Streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. Concreet betekent het dat we meer werk moeten maken van het bestrijden van de klimaatverandering. Dat kan door meer inwoners te stimuleren om energiezuinige maatregelen te nemen, het stimuleren van gasloze woningen, het bestrijden van energiearmoede en het stimuleren van lopen en fietsen.

Duurzaamheid

Luchtvervuiling houdt zich niet aan landsgrenzen. D66 neemt de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging zeer serieus. Er zijn nog steeds te veel mensen in Europa die dagelijks ongezonde lucht inademen. Als het om onze gezondheid gaat, kunnen we niet ambitieus genoeg zijn. Wij willen dat de lucht in Europa in 2030 kwalitatief zo verbeterd is dat er geen aanzienlijke schade meer wordt aangericht aan gezondheid en milieu.

Er worden verschillende scenario’s onderzocht rond de toekomst van Maastricht Aachen Airport waaraan de gemeente Maastricht momenteel jaarlijks 100.000 euro bijdraagt. D66 Maastricht juicht het toe dat er nu ook een sluitingsscenario ter beoordeling ligt dat veruit de meest positieve impact heeft op gezondheid, leefbaarheid, milieu en de sector toerisme en bovendien financiële ruimte biedt voor alternatieve duurzame plannen. Een goede en eerlijke afweging tussen de verschillende scenario’s voor de toekomst van de luchthaven, waar de Provinciale Staten uiteindelijk een besluit over zullen gaan nemen, dient de toekomst van de luchthaven te bepalen.

Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit in Maastricht niet gunstig. Maastricht moet aantrekkelijk zijn om in te wonen, werken en recreëren. Een aantrekkelijke gemeente is schoon en veilig. Onderhoud en inrichting van de straat is bij uitstek een taak van de gemeente. Samen met inwoners en bezoekers is de gemeente verantwoordelijk voor het schoonhouden van straten, pleinen en het groen. D66 wil dat de gemeente zorgt voor goede faciliteiten, zoals voldoende afvalbakken en speciale hondenpoepbakken.

Afvaldumping en zwerfafval zijn, net als in veel andere steden, een probleem in Maastricht. Dit kost de gemeente geld, maar zorgt ook voor de nodige irritatie. D66 vindt dat er samen met bewoners gekeken moet worden op welke manier dat teruggedrongen kan worden, bijvoorbeeld door het inzetten van meer afvalcoaches. Maastricht heeft gekozen voor het bestrijden van onkruid zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is in het kader van duurzaamheid een goede keuze. D66 is voorstander van een goede en toegankelijke ecologische groenstructuur in de stad en het behoud van groene en historische landschapselementen in en rondom de stad, het dorp en de regio. Groen draagt bij aan het afvangen van fijnstof. Niet elke buurt in Maastricht beschikt over voldoende groen. Bewoners, woningcorporaties, particulieren en de gemeente maken een plan om te komen tot een groenere en aantrekkelijke buurt. De gemeente moet daarbij de bewoners ondersteunen, zodat die zelf tot een haalbaar en door de buurt gedragen plan komen. Bijvoorbeeld door het terugdringen van versteende (voor)tuinen door groen (“Tegelwippen”).

D66 is groot voorstander van het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De komende jaren moet de gemeente meer doen om te voldoen aan de klimaateisen zoals die in Parijs zijn afgesproken. Initiatieven zoals de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC) die het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert, juicht D66 toe.

D66 is groot voorstander van het inzetten van energiecoaches. Die geven advies op maat aan huiseigenaren over hoe ze energie kunnen besparen. D66 heeft er mede voor gezorgd dat deze energiecoaches ook ingezet worden voor huurders. We stimuleren diverse vormen van ecologisch landschapsbeheer en kijken daarmee naar oplossingen voor stikstof, waterkracht, waterbeheer en biodiversiteit. We transformeren met de middelen uit Europa de klimaatopgave van Maastricht tot een bloeiende sector op het gebied van transities op Euregionaal niveau. D66 wil gebruikmaken van Europese middelen in de periode 2022-2026 die in het kader van de Green Deal en het Corona-herstelfonds aan Maastricht beschikbaar worden gesteld.

