Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Klimaat, met elkaar de doelen halen
Meppel wil in 2040 energieneutraal zijn.
Kiezen voor duurzaamheid en voor een beter klimaat is voor D66 Meppel de standaard. Hierbij staan het verminderen van de uitstoot van CO2, stikstof en het behoud van natuur centraal. Maatschappelijk verantwoord, groen en innovatief ondernemerschap willen we stimuleren. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. Bedrijven die het goed doen worden beloond.
Steeds meer mensen en bedrijven gaan bewust om met energie, natuur en milieu.
Er ligt een taak voor de gemeente Meppel om daarbij te ondersteunen. D66 Meppel wil dat de gemeente dat in praktijk brengt door inwoners te helpen hun huis en tuin energieneutraal en klimaatvriendelijk te maken, door het instellen van een energieloket. Het energieloket wil nauw samenwerken met lokale energie- besparings-initiatieven, coöperaties, en bewonerscomités.
De gemeente stelt met bewoners heldere doelstellingen op en vertaalt die naar concrete ondersteunende maatregelen. Die worden door het energieloket Meppel gecoördineerd.
 
Eerst energiebesparing, daarna het stimuleren van duurzame energie. En -als het echt niet anders kan- het zo schoon mogelijk toepassen van fossiele brandstof.
 
1. Energiebesparing
Energie kan bespaard worden door het isoleren van woningen en andere panden te stimuleren. Inwoners kunnen bij het energieloket Meppel informatie krijgen over subsidiemogelijkheden, andere stimuleringsregelingen of eventueel beschikbare leningen.
Door de inzet van energiecoaches worden inwoners praktisch op weg geholpen bij het besparen van energie. Bijvoorbeeld door het vervangen van een gloeilamp door een led lamp of een oude koelkast door een nieuw, energie zuinig exemplaar.
 
2. Door het gebruik van duurzame energie te stimuleren
Bij het energieloket Meppel kunnen inwoners informatie en ondersteuning krijgen bij de omschakeling naar duurzame energie. Met vragen over zonnepanelen, warmtepompen enzovoort.
 
3. Fossiele brandstof op een zo efficiënt en schoon mogelijke manier gebruiken
Op deze manier maken we wat we hebben beter, vóór we gaan kijken naar het plaatsen van zonneparken en windmolens in onze gemeente. Dat zal uiteindelijk onvermijdelijk zijn, maar het behoud van het groen is voor D66 Meppel héél belangrijk.

Natuur van onschatbare waarde
De gemeente Meppel kent niet heel veel, maar wel mooie en waardevolle natuur.
 
D66 Meppel vindt het uiterst belangrijk om de natuur díe we hebben, te behouden. Voor de biodiversiteit, als plek om te onthaasten én als onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem.
 
Natuur is ook onmisbaar voor de aantrekkelijkheid van Meppel; als tegenwicht voor industrie en verkeer. Voor D66 Meppel spreekt het niet vanzelf dat economische ontwikkeling ten koste van de natuur gaat. Een mogelijke uitbreiding van de haven ten koste van het kwetsbare natuurgebied Oevers S. zoals nu op tafel ligt, is zo’n vraagstuk. D66 Meppel wil dat er gekeken gaat worden naar een alternatieve locatie voor een eventuele havenuitbreiding.

Een gezond leefklimaat
D66 Meppel heeft steeds weer aandacht gevraagd voor de overlast die de biomassacentrale in de wijk Nieuwveens Landen omwonenden geeft.
We blijven dat doen tot de problemen zijn opgelost, omdat we vinden dat ieder mens recht heeft op een gezond leefklimaat. Een oplossing zou kunnen zijn dat de installatie overschakelt van hout-gestookte biomassa naar groen gas. Het bestaande leidingennetwerk is hiervoor geschikt te maken.
 
De asfaltcentrale aan de Zomerdijk veroorzaakt vaak overlast. Die staat op Staphorster grond, dus in Overijssel. Samen met D66 Overijssel wil D66 Meppel dat er onderzoek komt naar de samenstelling en de hoeveelheid uitstoot. En naar de gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.