ook aan de slag op het gebied van inclusiviteit. We bevorderen inclusiviteit en bestrijden discriminatie binnen onze gemeente, door middel van cursussen omtrent het thema van externen. Oók proberen wij anderen te helpen met het bespreken van het thema inclusiviteit en brengen we relevante activiteiten onder de aandacht. Wij willen aansluiting zoeken met andere gemeenten in onze regio die zich actief inzetten voor lhbti-inclusie. In samenwerking met bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk kunnen wij als gemeente meer bereiken dan alleen. Zo kunnen wij onze krachten bundelen als het bijvoorbeeld gaat om activiteiten voor de doelgroep. 

Nieuwkoop moet een dementievriendelijke gemeente worden. Hiervoor wil D66 de handen ineen slaan met lokale partijen. Bij de inrichting van de leefomgeving moeten wij als gemeente rekening houden met de speciale behoeften van dementerenden. We zetten ons in voor voorlichting over de impact van de leefomgeving op dementerende mensen en zullen bij ondernemers hiervoor aandacht vragen.

Digitaal bestuur

Digitale veiligheid vereist een constante alertheid van onze gemeente. Een gemeente let daarbij niet alleen op hen die schade willen berokkenen, maar ook op degenen die dat niet doen. Afgelopen jaren zijn meerdere gemeenten slachtoffer geworden van hackers, ransomware en datalekken. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zich niet alleen focust op de techniek, maar ook op de digitale weerbaarheid van ambtenaren en inwoners. 

D66 zal zich daarom inzetten voor de privacy van onze inwoners en ambtenaren. Privacygevoelige informatie moet zo min mogelijk worden gedeeld en het moet op voorhand duidelijk zijn wie en hoe toegang kan plaatsvinden tot deze informatie. Hierin staat een goede afweging centraal, mensen moeten zoveel mogelijk privacy behouden, maar inwoners moeten zich ook veilig kunnen voelen. D66 wil daarom dat de gemeente een data-manifest publiceert waarin voor inwoners inzichtelijk wordt gemaakt welke persoonsinformatie de gemeente van inwoners heeft, tot welke informatie de gemeente toegang heeft, welke informatie over inwoners met andere partijen en instanties wordt gedeeld (en onder welke voorwaarden) en hoe persoonlijke gegevens worden bewerkt, verwerkt en gebruikt. 

Het is een algemene trend dat er met steeds weer nieuwe technologie meer digitale informatie over inwoners wordt verzameld. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in allerlei databases. Deze technieken stellen ons steeds vaker voor ethische dilemma’s over de inzet hiervan. Ook de gemeente krijgt hier steeds meer mee te maken. Wij willen dat er budget is om bij ethische dilemma’s onafhankelijk onderzoek te kunnen (laten) doen naar de impact van digitaal ethische beslissingen. Met dit budget en deze houding wil D66 dat er zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen, voor een zo’n kort mogelijke tijd, met een zo hoog mogelijke doeltreffendheid.

Ook in de lokale overheid is er steeds meer sprake van digitalisering. Voor D66 is het belangrijk dat deze digitalisering een doel dient ten aanzien van de inwoner en daarbij nooit de kloof tussen inwoner en overheid mag vergroten. Het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is digitaal waar het kan, fysiek voor wie het wil. Contact met de gemeente verloopt steeds vaker digitaal en daarom is het belangrijk dat de website voldoet aan de eisen zoals deze landelijk worden gesteld door het ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid’. Veel van onze inwoners hebben nog steeds de voorkeur om fysiek met de gemeente af te spreken, D66 zal zich blijven inzetten voor de mensen die dit willen zodat dit ten alle tijden een mogelijkheid blijft. 

Voor een goede dienstverlening richting de inwoners en ondernemers is het essentieel dat ambtenaren beschikken over voldoende kennis rond digitale wetgeving en kunde binnen het digitale domein. De gemeente moet zorgdragen voor het op peil brengen en houden van deze kennis.