We besteden die primair aan de Klimaat- en Energietransitie en aan de Transformatie van Woningen en D66 is altijd voorstander geweest van een milieuzone. Vervuilende auto’s worden dan geweerd uit het centrum. Door problemen met het verkrijgen van kentekengegevens van Belgische en Duitse bezoekers aan de stad is de milieuzone een aantal jaar geleden ‘on hold’ gezet. D66 betreurt dat. Gezien het feit dat over een tiental jaar het aantal elektrische auto’s enorm zal zijn toegenomen, wordt het effect van een milieuzone wel steeds kleiner naarmate de tijd tot invoering langer wordt. Een goede afweging maken tussen kosten en baten blijft D66 dus zeker doen. Als de milieuzone er onverhoopt niet mocht komen, dan dienen de reeds gereserveerde middelen ingezet te worden voor het autoluwer maken van de binnenstad.

Iedere inwoner maakt dagelijks veel keuzes, keuzes die vaak ook gevolgen voor het milieu hebben. D66 is als liberale partij van mening dat inwoners vrij zijn om die keuzes zelf te maken. Dat betekent echter niet dat de overheid daar geen rol in heeft. D66 is van mening dat het een taak is van de overheid, en dus ook van de gemeente, om inwoners te informeren en vervolgens bewust te maken van hun keuzes. D66 vindt dat de overheid milieuvriendelijke keuzes moet ondersteunen. De overheid moet bijvoorbeeld mensen belonen die in de duurzaamheid van hun huis investeren.

Bij afvalverwerking is ons devies: de vervuiler betaalt. Dat betekent dat besparingen op afvalverwerking beloond moet worden. Minder kosten betekent dat inwoners dat in hun eigen beurs moeten kunnen terugvinden. Op het gebied van afvalscheiding, hoort Maastricht bij de koplopers. Die trend moeten we doorzetten. Daarnaast pleit D66 voor een intensievere samenwerking op regionaal niveau van afvalinzameling en verwerking.

D66 wil dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen in Maastricht. Daarnaast vindt D66 het een goede zaak als de gemeente het gebruik van leenfietsen stimuleert onder meer door voldoende stallingsmogelijkheden hiervoor te creëren. D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen voor een groen warmtenet. De industrie kan zijn restwarmte aan dit warmtenet leveren en een groen warmtenet kan ook de energie afnemen van een biomassacentrale waarin ons groenafval en mogelijk ook rioolwaterzuiveringsslib wordt verwerkt. Zo maken we gebruik van de energie die al in de gemeente is en worden we minder afhankelijk van duur aardgas en vervuilende steenkool.

D66 wil dat een totaalpakket aan maatregelen wordt onderzocht met als doel dat het duurzaamheidsbeleid uiteindelijk budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Bedrijven die duurzaam produceren hebben de toekomst. D66 Maastricht wil samenwerking stimuleren tussen bedrijven onderling en met wetenschappers, zodat duurzame oplossingen worden gevonden. In Maastricht ziet D66 kansen om de energie die al in de stad is, beter te benutten.

Met betrekking tot nieuwbouw gelden voor D66 drie uitgangspunten. Ten eerste houdt D66 vast aan ‘inbreiding’. Nieuwe woningen worden alleen nog maar gebouwd binnen de huidige bebouwde kom. Ten tweede moet nieuwbouw toekomstbestendig zijn. Dit houdt in dat er duurzaam en met het oog op de levensloop wordt gebouwd. Ten derde, een goede toegang tot het openbaar vervoer.

D66 wil het duurzaam bouwen stimuleren. Ook de gemeente zelf moet standaard duurzaam inkopen. Door producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar te brengen kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Waar mogelijk dient sloopmateriaal hergebruikt te worden bij nieuwbouw.

D66 staat achter de ambitieuze lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Dat betekent dat we over twintig jaar geen fossiel aardgas meer gebruiken om onze woningen te verwarmen. Iedere keer als een straat wordt opgebroken, moeten we nadenken of dit het moment is om onder die straat het energienetwerk voor de toekomst aan te leggen. Het zou goed zijn als mensen tegels uit hun tuin zouden halen ten gunste van groen. Dat voorkomt de toenemende hitte in de stad en het voorkomt ook overlast van snel afstromend regenwater.

Infrastructuur

Er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van infrastructuur: de verdere ontwikkeling van Belvedère, de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus en wat D66 betreft gaat we volop aan de slag met het stationsemplacement om de (spoor)barrière tussen Maastricht-west en -oost aan te pakken en met het aantrekkelijker maken van de Maasoevers zodat er meer binding ontstaat tussen de Maas en de stad. Daarnaast pakken we door met de ontwikkeling van de Onderwijsboulevard langs de Groene Loper. Door het bouwen van een nieuw kindcentrum, een campus op het gebied van middelbaar onderwijs en de bouw van een nieuwe sporthal aan de Groene Loper.

