Gelukkig leven

Ieder mens verdient dezelfde kansen op een lang, gezond en gelukkig leven. Ieder mens heeft het recht om zichzelf te zijn. Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken in het leven. In de afgelopen jaren is helaas steeds duidelijker geworden dat in ons land niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Mensen met een hoger inkomen zijn gelukkiger, gezonder en leven langer dan mensen met een lager inkomen. D66 Nieuwkoop wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt voor een gelukkig en gezonder leven. 
 
De gemeente speelt daarin op heel veel manieren een belangrijke rol. De gemeente is hoeder van een fijne, veilige en gezonde leefomgeving, stuurt op de beschikbaarheid van woningen, houdt in het oog dat er werk is en dat er voldoende winkels en voorzieningen zijn. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, voor voorschoolse educatie, voor onderwijshuisvesting, voor preventie, voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Ook de subsidies voor sport en cultuur zijn belangrijk voor gezondheid en welzijn. Zelf muziek, kunst of voorstellingen maken of genieten van het werk van anderen maakt het leven mooi.
 
In Nieuwkoop gaat veel goed, maar er kan ook nog veel beter. D66 Nieuwkoop kiest voor het investeren in kansen. Kansen voor kinderen, voor pubers, voor jongeren, voor volwassenen en voor ouderen. Kansen om gezond, gelukkig en zelfstandig te zijn. En we laten niemand vallen. Wie zorg nodig heeft, wordt zo goed mogelijk geholpen.

Een kansrijke start voor elk kind 

Elk kind verdient een kansrijke start. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Door middel van goede samenwerking met bijvoorbeeld het consultatiebureau, peuterspeelzaal en jeugdzorg wil D66 Nieuwkoop er voor zorgen dat de kansengelijkheid voor de allerjongste al zo groot mogelijk is. Via het consultatiebureau en de peuterspeelzaal hebben ouders toegang tot advies over het aanleren van gezond eten, slapen en bewegen. Maar er is ook aandacht voor moderne vragen rondom het combineren van werken en opvoeden, veilig internetgebruik voor kinderen of de uitdagingen van co-ouderschap. 
 
Elk kind in onze gemeente verdient goed onderwijs. Onderwijs dat noodzakelijke vaardigheden bijbrengt en ruimte biedt om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Er zijn een aantal problemen om als gemeente samen met het onderwijs op te lossen. Het is niet acceptabel dat kinderen het onderwijs verlaten met een taalachterstand, dat kinderen mentale schade oplopen door pesten of uitsluiting of dat kinderen met een allochtone achtergrond gemiddeld een lager schooladvies krijgen dan autochtone kinderen. Het is schadelijk dat er nog steeds kinderen zijn die uitvallen op school en langdurig thuis komen te zitten. Al deze zaken schaden de kansen op geluk en gezondheid in het latere leven. 
 
In de Gemeente Nieuwkoop worden basisscholen omgevormd tot integrale kindcentra. Dit traject maken we af. D66 wil een rijke schooldag voor alle kinderen. De IKC’s bieden niet alleen hoogwaardig onderwijs en eigentijdse kinderopvang, maar moeten het voor kinderen ook makkelijk maken om toegang te hebben tot sport- en cultuuraanbod en in contact te zijn met groen en natuur. Zo hebben kinderen de mogelijkheid verschillende domeinen van de samenleving te ontdekken en hun eigen interesses te ontwikkelen. De samenwerking tussen IKC’s, verenigingen en maatschappelijke organisatie is waardevol en blijven wij ondersteunen. Tussen de middag thuis eten gebeurt steeds minder en scholen stappen steeds meer over op een continurooster. Wij gaan beoordelen of het haalbaar is om op alle scholen in onze gemeente een gezonde lunch aan te bieden. 


