D66 Meppel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het rapport “Monitoring Emissie Overlast Biomassacentrale Meppel” van Stapeler Meppel, 23 december ‘21.

Bewoners nabij de biomassacentrale aan de Bremenbergweg 2 te Meppel maken zich zorgen om gezondheidsrisico’s als gevolg van het optreden van rook afkomstig van deze centrale. Het optreden van rook gaat gepaard met enige mate van geuroverlast. De gemeente Meppel heeft tot nu toe 17 overlastmeldingen ontvangen. Er is een verzoek door omwonenden neergelegd bij  Stapeler om de overlast te identificeren op basis van fijnstofmetingen. Deze rapportage beschrijft de evaluatie van de resultaten van fijnstofmetingen nabij de biomassacentrale aan de  Bremenbergweg 2B te Meppel. Gedurende de periode 23 oktober t/m 10 november 2021 is op de meetlocatie fijnstof gemeten met behulp van een fijnstofsensor. De meetgegevens zijn statistisch verwerkt om te kunnen beoordelen of er sprake is van een significante verhoging van de fijnstofconcentratie in de buitenlucht als gevolg van de uitstoot van de biomassacentrale.

Conclusie uit dit rapport:
Gedurende de meetperiode heeft de wind, op enkele dagen na, uit een zuidoostelijke tot zuidwestelijke richting gewaaid. Bij deze windrichting zijn over het algemeen hogere waarden
gemeten voor PM2.5 dan bij een wind uit een andere richting. De hoogste meetwaarden voor PM2.5 en de hoogste frequenties voor het meetgebied 30-66 µg/m3 zijn opgetreden bij een
windrichting tussen zuid en zuidwest. De hogere meetwaarden lijken veroorzaakt te zijn als gevolg van de uitstoot van de biomassacentrale. De aanwezigheid van een lichte houtrookgeur bij een zuidelijke wind bevestigt dit. Een andere bron kan de N375 zijn geweest, echter deze weg ligt verder van de meetlocatie af. De gemiddelde gecorrigeerde concentraties PM2.5 en PM10 over de gehele meetperiode liggen tussen de WHO-advieswaarden voor het daggemiddelde en jaargemiddelde. De hoogste meetwaarden voor PM2.5 zijn gemeten bij een wind uit een zuidelijke richting waarbij de meeste uitschieters zijn opgetreden tussen 16u en 19u. Dat kan veroorzaakt zijn door uitstoot van de biomassacentrale als aangenomen wordt, dat de vraag naar energie op deze uren van de dag het hoogst zal zijn. Volgens het WHO is er met betrekking tot de gezondheid van de mens géén veilige ondergrens voor de fijnstofconcentratie in de lucht. Een verhoging van de  fijnstofconcentratie veroorzaakt meer gezondheidsschade (het hele rapport is als bijlage via onderstaande link in te zien).

Vragen:
Is het college bekend met dit rapport?

De uitkomsten geven aan dat er inderdaad een overschrijding is van de emissiewaarden in het gebied beschreven in het rapport:
Is het college bereid opdracht te geven aan de RUD Drenthe tot een dergelijk emissieonderzoek op basis van de uitkomsten van dit rapport?
Zo ja, wanneer gaat dit onderzoek dan plaatsvinden?
Zo niet, waarom niet? Graag een inhoudelijk gemotiveerde reactie.