De Omgevingswet wordt in 2022 ingevoerd. Voor D66 Maastricht biedt deze wet mogelijkheden om herontwikkeling en nieuwe aspecten op ruimtelijke ontwikkeling geheel integraal aan te pakken. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen die de gemeenteraad opdoet met het opstellen van het omgevingsplan voor Boschpoort. Daarbij houdt D66 Maastricht voor ogen dat regels enerzijds een instrument zijn om een bepaald doel te bereiken en anderzijds bedoeld zijn om de belangen van burgers te beschermen.

Bij de implementatie van de Omgevingswet in Maastricht wil D66 werken we met programma’s per wijk of combinaties van wijken. Daarbij geven wij actief vorm aan wijzen van participatie binnen de Omgevingswet, die door bewoners, organisaties en bedrijven effectief (her)gebruikt kunnen worden. Met de uitkomsten uit wijken en participatie vullen de gewenste normen voor de Omgevingswet op Maastrichts niveau in op het niveau van de stad. D66 wil voorzien in een uitvoeringsprogramma Circulair Slopen en Bouwen voor Maastricht en verbinden deze met andere programma’s in Zuid-Limburg. Bij de programma’s voor beperking van de CO2-uitstoot zetten we grootschalig in op hergebruik van afvalstoffen, in het bijzonder met betrekking tot bouwmaterialen, plastics en kleding.

We combineren onze Circulaire Economie met de Lokale Energietransitie en versnellen de bouw en renovatie van Energiezuinige Woningen. We gaan daarbij sloop en herbouw niet uit de weg. D66 streeft op regionaal niveau op de aansluiting van Maastricht op het Mijnwaternetwerk van Parkstad Limburg en via de Chemelot Campus voor de voorziening in warmte en koelte.

Onlangs is de stadsvisie 2040 vastgesteld. Daarin wordt een beeld geschetst wat de speerpunten zijn om de komende jaren ervoor te zorgen dat Maastricht een veilige en aantrekkelijke stad is en blijft om te wonen en te werken. D66 onderschrijft die stadsvisie volledig. Om die visie ook in de praktijk waar te maken is het nodig dat we dat samen verder oppakken. De gemeente kan dat nooit alleen.

Mobiliteit

Om Maastricht ook in de toekomst bereikbaar te houden, dient er beleidsmatig meer ingezet te worden op investeringen in voetgangers- en fietsverkeer.: Inwoners van onze stad moeten er toe verleid worden de auto vaker te laten staan. D66 vindt de “STOP-prioritering” in het lokaal beleid daarom een goede benadering. STOP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenauto en de prioriteit ligt bij het langzaam verkeer.

Om alle plannen te kunnen realiseren is veel geld nodig. D66 is van mening dat er zoveel mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt moet worden. Dat wil zeggen: als er onderhoud nodig is aan een straat, dan dienen gelijk de kansen benut te worden om de weginrichting te optimaliseren. Ook dient er gekeken te worden naar mogelijkheden van cofinanciering, niet alleen vanuit de provincie en het Rijk, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Een aantrekkelijk ingerichte straat is immers ook voor ondernemers een pluspunt!

Stappen (voetgangers)
De ruimte voor voetgangers is volgens D66 nog te vaak een ondergeschoven kindje. In straten in de binnenstad blijft er tussen parkeerplaatsen voor auto’s en de gevels van huizen vaak een te smalle stoep over, die ook nog regelmatig geblokkeerd wordt door fietsen. Een betere inrichting van zulke straten om voetgangers en specifiek mensen in rolstoelen of ouders met kinderwagens voldoende doorgangsruimte te bieden, dient volgens D66 het uitgangspunt te zijn.

De herinrichting van de Stationsstraat was een mooie eerste stap in de richting van een boulevard waar voetgangers en fietsers vrijwel volledig de ruimte krijgen. Door een andere routering van (bus)verkeer in de toekomst kan volgens D66 het potentieel van deze straat nog beter worden benut. Een gastvrije entree naar de binnenstad met gezellige terrasjes in de middenberm: een
Maastrichtse Ramblas.

Ook in wijken die ontworpen lijken te zijn voor autoverkeer, zoals Randwyck, dient volgens D66 een goed verkeersplan voor voetgangers te komen. Ruime voetpaden, voorzien van voldoende bomen, zodat ook in de warme periodes van het jaar een verplaatsing te voet aantrekkelijk is.

Trappen (fietsen)
In de stad is de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 een flink aantal zaken veranderen. Overal waar veel gefietst wordt, dient de infrastructuur in de toekomst zo te worden aangepast dat de fietser naast de voetganger de hoogste prioriteit krijgt. Wij geven hieronder een opsomming van ideeën die wij graag de komende jaren willen realiseren.