Ook de bibliotheek is een belangrijke voorziening om kinderen een goede start te laten maken. Kinderen leren lezen op school, maar krijgen plezier in lezen door veel positieve ervaringen met lezen. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs in alle basisscholen door middel van de Bibliotheek op School, met een goede basiscollectie. Ook buiten de context van school is leesbevordering belangrijk voor het stimuleren van leesplezier. Er is een vestiging van de bibliotheek in Nieuwkoop en de bibliotheek is onderdeel van het IKC in Ter Aar. Wij zijn er voorstander van dat ook in de kernen Langeraar, Nieuwveen, Noorden, Woerdense Verlaat en Zevenhoven een kleine, vrij toegankelijke vestiging of een afhaalpunt van de bibliotheek geopend wordt, bij voorkeur in samenwerking met andere educatief-maatschappelijke organisaties in die kernen.


Foto: Een boekenkast in een bibliotheek

Groeien en grenzen 

Tieners verdienen in onze gemeente meer aandacht dan ze in de afgelopen jaren hebben gekregen. Met het nieuwe Ashram College hebben we een schoolgebouw waarmee we weer jaren vooruit kunnen. Maar de realiteit is en blijft dat er ook veel jongeren aangewezen zijn op scholen buiten onze gemeente. Omdat de jeugdgezondheidszorg georganiseerd worden via scholen en omdat schoolbesturen meestal alleen overleggen met de gemeente waar ze gevestigd zijn weten we van deze groep minder goed hoe het met hen gaat. Dat moet anders. D66 vraagt in de komende jaren van de GGD gezondheidsrapportages die gebaseerd zijn op de jeugdgezondheidsdata van álle Nieuwkoopse jongeren, voorzien van een analyse van de relaties tussen schoollocatie en gezondheid. 

De middelbare schooltijd is zeer bepalend voor de kansen later in het leven. Wij willen dat zoveel mogelijk jongeren een diploma halen dat werkelijk past bij hun talent. Wij hebben de indruk dat met name jongens te vaak en te makkelijk afstromen naar een lager schoolniveau door problemen die eigenlijk niet met hun intelligentie of capaciteiten te maken hebben. Wij zien dat graag anders. Elk kind heeft het recht het beste uit zichzelf te halen, ook als het pad naar het juiste diploma wat hobbelig is. 
 
Tussen 12 en 18 jaar maken jongeren ook andere belangrijke keuzes: zij maken of kopen zelf hun lunch en bepalen zelf of ze gaan roken en drugs of alcohol gaan gebruiken, of ze doorgaan met sporten, ze gaan relaties aan en hebben seks. Ook dit zijn keuzes die op korte of lange termijn het leven, geluk en de gezondheid beïnvloeden. Tussen 12 en 18 ontwikkelen jongeren hun identiteit. Ze ontdekken wie ze zijn of willen zijn en met welke vrienden ze willen omgaan. Ook in onze gemeente komt openlijke en subtiele uitsluiting en discriminatie voor. Dat moet stoppen. Zowel op school als bij verenigingen, op stages en in de toegang tot bijbanen.

Wij willen jongeren ondersteunen bij het maken van keuzes die een gezond en gelukkig leven mogelijk maken. En we geloven dat vooral de omgeving daarbij belangrijk is. Scholen en maatschappelijke organisaties moeten een veilige omgeving bieden aan jongeren. In een omgeving die het goede voorbeeld geeft en die interessante en leuke alternatieven biedt zullen jongeren zich ondersteund voelen in het maken van de keuzes die bij hen passen. We sluiten een pact met relevante organisaties in onze gemeente om die veilige, ondersteunende omgeving te creëren. 

