Is uitbreiding haven nodig?

Onlangs besteedde RTV Drenthe uitgebreid aandacht aan de mogelijke uitbreiding van de haven van Meppel. Deze rapportage leidde tot veel discussie en was voor D66 Meppel aanleiding om eens kritisch te kijken naar de noodzaak van deze uitbreiding. En volgens ons is die er niet.

Er worden in de rapportage van RTV Drenthe verschillende redenen door sprekers aangegeven waarom havenuitbreiding noodzakelijk en ook onontkoombaar is. Recent heeft D66 Meppel een analyse gemaakt van de overslag in de haven op basis van de meest recente rapporten. Wat zijn de huidige feiten over de haven Meppel:

Er is sprake van een licht neerwaartse trend in de geloste overslag van goederen in de haven van Meppel sinds 2013, dit in tegenstelling tot een verwachte groei tot 2030 zoals voorspeld in de structuurvisie Meppel 2030 van 2013.

De overslag van het aantal geloste containers groeit slechts in heel geringe mate sinds 2013.

De geladen overslag van goederen sinds 2013 toont een lichte stijging sinds 2013.

Het tonnage van laden tot lossen verhoudt zich in de haven Meppel als ongeveer 1 : 4, met andere woorden er wordt veel meer gelost dan geladen. Gevolg hiervan is dat 70% van de transportschepen die de haven van Meppel aandoen leeg terugvaren. De milieuwinst van vervanging van vervoer over de weg door vervoer over water – gewenste reductie van CO2-emissies- wordt voor een belangrijk deel hiermee tenietgedaan. Terugdringing van leeg terugvaren zou dan ook een veel hogere prioriteit moeten krijgen in het beleid van de Port van Zwolle i.p.v. uitbreiding.

Hoewel exact lastig te bepalen geven overslagcijfers aan dat bulkveevoeder voor de veehouderij rond 40 % van het totale overslag in gewicht in de haven van Meppel vertegenwoordigt. Als de veehouderij in Nederland i.v.m. met stikstof, fosfaat, methaan en C02 uitstoot met minimaal 30% moeten krimpen dan komt er in de komende decennia overslagcapaciteit vrij, in plaats van een tekort, zoals in het filmpje door pleitbezorgers wordt geclaimd.

Mocht er toch al tot havenuitbreiding worden overgegaan dan dient een project Milieu Effect Rapportage niet alleen de gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000 gebieden mee te wegen maar ook grensoverschrijdende effecten van alle activiteiten waarvoor de uitbreiding van de haven zou moeten plaatsvinden. Een deel van de soja aangevoerd in de haven van Meppel uit Zuid-Amerika blijkt uit een recente Zembla documentaire bij te dragen aan ontbossing in Zuid-Amerika:

‘Foute’ soja in duurzaam veevoer – Zembla – BNNVARA

D66 is om deze redenen tegenstander van de havenuitbreiding zoals nu gepland en zal dat ook blijven zolang bovenstaande trends zich niet wijzigen. En als er dan toch tot uitbreiding over moet worden gegaan dan op een andere plaats en niet in natuurgebied Oevers S.

Beeld: Jeannet Bos