Een vrij liggend fietspad is veiliger dan een fietsstrook op de weg en zou dus ook het uitgangspunt moeten zijn bij het ontwerp van wegen. Deze fietspaden dienen voldoende breed te zijn, vanwege de opkomst van o.a. bakfietsen. Voorbeelden van wegen waar vrij liggende fietspaden welkom zijn, omdat er nu geen fietsvoorzieningen of slechts fietsstroken liggen, zijn de Peter Huyssenslaan, Maasboulevard, Porseleinstraat en Malbergsingel.

Waar geen plek is voor een vrij liggend fietspad of fietsstrook, moet vaker voor de aanleg van fietsstraten gekozen worden. Dit kan bijvoorbeeld op de ventwegen langs singels en uitvalswegen, zoals de Wilhelminasingel, Prins Bisschopsingel, Meerssenerweg en Akersteenweg en op hoofdfietsroutes (met relatief veel fietsers) door 30 km-gebied buiten de binnenstad: Lage Kanaaldijk, Mergelweg binnen de bebouwde kom en de Bloemenweg.

D66 wil graag meer veilige en comfortabele fietsenstallingen ontwikkelen. De door D66 gerealiseerde bewaakte gratis fietsenstallingen in het centrum dienen ook in de toekomst gratis te blijven. Ook willen wij een grote, nieuwe bewaakte ondergrondse fietsenstalling in het centrum van Maastricht. Dit kan onder de Markt, maar ook het gebruik van een deel van de Vrijthofgarage is voor D66 een goede optie. Daarnaast zou er gekeken moeten worden naar het plaatsen van zogeheten fietstrommels. Dat zijn kleine, afsluitbare fietsstallingen die meestal plaats bieden aan vijf fietsen.

D66 pleit voor een opwaardering van de fietsroute langs de Maas. Het deel tussen Kennedybrug en Servaasbrug is nu nog een soort snelweg dwars door het Stadspark. Door een andere inrichting kan er een ruim tweerichtingsfietspad door het park ontstaan op deze plek, gescheiden van de versmalde rijbaan voor auto’s, zodat samen met een aantal andere kleine ingrepen een interessante noord-zuidverbinding voor fietsers langs de Maas kan ontstaan.

Volgens D66 moet het station in Wyck beter bereikbaar zijn voor fietsers. Een goed fietspad langs de locatie Botermijn en verder naar het noorden dient onderzocht te worden. Wellicht met een aftakking naar de Spoorbrug, om ook tussen het station en het noordwesten van onze stad een snelle fietsverbinding te realiseren. Daarnaast kan, door het verkeersluwer maken van de Wilhelminasingel, ook de kruising tussen deze straat en de Stationsstraat, in de toekomst wellicht zonder verkeerslichten worden ingericht, zodat fietsers sneller en zonder onnodig oponthoud de route tussen station en Sint-Servaasbrug kunnen afleggen.

Op de kruising van de Sint-Lambertuslaan met de Prins Bisschopsingel lag tot de aanleg van de Kennedybrug in 1968 een fraaie rotonde. Deze werd helaas gesloopt om autoverkeer vrij baan te geven. Daarmee werd ook de noord-zuidverbinding over de Sint-
Lambertuslaan als verbinding tussen Villapark/ Sint-Pieter en het centrum volledig onderbroken. D66 wil deze verbinding voor fietsers en voetgangers terugbrengen, zodat langzaam verkeer de meest logische route tussen de omgeving Glacisweg en de binnenstad weer kan gebruiken. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de (vorm van) de voormalige rotonde daarbij ook kan worden teruggebracht.

Buitenwijken dienen volgens D66 door aantrekkelijke fietsroutes, zoveel mogelijk los van de infrastructuur voor autoverkeer, met de binnenstad verbonden te worden. Het gebruik van oude routes, zoals de Maastrichterweg vanaf De Heeg, routes door het Geusseltpark vanuit Amby, of de Blauwe Loper (de fietsroute in aanleg door Blauwdorp), verlengd richting Belfort en Daalhof, moeten bewoners van deze buitenwijken ook verleiden om vaker met de fiets naar de binnenstad te gaan.

Op een aantal busroutes in buitenwijken, waar geen fietspaden of fietsstroken zijn en deze ook moeilijk te realiseren zijn, dient volgens D66 de maximumsnelheid te worden teruggebracht van 50 km/u naar 30 km/u. Voorbeelden hiervan zijn de busroutes door Daalhof-Noord, Heugem, Heer en Nazareth.