In het pact spreken we concrete doelen en maatregelen af, bijvoorbeeld: geen kind verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand, elk kind krijgt het schooladvies dat het verdient op basis van leerprestaties en leermotivatie, afkomst of achtergrond spelen geen rol, geen kind zit langdurig zonder onderwijs of alternatieve dagbesteding thuis, elk kind heeft toegang tot vrijetijdsbesteding (sport, muziek, expressie, scouting) naar eigen interesse, elke school voldoet aan de eisen rondom aandacht voor lhbti en aandacht voor discriminatie, we helpen kinderen om digitaal vaardig en weerbaar te worden, we stoppen pestgedrag, we stoppen stagediscriminatie, we bieden op een positieve manier voorlichting over de invloed van keuzes op gezondheid en kansen later in het leven, we bieden kinderen en jongeren een omgeving die het goede voorbeeld geeft: we bieden op scholen en in kantines gezonde voeding en snacks aan en we roken en drinken niet bij activiteiten voor kinderen en jongeren.

Generatie in de knel 

De generatie 18-25 jaar, de jongvolwassenen, is een generatie in de knel. Zeker binnen onze gemeente. Voor beroeps- en hoger onderwijs moet er ofwel ver worden gereisd en/of een hoge lening worden aangevraagd. Daarnaast bevinden jongvolwassenen zich op dit moment op de zwakste positie van de arbeidsmarkt. Ze komen moeilijk aan een vast contract. De woningmarkt maakt het hen ook al niet gemakkelijk. Het is een moeilijke stap om van thuis naar zelfstandig wonen te gaan, überhaupt een beschikbare en betaalbare kamer vinden is tegenwoordig een ramp. Als gevolg van de lange reistijden en de druk die komt kijken bij het volgen van een studie stoppen jongeren op deze leeftijd vaak met sporten en andere lidmaatschappen. Deze lokale daling sluit aan bij een landelijke trend. Volgens het CBS was het nationale percentage jongvolwassenen dat wekelijks sport in 2019 6,4% lager dan het percentage onder jongeren. Het percentage lidmaatschap lag zelfs 23% lager. Dat is zonde. Juist voor deze leeftijdsgroep is het essentieel te blijven bewegen en sociale contacten te onderhouden, omdat beide zorgen voor betere gezondheid en ontlading van stress. 

Voor jongvolwassenen zijn ook plekken om elkaar te ontmoeten van groot belang. Zij hebben steeds meer behoefte aan een diverser aanbod, met leuke eet- of koffietentjes, naast kroegen en tentfeesten. Het aanbod in Nieuwkoop is voor hen nu te eenzijdig.

Gezond zijn, gezond blijven, kansen hebben en houden

Elke fase in het volwassen leven kent andere uitdagingen. Het vinden van een eerste woning, het aangaan van relaties, het stichten van een gezin en zorg voor kinderen, werk en carrière combineren, het vinden van voldoende ontspanning en onderhouden van sociale contacten, het overnemen van mantelzorgtaken of op hogere leeftijd het blijven participeren in de maatschappij en het voeren van een volwaardig leven. Met de inzet voor maatschappelijke cohesie, kansengelijkheid en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor iedereen en met gerichte ondersteuning voor kwetsbare groepen leggen wij de basis voor een gelukkig leven in de gemeente voor alle inwoners.

Natuurlijk is zorg voor gezondheid en welzijn niet de verantwoordelijkheid van de overheid alleen. Mensen maken ook belangrijke eigen keuzes die hun gezondheid op langere termijn beïnvloeden. Wij willen relaties tussen omgeving, keuzes en gezondheid op een aantrekkelijke manier aandacht geven. Vaak hebben mensen het vooroordeel dat gezond eten ingewikkeld en duur is en is er ook niet altijd kennis over wat er gezond is en wat niet. Dat is begrijpelijk, want er is online veel tegenstrijdige informatie. 

We starten daarom een meerjarig lokaal programma over voeding die gezond is voor mens, natuur en milieu. In een lokaal project werken we samen aan betrouwbare adviezen over gezonde voeding en lekkere gezonde recepten voor mensen van alle leeftijden, we stimuleren kookcursussen met gezonde producten en foodfestivals, met extra aandacht voor lokale producten en streekproducten die duurzaam worden geproduceerd. We leggen hierbij de verbinding met het gezonde kansen pact voor kinderen en jongeren. 

