Stikstof (e)motie

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni werd onder grote belangstelling van boeren een motie behandeld over het stikstof vraagstuk. Hier de bijdrage van ons raadslid Raùl Klunder bij de behandeling van deze motie die vooral inspeelde op emoties.

Bijna twee weken geleden waren wij als raad, aanwezig op de raadsconferentie. Op de tweede dag van deze conferentie, vroeg de griffier aan het begin van de dag: wat voor raadslid wil jij zijn? Op dat moment had ik niet direct een antwoord op deze vraag. Nu, twee weken later, wil ik hier graag een antwoord op geven. De komende periode wil ik een raadslid zijn, dat zich niet laat leiden door emoties, aannames en onderbuikgevoelens. Maar zijn keuzes baseert en het gesprek aangaat, op basis van feiten. Daarnaast wil ik een raadslid zijn dat de belangen in overweging neemt van alles en iedereen die een onderdeel uitmaakt van de Meppelse samenleving en hier een zorgvuldige afweging in maakt.

Na de motie die nu voor ons ligt een aantal keren te heb doorgelezen, Kwam ik tot de conclusie dat deze motie voor een groot deel, is gebaseerd op aannames en niet zozeer op feiten. Allereerst de term stikstofplannen. Deze term hoor ik vaker, maar laten we praten over datgene waar het over gaat: De Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Afgekort: NPLG.

Daarnaast staat in de motie vermeld dat, er weinig metingen worden verricht en er vooral met modellen wordt gewerkt. Nu zijn termen als ‘weinig’ en ‘vooral’ , nogal subjectief. We vragen ons af wat de hoeveelheid van het aantal metingen en modellen, uitmaakt als de betrouwbaarheid van de onderzoeken kan worden gewaarborgd.
Er is momenteel een trend gaande in ons land dat wetenschappelijke uitkomsten in twijfel worden getrokken. Laten we dat in Meppel, niet doen. Laten wij, als raad, de wetenschap niet in twijfel trekken, als de uitkomsten ons niet bevallen!

In de motie staat ook vermeld dat wij, in Meppel, een buitengebied hebben met prachtige natuur en moderne agrarische bedrijven. Vooropgesteld, het is mooi om te zien dat wij moderne agrarische bedrijven hebben. Maar wat is hiermee de link met het NPLG? Het feit dat bedrijven modern zijn, wil niets zeggen over de impact van deze bedrijven op de doelstellingen met betrekking tot stikstof.

Ook de volgende zin uit de motie sluit hierop aan: de agrarische sector voorziet ons van hoogwaardig voedsel, met oog voor milieu en dierenwelzijn. Nogmaals: wij vinden het mooi om te zien dat de sector hier rekening mee houdt. Maar wat is hiermee de link met het NPLG?
Het feit dat de sector oog heeft voor milieu en dierenwelzijn, zegt niets over de impact van deze bedrijven, op de te realiseren stikstofreductie.

Er worden in deze motie verscheidene argumenten gebruikt om een punt te maken, terwijl deze argumenten niets van doen hebben, met de kwestie an sich. Is dit nodig? Of wordt alles maar aangegrepen, om duidelijk een kant te kiezen?

Ook dit is een trend, die in de landelijke politiek al langer gaande is. Er is steeds minder ruimte voor nuance, en verschillen worden uitvergroot. Ik vraag u, als raad, om hier niet in mee te gaan. Laten wij in Meppel een voorbeeld zijn voor de rest van het land.

En als het gaat om de boeren: wij leven mee met hen die zich zorgen maken over de toekomst. Wij zijn niet tegen de agrarische sector. Wij zijn voor iedereen die een onderdeel uitmaakt van de gemeente Meppel. Dus ook de boeren. Maar ook de inwoners, andere ondernemers, en niet te vergeten: de natuur en leefomgeving. En gezamenlijk hebben wij de lasten van de uitspraken, van de Raad van State en het Europees Hof, te dragen.

Mede hierom zullen wij de motie niet steunen. Wij vinden namelijk dat niet alleen de belangen, van de agrarische sector moet worden meegewogen door het college. Maar óók de belangen van o.a. inwoners, ondernemers, en natuur en leefomgeving. En wij vragen het college om hier een zorgvuldige afweging in te maken. Dit verzoek willen wij ook indienen bij het college. Wij vragen het college om een proactieve houding aan te nemen richting de Provinciale Staten als het gaat om de startnotitie NPLG. En daarbij de belangen in overweging te nemen, van alles en iedereen waarop het NPLG, binnen onze gemeente, invloed uitoefent. Wij hopen ook van harte op deze toezegging.

In het begin van mijn betoog, benoemde ik al even, wat voor raadslid ik de komende periode wil zijn. Ik stel deze vraag ook aan u: wat voor raadslid wil u zijn? Wat mij betreft zouden wij een raad moeten zijn die keuzes baseert op feiten en niet op aannames en de belangen van de gehele Meppelse samenleving in overweging neemt. Wij vragen u om de motie nog eens door te nemen en een weloverwogen keuze te maken.