De Groene Loper dient volgens D66 beter aangesloten te worden op Randwyck om een interessante verbinding te vormen voor langzaam verkeer. Een nieuwe kortere verbinding tussen de spoorwegovergang aan de Bloemenweg en de Gaetano Martinolaan exclusief bestemd voor langzaam verkeer, is een mooie aanzet tot een logische fietsinfrastructuur. Dit is volgens D66 noodzakelijk om Randwyck meer te maken dan de huidige grote parkeerplaats voor auto’s.

Bij een toekomstige herinrichting van het tracé van de John F. Kennedybrug, dient er volgens D66 meer rekening gehouden te worden met de fietser. Minder gevaarlijke oversteken voor de fietser en daar waar mogelijk is, eventueel ongelijkvloerse kruisingen met autoverkeer realiseren.

De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Goede (snel)fietsroutes kunnen forensen verleiden om met de (elektrische) fiets naar Maastricht te reizen in plaats van met de auto. Routes naar o.a. Gronsveld, Eijsden en Bunde moeten onderzocht worden. Maastricht dient daarbij optimaal gebruik te maken van de kansen die er vanuit de landelijke politiek geboden worden om subsidies hiervoor aan te vragen. Nu de A2-tunnel de barrièrewerking van de snelweg door de stad heeft weggenomen, dient de barrièrewerking van het spoor in de stad te worden verminderd. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rond het spooremplacement, dienen de mogelijkheden om extra tunnels of viaducten voor fietsers te realiseren optimaal benut te worden. Zo kunnen fietsers in de toekomst zich over meer routes van oost naar west en omgekeerd door onze stad verplaatsen.

D66 ziet graag een goede vervolgaansluiting op de nieuwe fietsbrug over de Maas bij Borgharen. Een aansluitende brug over het Afvoerkanaal richting de wijk Boschpoort maakt de fietsbrug over de Maas pas echt aantrekkelijk. In ons cahier BBBB-route gingen we daar al eerder dieper op in. D66 is van mening dat belangrijke schakels in het fietsroutenetwerk moeten worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk, maar de prioriteit ligt bij de doorgaande fietsroute. Voorbeelden waar dit toegepast kan worden zijn de Elizabeth Strouvenlaan en de Leuvenlaan. Om fietsbeleid goed uit te voeren, moet volgens D66 geborgd worden dat alle ruimtelijke plannen ambtelijk getoetst worden op fietsvriendelijkheid. Zo zorgen we er voor dat langzaam verkeer ook echt prioriteit krijgt in het gemeentelijk beleid.

Openbaar vervoer
In 2016 werd het openbaar vervoer in Limburg opnieuw aanbesteed. De provincie is daarvoor verantwoordelijk. Voor D66 staat echter voorop dat de provincie en de gemeente bij het regelen van het openbaar vervoer volwaardige partners zijn. De gemeente kan invloed uitoefenen op het busvervoer, door dit goed te ondersteunen door middel van vrije busstroken en beïnvloeding van verkeerslichten. Voor D66 is het belangrijk dat hier voldoende geld voor wordt vrijgemaakt. D66 is voor de tramverbinding naar Hasselt. De voorlopige eindhalte bij Mosae Forum is wat betreft D66 op dit moment de beste optie. Als zich in de toekomst mogelijkheden voordoen om de lijn te verlengen tot aan het station, is dat voor D66 een logische keuze. De gemaakte afspraken met de partners in Vlaanderen dienen door beide zijden nagekomen te worden.

D66 is een groot voorstander van goede internationale treinverbindingen. Op provinciaal en landelijk niveau wordt hier al hard aan gewerkt. D66 Maastricht wil echter ook aandacht voor de belangrijkste treinverbinding vanuit Zuid-Limburg, namelijk die richting Eindhoven. Steeds meer inwoners van Zuid-Limburg zijn werkzaam in de regio Eindhoven. Een goede en snelle OV-verbinding kan deze forenzen verleiden om de auto te laten staan. D66 Maastricht wil daarom samen met de collega’s van D66 Heerlen, D66 Sittard-Geleen en D66 Limburg een lobby starten richting het Rijk om de intercityverbinding naar Eindhoven te verbeteren en te versnellen. Een korte nieuwe spoorlijn tussen Sittard en Weert (ongeveer 15 km) kan een aanzienlijke reistijdwinst opleveren vanuit alle steden in Zuid-Limburg naar Eindhoven (en omgekeerd). Een reistijd van ongeveer 40 minuten van Maastricht naar Eindhoven moet haalbaar zijn. Wellicht zelfs nog korter als de baanvaksnelheid gelijktijdig ook verhoogd kan worden.