We starten in relatie hiermee ook een campagne om aandacht te vragen voor het hoge alcohol- en drugsgebruik in onze gemeente. In de campagne wijzen we op de positieve effecten van een matiging van het alcoholgebruik: meer gezondheid op korte en lange termijn, meer veiligheid bij het uitgaan, in het verkeer en achter de voordeur. 

Het is inmiddels niet meer zo dat een opleiding tot je 18e of 25e volstaat voor de rest van je leven. Volwassenen moeten en willen zich een leven lang ontwikkelen om bij te blijven als deelnemer in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Ook voor volwassenen zijn taalvaardigheid en digitale vaardigheid belangrijk om optimaal mee te kunnen doen in de maatschappij. Te vaak zien we inwoners die niet op de hoogte zijn van de voorzieningen die er bestaan of die een te hoge drempel ervaren om van die voorzieningen gebruik te maken. De Bibliotheek heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van inwoners bij het verwerven van en oefenen met taal- en digitale vaardigheden. Wij onderstrepen het belang van activiteiten als taalmaatjes, taal- en digicafés en willen de inzet van het Taalhuis en de Informatiepunten Digitale Overheid in de komende collegeperiode meer aandacht geven. Daarnaast vragen we van werkgevers en scholen om alerter te zijn op een gebrek aan taal- en digitale vaardigheid bij werknemers en ouders en een rol te nemen in het motiveren van mensen om daar iets aan te doen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is van groot belang voor kinderen en gezinnen in problemen. Helaas is de jeugdhulp de laatste jaren zo uit haar jas gegroeid dat juist de meest kwetsbare kinderen en gezinnen steeds langer moeten wachten op adequate hulp. In Nieuwkoop krijgen gemiddeld 2-3 kinderen in elke schoolklas jeugdhulp. Dat is veel. Opvoeden en opgroeien gaat gepaard met talloze vragen en uitdagingen, maar de meeste daarvan zijn op te lossen met andere zorg en aandacht dan jeugdhulp. Door de investeringen in onderwijs, jeugdgezondheidszorg en aanbod aan algemene voorzieningen die hierboven beschreven zijn, kunnen we een deel van de vraag naar jeugdhulp voorkomen. 

Een ander deel van de vragen van kinderen en gezinnen met lichte problemen kunnen we oplossen door hulp en ondersteuning te normaliseren. Niet voor elke opgroei-, opvoed- of levensvraag is een zorgtraject of hulp van een professional nodig. Voor veelvoorkomende vragen bedenken we alternatieve oplossingen. Denk aan websites of apps met betrouwbare adviezen, trainingen en cursussen voor opvoedvragen, aan onderlinge hulp tussen gezinnen of aan buddy-ouders voor jongeren die er te veel alleen voor staan. Van scholen vragen we om hun middelen voor passend onderwijs optimaal te benutten om hiermee een deel van de vraag naar jeugdhulp te voorkomen.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen met complexe problemen sneller geholpen kunnen worden door gespecialiseerde jeugdhulpverleners. In het beleid voor jeugdhulp maken we een omslag van het huidige adagium ‘doen wat nodig is’, naar een nieuwe focus op ‘doen wat werkt’. Analoog aan de systematiek van de zorgverzekering beschrijven we samen met onze inwoners het ‘pakket’ waarvoor we de collectieve middelen willen gebruiken. We vragen van zorgaanbieders in de jeugdhulp meer actieve aandacht voor de effecten van jeugdhulp. We gaan sturen op de toepassing van (wetenschappelijk) bewezen effectieve en doelmatige zorg. Dit geldt ook voor Veilig Thuis.

Zorg voor ouderen en kwetsbare inwoners

In de komende 10-20 jaar gaat Nederland en ook Nieuwkoop sterk vergrijzen. Het CBS voorspelt een stijging van het aantal 75+-ers met ca. 40%. Het aantal mensen dat thuis woont met een fysieke of verstandelijke beperking of met een kwetsbare psychische gezondheid neemt ook verder toe. Tegelijkertijd zal er door de vergrijzing krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Het is daarom belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden. 

