Gezonde economie

De nieuwe economie richt zich op drie sporen: circulair, energie en digitalisering. In de gemeente Nieuwkoop geldt dat de bedrijvigheid meer dan gemiddeld wordt gevormd door de sectoren landbouw, transport, zorg en bouw. Dit heeft automatisch een positieve invloed op de werkgelegenheid waarbij ook een grote rol is weggelegd voor ZZP’ers en arbeidsmigranten. Een aantal van deze sectoren heeft de afgelopen jaren relatief veel geïnvesteerd in het duurzaam maken van hun onderneming, D66 Nieuwkoop zou graag zien dat de andere sectoren op dit succes meeliften. Wij zien hierin voor de gemeente vooral een faciliterende rol weggelegd. Wij willen dat de gemeente voorziet in de mogelijkheid duurzaam te kunnen ondernemen.

Ruimte voor duurzaam ondernemen en innoveren

Uit landelijk onderzoek van de UvA blijkt dat 55 procent van de ondernemingen die zijn onderzocht uiterlijk in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor. D66 wil ruimte voor particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren. De regels voor ondernemers moeten eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Startende, duurzame en fairtrade ondernemers krijgen van ons extra steun. Wij willen nieuwe innovatieve bedrijvigheid stimuleren die bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom ondersteunen wij inwoners en ondernemers die deze oplossingen ontwikkelen. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat is bepalend voor een gezonde lokale economie. Bedrijven en winkels moeten goed bereikbaar en aantrekkelijk zijn voor klanten en werknemers.

De gemeente Nieuwkoop is, met haar centrale ligging, interessant voor bedrijven die de gehele randstad willen bedienen. De uitstraling van het Groene Hart is een potentiële trekker voor mensen uit de grote steden om ons heen. Door nieuwe “groene en duurzame” bedrijven te verleiden zich te vestigen in onze gemeente kan nieuwe werkgelegenheid voor onze inwoners worden gecreëerd. Momenteel zijn er in de gemeente Nieuwkoop al enkele circulaire bedrijven gevestigd. Wij zouden graag zien dat, op de plekken waar deze bedrijven al zitten, dit de norm wordt.

Lokale ondernemers moeten we koesteren en behouden voor onze gemeente, waarbij circulaire landbouw, aandacht voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid, natuur-inclusieve landbouw en technische innovaties voorop staan. Wij willen bijdragen aan de oplossing voor het voedselvraagstuk, door het stimuleren van nieuwe, duurzame productietechnologieën en gezonde voedingsproducten te ontwikkelen. Naast natuur-inclusieve landbouw willen we ruimte bieden aan een toekomstbestendige en emissiearme landbouw en glastuinbouw, waarin moderne technologische innovaties een belangrijke rol kunnen spelen.

Regionaal samenwerken

D66 is overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, detailhandel en vestigingsklimaat. Zo werken veel mensen in een andere gemeente en voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we actief en gericht samenwerken met andere gemeenten, de provincies, Rijkswaterstaat en aanbieders van het openbaar vervoer.

Toeristische en recreatieve economie

Onze gemeente heeft de recreant veel te bieden zoals mooie natuurgebieden in een waterrijk gebied. D66 wil recreatieve initiatieven stimuleren en zo de werkgelegenheid in deze sector laten groeien. Recreatie moet voor zowel onze inwoners als recreanten aantrekkelijk zijn en blijven. Ook willen wij meedenken over een nieuwe locatie voor permanente recreanten die voorheen bij de Visotter stonden.

We willen recreatieve ontwikkelingen stimuleren die aansluiten bij de cultuurhistorische geschiedenis en de landschappelijke waarden van Nieuwkoop. Alle toeristische mogelijkheden binnen onze gemeente zijn te vinden op Ontdek Nieuwkoop. D66 juicht het toe dat er één punt is waar alle toeristische informatie te vinden is en pleit dan ook voor een meerjarige steun voor Ontdek Nieuwkoop. Wij willen voornamelijk de natuurvriendelijke water- en natuurrecreatie in onze gemeente ondersteunen, omdat dit volgens D66 een trekpleister is en nog meer kan worden voor onze gemeente. 

We ontmoedigen toertochten met (vervuilend) gemotoriseerd verkeer op C-wegen en rond het plassengebied. 
 
Wij willen dat horeca ondernemers vrij en duurzaam kunnen ondernemen. Ook willen we boeren meer de ruimte geven om recreatief te kunnen ondernemen. Wij laten het initiatief daarvoor graag aan de ondernemers maar denk hierbij bijvoorbeeld aan b&b, verkoop streekproducten en tiny houses.

Investering in datagedreven economie

Onze economie draait steeds meer rond data. Bedrijven en inwoners willen gebruik kunnen maken van snel internet en de nieuwe technologische ontwikkelingen. D66 ziet daarom graag dat de gemeente faciliteert in de aanleg van een robuuste digitale infrastructuur. Ook in de gemeente Nieuwkoop is toegang tot het internet namelijk een basisbehoefte. D66 wil ervoor zorgen dat iedere inwoner toegang heeft tot betaalbaar vast en mobiel internet van voldoende kwaliteit en snelheid, op welke locatie dan ook. Dat betekent een snelle uitrol van 5G en glasvezel in de buitengebieden.