Het openbaar vervoer in Maastricht is sterk oost-west en vice versa georiënteerd. Erg jammer volgens D66, want er ligt een prachtige noord-zuidverbinding dwars door onze stad, namelijk de Maas. In veel steden aan grote rivieren wordt al gebruik gemaakt van het water door de inzet van ‘waterbussen’, een frequente bootverbinding die de rivier volgt en op diverse plekken op de verschillende oevers in- en uitstapplaatsen heeft. Aan de noord- en zuidkant van de stad zouden parkeerterreinen voor auto’s een “P&B” (park & boat) kunnen vormen. D66 ziet dan ook graag een onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n waterbusverbinding.

Personenauto
D66 is voorstander van een autoluwere binnenstad en wil daarom de verkeerscirculatie in Wyck en de (ruime) binnenstad heroverwegen. Inspiratie komt uit de maatregelen die de Belgische stad Gent heeft genomen. Doorgaand autoverkeer op bijvoorbeeld de Wilhelminasingel wordt daarbij onmogelijk gemaakt, maar bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Een nieuw verkeerscirculatieplan zou de uitgangspositie hiervoor moeten worden.

Ook kunnen bepaalde straten (nagenoeg) autovrij gemaakt worden. De Bredestraat is een goed voorbeeld van plekken waar men kan beginnen met het weren van de auto ten gunste van fietsers en voetgangers. Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers op straat in de binnenstad zou verder moeten worden teruggebracht. Bezoekers kunnen beter gebruik maken van parkeergarages, parkeerterreinen en de P&R-voorzieningen. Een deel van deze plekken kan worden omgezet naar parkeren voor vergunninghouders, of naar ruimere trottoirs en parkeerplekken voor fietsers. De door D66 voorgestelde tijdelijke fietsvlonders, zijn daarbij een prima middel om te bekijken of een parkeerplek voor auto’s definitief kan worden omgezet in een parkeerplek voor fietsen. D66 wil meer flexibiliteit in parkeertarieven. Waar de vraag groot is, is een hoger tarief soms noodzakelijk. Waar minder vraag is, kan de prijs lager liggen. Zo zou er volgens D66 een laag tarief kunnen gaan gelden in de parkeergarages van Q-Park
tijdens de daluren.

Sport

In de visie van D66 is sport en bewegen een integraal onderdeel van het leven. D66 ziet sport en beweging als een basisbehoefte voor iedereen en vooral voor de jeugd en de ouderen. Mensen leven steeds langer, waarbij de kwaliteit van leven ook toeneemt. Beweging is van essentieel belang voor het verkrijgen en behouden van een gezond leven. Regelmatig sporten is een voorwaarde om gezond te kunnen blijven. D66 vindt het daarom belangrijk dat sport en bewegen leuk worden gevonden en dat het een gewoonte wordt om een leven lang te blijven sporten. Sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de conditie en gezondheid van mensen, maar ook een belangrijk middel voor sociale binding. Sport draagt bij aan een grotere leefbaarheid in de stad, kan zorgen voor integratie van minderheden en kan helpen sociale netwerken te versterken. Sport en bewegen brengt mensen op een laagdrempelige wijze bij elkaar. Het gemeentelijke beleid moet verleiden tot meer bewegen en sporten. Daarom vindt D66 het belangrijk dat er kwalitatief goede sport- en spelvoorzieningen in de buurten moeten blijven en waart nodig uitgebreid moeten worden.

Dat begint al bij voldoende sport- en spelmogelijkheden in de buurt. Dat kan en moet aantrekkelijker, bijvoorbeeld door vergroening, in samenspraak met de inwoners in betreffende buurten. Er moeten ook voldoende financiële mogelijkheden zijn en blijven om dat te realiseren. D66 vindt ook dat de speelplekken op en rondom schoolpleinen zoveel mogelijk ook buiten schooltijd toegankelijk moeten zijn. De gemeente is de spil in de bestaande netwerken en monitort de sportdeelname van de inwoners, waardoor de uitwerking van het sportbeleid flexibel en stuurbaar is. Sport en bewegen aantrekkelijk maken wil nog niet zeggen dat sportdeelname gratis moet zijn. Er zijn voldoende mogelijkheden om (nagenoeg) gratis te sporten. Dit zijn vooral de individuele sporten. Het gegeven dat sporten gratis kan, maakt het echter nog niet voor iedereen aantrekkelijk. Inwoners met een smalle beurs kunnen voor hun kinderen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