De groeiende groep ouderen moet in toenemende mate zelf op tijd actie ondernemen om zo vitaal en zelfstandig mogelijk te blijven. We ontwikkelen daarom een digitaal en fysiek informatiepunt waar ouderen informatie en advies kunnen krijgen over alle zaken die belangrijk zijn om als oudere veilig en zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven zoals zij dat wensen. Dit doen we samen met de woningcorporaties, banken, notarissen en partijen die deskundig zijn op gebied van woningveiligheid en veiligheid in het verkeer. Natuurlijk ontwikkelen we dit steunpunt samen met ouderenorganisaties en betrekken we ook de kennis van zorgpartijen.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn en blijven nodig en moeten we vanuit de gemeente veel beter ondersteunen.
We intensiveren de ondersteuning van mantelzorgers. We maken het aanbod van de mantelzorgconsulent en mantelzorgcafé’s beter bekend. We bieden mantelzorgers een cursus aan die hen helpt om op een veilige manier te zorgen en overbelasting te voorkomen. We breiden het aanbod van respijtzorg voor zwaarbelaste mantelzorgers uit. We ondersteunen vormen van vrijwilligerswerk die bijdragen aan het laagdrempelig helpen van buurt- en dorpsgenoten.

Gemeenten en zorgaanbieders moeten investeren in slimme oplossingen voor wonen, zorg en ondersteuning. We moeten bij elk inrichtingsplan, elk gebouw en elke voorziening rekening houden met toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. En we moeten ondernemers uitdagen om hun producten en diensten af te stemmen op de vraag van kwetsbare groepen. 

We maken van Nieuwkoop een dementievriendelijke gemeente. Hiervoor werken we samen met lokale partijen. Bij de inrichting van de leefomgeving houden wij als gemeente rekening met de speciale behoeften van dementerenden. Wij zetten ons in voor voorlichting over de impact van de leefomgeving op dementerende mensen en zullen bij ondernemers aandacht hiervoor vragen. 

Voor het bieden van passende zorg en ondersteuning is het in toenemende mate van belang dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, als inkopers van onderdelen van de zorg, samenwerken. Samen moeten we ervoor zorgen dat inwoners toegang hebben tot de zorg die kwetsbare mensen nodig hebben en die zij ook wensen. Samen zorgen we ervoor een dat zorgverleners die werken binnen de Wmo, de Participatiewet, Zvw en Wlz kunnen en willen samenwerken. Alleen dan maken we een kans om met de beschikbare budgetten en menskracht een zorgaanbod te houden waar we trots op kunnen zijn. We versterken de samenwerking vanuit de gemeente met de zorgverzekeraar en het zorgkantoor en komen tot een data-driven lokaal domeinoverstijgend zorgplan met aandacht voor samenwerking in de zorgketens, voor innovatie, digitalisering en gegevensuitwisseling in het belang van kwaliteit en veiligheid van zorg.

Om de passende zorg van betere kwaliteit te laten zijn willen wij een speciale aanvullende verzekering in samenwerking met de regionale verzekeraar en zorgkantoor in het leven roepen om de zorgbehoefte het best te laten aansluiten op de zorgvraag. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om samen met de regionale verzekeraar en het zorgkantoor een ‘Nieuwkoop polis’ of een aanvullende verzekering te ontwikkelen waarin we de domeinen Wmo, Zvw en Wlz op elkaar laten aansluiten.

We blijven bij de RAV Hollands-Midden, bij Zorg en Zekerheid, bij het ministerie en zo nodig bij de Tweede Kamer aandacht vragen voor de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente, totdat de landelijke normen voor aanrijtijden ook in onze gemeente worden gerealiseerd. Ook waar het gaat om de bereikbaarheid van ziekenhuizen en van huisartsenhulp in avond, nacht en weekend komen we bij de relevante partijen op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente en in het bijzonder voor de belangen van ouderen, ouders van jonge kinderen en chronisch zieken voor wie de bereikbaarheid van deze voorzieningen van groot belang zijn.