D66 is een grote voorstander van professionalisering van het totale sportaanbod. Essentieel is daarbij dat sportbeleid andere beleidsterreinen versterkt zoals gezondheid, sociaal-maatschappelijke beleid, integratie, ruimtelijke ordening, recreatie en/of vrijetijdsbeleid, economisch beleid en onderwijs. Want een goed doordacht sportbeleid geeft de gemeente identiteit en is een schitterend bindmiddel. D66 vindt dat de mensen in het veld (sporttrainers, sportleraren, organisatoren van sportevenementen, et cetera) deskundigen bij uitstek zijn om aan te geven wat er moet gebeuren op het gebied van de sport. De gemeente moet barrières wegnemen. Laat de deskundigen aan het roer en ondersteun hen op basis van aantoonbare resultaten. We pleiten voor flexibele openingstijden van het Geusseltbad. Het buitenbad moet in de zomermaanden bij warm weer langer open zijn.

Veel binnensportaccommodaties zijn verouderd en dienen gerenoveerd of vervangen te worden. Tegelijkertijd is er sprake, ook los van Corona, van een dalend gebruik. D66 vindt dat er een goede balans moet komen tussen eigentijdse voorzieningen op het gebied van binnensport en de exploitatiekosten. Investeren in duurzame gym- en sportzalen is nodig om sport en bewegen te blijven stimuleren. Er zou ook gewerkt moeten worden met flexibele tarieven, bijvoorbeeld door te werken met ‘last minute’-aanbiedingen als het minder druk is. De ontwikkelingen van het gemeentelijk beleid, zoals het accommodatie- en tarievenbeleid, blijven we kritisch volgen. Het belang van de gebruikers staat daarbij voorop. Ook stimuleren en ondersteunen we initiatieven van sporters die hart voor hun sport hebben en een bijdrage leveren aan sporten en bewegen.

Kunst en Cultuur

De afgelopen jaren waren zwaar voor de culturele sector, ook vanwege Corona. De schade die hiermee is aangebracht wil D66 gericht herstellen. Daarbij dient er ook gekeken te worden naar het combineren van verschillende financieringsbronnen zoals Europese middelen, rijks- en provinciale gelden en financiering door private partijen.

Onderlinge culturele samenwerking dient meer gestimuleerd te worden. Samenwerking maakt meer mogelijk; denk daarbij aan groepsaankopen, het delen van kennis en kunde, crowdfunding, maar ook meer samen programmeren. Daarom willen we het coöperatief denken binnen de Maastrichtse culturele sector meer stimuleren. Betere afstemming binnen de gemeentelijk organisaties, waarbij de gemeentelijke organisaties gaan kijken naar datgene wat wél kan, in plaats van mededelingen doen over waarom het niet kan. Actief meedenken binnen het gemeentelijke apparaat stimuleren en meer samen met het culturele veld aan de slag.

De Muziekgieterij ging voortvarend van start, maar kwam in financieel zwaar weer door Corona. D66 wil een garantie voor de Muziekgieterij als verbinder in de popcultuur (middelgroot poppodium voor zowel amateurbands als de meer gevestigde bands, opnamestudio en repetitieruimtes) zodat de Muziekgieterij meer zekerheid krijgt om zich te ontwikkelen. Wij hebben daar het volste vertrouwen in en blijven met de Muziekgieterij werken aan een versterking van de popcultuur.

D66 is blij dat er een Middenzaal komt in het Theater aan het Vrijthof. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om meer plek te geven aan kleinere producties en ook meer plek te bieden aan lokale amateurgezelschappen. Voor het Theater zelf is het van belang dat het verzelfstandigd kan worden om daarmee bedrijfsmatiger en slagvaardiger te opereren. Wat D66 betreft gaat dat stapsgewijs: eerst interne verzelfstandiging binnen de gemeentelijke organisatie. En dan na een paar jaar volledig zelfstandig met een subsidierelatie met de gemeente Maastricht.

De Nederlandse Dansdagen, Musica Sacra, Bruis, toneelgroep Maastricht, Opera Zuid, Philharmonie Zuid, het Bonnefantenmuseum, het Natuurhistorisch Museum, muziekkorpsen en talrijke carnavals- & toneelverenigingen, vormen samen de culturele basis van Maastricht. De gemeente Maastricht dient de ontwikkelingen op het gebied van de amateurkunsten te ondersteunen en de samenwerking tussen amateurkunst en professionele kunst te stimuleren. Maastricht biedt ook veel hoogwaardige opleidingen voor kunstenaars en artiesten: de Toneelacademie, de Jan van Eyck Academie en het Conservatorium. Het aanbod aan kunst en cultuur is een belangrijke factor die mede bepaalt of mensen in Maastricht willen (blijven) wonen. Kunst en cultuur zijn een bron voor creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland. We willen cultuur de ruimte geven. Met een overheid die voorwaarden schept, zodat artiesten en theatermakers de mogelijkheid krijgen tot ondernemen

D66 is groot voorstander van een lokale omroep. RTV Maastricht vervult een belangrijke plek op het gebied van de lokale nieuwsvoorziening met een gevarieerd aanbod van professionals en vrijwilligers. D66 vindt dat de gemeente niet moet organiseren, maar ondersteunen. Een gemeente die kan ondersteunen in plaats van organiseren is goedkoper en houdt bovendien meer rekening met de wensen, mogelijkheden en expertise van inwoners, bedrijven en verenigingen. Ook zal de gemeente hierdoor minder verantwoordelijkheden dragen en blijven inwoners en bedrijven actief betrokken bij de stad.

Gemeente

Om het draagvlak voor het beleid bij de inwoners van Maastricht te behouden en te vergroten is het nodig dat er gewerkt wordt aan een transparante en democratischere bestuurscultuur. Dat is zowel de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als van het College van B&W. Inwoners dienen eerder bij plannen betrokken te worden. Inspraak en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een voorgenomen besluit dient op een meer eigentijdse manier geregeld te worden. Digitale vormen en stadspeilingen kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Toegankelijk, laagdrempelig en actueel.

Het wordt steeds lastiger om tot een besluit te komen waar een meerderheid voor te vinden is. De toenemende tegenstelling tussen coalitie en oppositie dient doorbroken te worden door open te staan voor elkaars argumenten. D66 is voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Op die manier laten we ruimte voor het debat niet alleen tussen politieke partijen onderling, maar vooral ook met de inwoners van Maastricht. Wij zijn transparant, open, direct en benaderbaar. Naar de gemeenteraad, maar vooral naar onze inwoners.

Bij de benoeming van het nieuwe College is D66 er voorstander van dat de beoogde wethouders -net als bij het Europees Parlement- deelnemen aan een hoorzitting van de gemeenteraad, zodat de raadsleden bij de keuze van de Collegeleden een beter beeld krijgen van de kwaliteiten van de diverse kandidaten. D66 pleit er verder voor inwoners te betrekken bij de keuze van een nieuwe burgemeester.

Om onze plannen uit te kunnen voeren hebben we de gereedschappen van bestuur en organisatie nodig. D66 vindt het daarom van het grootste belang dat de gemeente investeert in de kwaliteit van bestuur en organisatie, evenals in een zorgvuldige vergunningverlening en consequente handhaving. Het huidige aantal handhavers is te gering om alle taken goed te verrichten. D66 pleit dan ook voor uitbreiding van het aantal handhavers en hen ook beter in te zetten op de juiste momenten.

De gemeentelijke overheid die wij voorstaan, is niet alleen democratisch, maar vooral visionair, doelgericht en efficiënt. Deze manier van werken vereist dat de gemeente goede ambtenaren aantrekt en vasthoudt en dat het ouderwetse portefeuillegerichte werken wordt vervangen door projectmatig, integraal en taak- en buurtgericht werken. De kennis en kunde van de medewerkers dient beter benut te worden. Er moet gewerkt worden aan een cultuuromslag.

D66 vindt dat de gemeente kritisch moet kijken naar de taken die zij uitvoert. Indien deze taken net zo goed of beter door marktpartijen kunnen worden uitgevoerd moeten deze taken worden afgestoten. Hierbij is niet alleen geld de bepalende factor maar ook de kwaliteit van het product of de dienstverlening. D66 bepleit vereenvoudiging van regelgeving en versnelling van procedures zonder de kwaliteit van de inspraak aan te tasten. D66 vindt de digitale dienstverlening van de gemeente belangrijk. We willen dat de gemeentelijke website overzichtelijk is en dat e-mails en brieven sneller worden beantwoord. Ook vinden we het van belang dat de gemeentelijke website toegankelijker wordt en sneller wordt geactualiseerd. Stukken voor en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad moeten voor inwoners even snel toegankelijk zijn als voor raadsleden.

De gemeente moet goed (telefonisch) bereikbaar zijn en vragen snel en klantgericht afhandelen. Dankzij D66 is de bezetting van het Klantenmeldpunt uitgebreid, waardoor telefoontjes (gemiddeld) in 80% van de gevallen binnen 20 seconden opgenomen moeten worden en e-mails en brieven binnen twee weken in behandeling worden genomen.