Een gerichte aanpak voor de meest kwetsbare gezinnen en families

Sommige gezinnen en families in onze gemeente hebben te maken met een complexe zorgvraag of met een stapeling van problemen. Doordat er meerdere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, of omdat een ziekte of beperking gevolgen heeft voor heel veel aspecten van het leven. Deze gezinnen lopen nu te vaak vast in de hulpverlening, omdat zorgvragen op individuele basis beoordeeld worden en omdat gezinnen met meervoudige vragen vaak met heel veel verschillende regelingen en instanties te maken krijgen. Ze hebben dan te maken met allerlei hulpverleners en toch raken hun problemen niet echt opgelost. Dat is onverteerbaar en dat gaan we gericht aanpakken. Het gaat niet om de regels, het gaat om rechtvaardigheid en het is het resultaat telt. 

Wij willen gaan werken met een ‘omgekeerde verordening’ voor het sociaal domein (en waar mogelijk ook het domein van de woningtoewijzing), waarbij niet de verschillende wetten en regels leidend zijn, maar de hulpvraag van de inwoners. We maken in de verordening ruimte om de hulpvraag van een gezin integraal te benaderen en slimme oplossingen te vinden die recht doen aan de optelsom van hulpvragen en aan de mogelijkheden die het gezin (met naasten) zelf heeft tot oplossingen te komen. Hierbij hoort de omgekeerde toets. Het principe van de omgekeerde toets is eenvoudig. Allereerst wordt beoordeeld wat er nodig is om een probleem van een individu, een gezin of een oudere met partner en mantelzorgers echt op te lossen. Daarna wordt beoordeeld of dat past binnen de grondwaarden van de diverse wetten. Pas als dit helder is, komt de juridische toets. Hierbij zien we de wetsartikelen als instrumenten om de grondwaarden van de wetten te realiseren. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat we huishoudelijke hulp toekennen aan iemand, zodat die persoon ruimte en energie heeft en houdt om zware mantelzorg te blijven verlenen. Of we helpen gezinnen die in armoede leven met het eerste zetje om uit een negatieve spiraal te komen. 

Een ander probleem bij complexe zorg is de communicatie en afstemming tussen de persoon of het gezin dat hulp nodig heeft en het netwerk van professionele zorgverleners. Wij zullen maatregelen nemen om deze effectiever te laten verlopen.

Cultuur

Dat cultuur beleven een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van mensen en bij kan dragen aan gezondheid is wetenschappelijk bewezen. De World Health Organisation (WHO) heeft in 2019 al een rapport gepubliceerd waarin wordt aanbevolen strategisch beleid te vormen waarbij cultuur en gezondheid van elkaar profiteren. Cultuur beleven, op welke manier dan ook, kan helpen ziekte te voorkomen, het helpt bij het mentaal welbevinden. Cultuur is ook een plek om creatief bezig te zijn en een plek van ontmoeting, verrijking en verbinding. In de gemeente Nieuwkoop zijn vele organisaties actief die cultuur, in de breedste zin van het woord, aanbieden aan inwoners en culturele activiteiten organiseren voor inwoners en bezoekers. Je kunt hierbij denken aan de plaatselijke muziekverenigingen, musicalverenigingen en beeldende kunst verenigingen, galeries en musea, maar ook Kaleidoscoop, Triggr en particuliere initiatieven als Slootkunst en de Haagse Schooldag. Het aanbod is enorm divers. 

Voor al deze organisaties is de weg naar de gemeente en de ondersteuning vanuit de gemeente soms moeilijk te vinden. Er is vaak weinig verbinding tussen de verschillende organisaties onderling, de organisaties en de gemeente en de verschillende kernen. Waarom zou bijvoorbeeld Slootkunst zich alleen in de kern Nieuwkoop afspelen? Dit zou ook een rondreizende tentoonstelling kunnen worden door alle kernen. Soms weten verenigingen elkaar wel te vinden, een goed voorbeeld hiervan zijn de drie muziekverenigingen in onze gemeente die onder andere de planning van hun optredens op elkaar afstemmen.
 
D66 gelooft in samen sterker. Wanneer duidelijk is waar informatie te vinden is en wie zich, binnen de gemeente Nieuwkoop, bezighoudt met welk aspect van de culturele agenda kunnen dubbelingen worden voorkomen en organisaties elkaar beter vinden. En in het kader van dubbelingen: het is ook vreemd dat bij het toekennen van subsidies er geld gaat naar sportverenigingen voor het organiseren van meer culturele en sociale activiteiten, terwijl er in onze gemeente plaatsen zijn die juist daarvoor zijn ingericht (en soms helemaal géén subsidie krijgen, denk aan Kaleidoscoop). Gelukkig kent onze gemeente ook mooie initiatieven. Ontdek Nieuwkoop is hiervan al een goed voorbeeld waar lang niet elke organisatie gebruik van maakt. Vanuit de gemeente zou hier meer aandacht voor gevraagd kunnen worden en met een meerjarige subsidie kan een dergelijke organisatie zich bezighouden met dat waar zij goed in is: verbinden en Nieuwkoop op de kaart zetten. 

Culturele vorming begint ook al op de basisschool. Ieder kind krijgt een ‘rijke’ schooldag, met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur. In het basisonderwijs starten met culturele vorming is een basis voor de rest van je leven. Kunst kijken, muziek maken, toneel spelen, dans en zelf aan de slag met verschillende media, in ieder aspect van je volwassen leven kan je hiervan profijt hebben. Door culturele vorming op de basisschool aan te bieden kunnen we ook onze verenigingen een kans geven op nieuwe leden.

Cultuur is voor het welzijn van onze inwoners, wat D66 betreft, van even groot belang als sport en dient als zodanig een plek te krijgen in onze gemeente. D66 wil dat, in navolging van de aanbevelingen van het WHO rapport, cultuur een agendapunt wordt in het beleid en de visie van de gemeente met een duidelijk budget. Een lange termijn visie maakt het ook mogelijk om voor langere perioden budgetten aan de verschillende organisaties toe te kennen en het aanvragen van een subsidie te vereenvoudigen. Eén cultuurloket en één cultuurmakelaar.

Sport

Sporten en in beweging blijven is leuk en houdt lichaam en geest gezond. In Nieuwkoop wordt veel gesport, zowel prestatief als recreatief. Sport heeft een onmisbare plek in onze samenleving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. We vinden het belangrijk dat er wordt meegedacht over de toekomst van het verenigingsleven. Vanuit de geschiedenis zijn bepaalde sporten in onze gemeente meer onder de aandacht geweest dan andere en beter bedeeld met sportsubsidies. Daarom is de verdeling tussen de verschillende verenigingen mogelijk niet eerlijk. Wij willen ons ervoor in gaan zetten dat alle sporten eerlijk en gelijkelijk worden meegenomen in de toekenning van ondersteuning.

In de huidige tijd en in de toekomst zullen er steeds meer verschillende sporten zijn die worden beoefend door onze inwoners. D66 wil ruimte bieden aan verenigingen om meerdere en verschillende sporten aan te gaan bieden. Sport heeft een preventieve werking. Vele onderzoeken laten zien dat mensen die sporten beter bestand zijn tegen ziekte en tegen ouderdomsverschijnselen. Daarom vindt D66 investeringen in gezondheid en kwaliteit van leven een belangrijk aspect. Investeringen kunnen in vele vormen plaatsvinden. In een uitgestrekte gemeente als Nieuwkoop met al haar kernen zoeken we naar hybride oplossingen om sport te promoten. Verenigingen, onderwijs en bedrijven moeten worden geënthousiasmeerd om te zorgen voor een actieve en gezonde levensstijl. 


In onze gemeente zijn veel verenigingen die, verdeeld over de kernen, dezelfde sport aanbieden. Verenigingen die niet dezelfde sport aanbieden zijn vaak verdeeld over de verschillende dorpen en zijn niet bij elkaar gevestigd. Wanneer verenigingen vanwege een tegenvallende hoeveelheid aanmeldingen financieel niet meer rendabel zijn wenst D66 het gesprek met verenigingen over samenvoegen en centraliseren aan te gaan. Zo kan het sportaanbod breed blijven. Ook kunnen door het samensmelten van verschillende verenigingen en sporten, sporters en toeschouwers in aanraking komen met verschillende sporten. Dit zal zorgen voor een actiever, diverser en gezelliger verenigingsleven in onze gemeente. 

Iedereen moet kunnen sporten in onze gemeente. Het is belangrijk dat iedereen, ongeacht afkomst, sekse, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of politieke overtuiging zich veilig voelt op de sportvereniging. D66 vindt het belangrijk dat iedere vereniging een vertrouwenspersoon heeft die kan helpen bij geschillen. Ook willen wij dat de gemeente erop toeziet dat binnen de verenigingen duidelijk is wie deze aangewezen persoon is. Wanneer er binnen verenigingen, om wat voor reden dan ook, geen vertrouwenspersoon aanwezig (kan) zijn zal er samen met de vereniging elders een vertrouwenspersoon moeten worden geworven. Bijvoorbeeld iemand uit het zorgveld of een vrijwilliger bij een andere sportvereniging. Op die manier houden wij het op de sportclubs voor iedereen veilig en fijn. Mensen met fysieke beperkingen en mensen die vanwege gezondheidsredenen of ouderdom niet intensief kunnen sporten moeten in onze gemeente kunnen bewegen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente verenigingen zoveel mogelijk enthousiasmeert om nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Naast sporten op verenigingen vinden wij het ook belangrijk dat fiets-, wandel- en hardlooproutes in onze gemeente worden gecreëerd. Het moet mogelijk worden om rond iedere kern in onze gemeente een rondje door het groen te maken. Rond veel dorpen is het nu nog niet mogelijk om veilig een rondje te fietsen, wandelen of hardlopen. Met fiets-, vaar-, wandel en hardlooproutes wordt zowel de bebouwde als de natuurlijke omgeving op een doeltreffende en kostenefficiënte manier toegankelijk gemaakt voor recreatie en beweging. Daarnaast willen we ook aandacht voor locaties waar kan worden gezwommen in open water in onze gemeente. Het creëren van zwemvoorzieningen is een taak van de gemeente die volgens ons extra aandacht behoeft. We willen bekijken waar momenteel (veilig) in open water kan worden gezwommen. Hierbij hebben wij vooral ook aandacht voor mogelijke locaties waar dit nu nog niet kan, maar die vanwege de locatie wel interessante plekken zijn. 

Kinderen en jeugd moeten kunnen bewegen en sporten in de publieke omgeving. Voor kinderen moeten er leuke en uitdagende speeltoestellen zijn in de buurt. De speeltoestellen moeten de fantasie prikkelen. Voor jeugd en jongeren moeten er uitdagende speeltoestellen zijn, zoals toestellen waar parcours over kan worden gelopen of mee kan worden gefreerunned. Voor de doelgroep jeugd en jongeren zijn weinig buiten sportlocaties in onze gemeente. Wij zien graag dat het portfolio van de gemeente wordt vergroot, denk hierbij aan de mogelijkheid om urban te sporten in onze gemeente. Bijvoorbeeld door een nieuwe skatebaan, een baan voor steps of BMX’ers. 

Daarnaast is het goed als kinderen op jonge leeftijd te maken krijgen met verschillende sporten. Scholen gebruik laten maken van de velden van de hockey of voetbal, de zalen van de basketbal of volleybal en het zwembad van de waterpoloërs zorgt ervoor dat kinderen een goed beeld krijgen van alle opties die er in onze gemeente zijn.