Koester grondrechten en onze gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen,
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een
respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons
centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. De regio Zuid-Limburg heeft een breed aanbod aan onderwijsmogelijkheden. Het is zaak om dit aanbod vast te houden en ontwikkeling te stimuleren door plannen van scholen of de universiteit voor verbetering te ondersteunen. De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting. De uitvoering van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van onafhankelijke scholen en schoolbesturen. Het gemeentebestuur kan een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van het onderwijs door zich actief op te stellen. D66 vindt dat het gemeentebestuur dat ook moet doen door schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te ondersteunen als dat nodig en mogelijk is.

In onze visie dragen doorgaande pedagogische leerlijnen en korte afstand tussen jeugd- en gezinsinstanties en scholen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. D66 stimuleert daarom de verdere ontwikkeling van brede scholen naar ‘alles in 1 scholen’ of integrale kindcentra, ook toegankelijk voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking (inclusie). Hiermee wordt voor zowel ouders als kinderen een stuk rust gecreëerd. Doordat alles op één plek is geconcentreerd, hoeven ouders niet heen-en-weer te pendelen. D66 wil kinderen gelijke kansen bieden om zich op die manier optimaal te kunnen ontwikkelen. Samen met ouders en scholen dient bekeken te worden in hoeverre het mogelijk is om te zorgen voor een gezond (school)ontbijt en een verlengde schooldag met voldoende aanbod op gebied van sport en bewegen en cultuur. Op het gebied van buitenschoolse opvang (BSO) pleit D66 voor meer aandacht voor sport & bewegen en cultuur. Daarnaast dient onderzocht te worden in hoeverre de faciliteiten beter kunnen aansluiten bij de behoeften van werkende en/of alleenstaande ouders.

D66 is groot voorstander dat kinderopvang weer een overheidstaak wordt en daardoor voor iedereen toegankelijk. Het aantal kinderen beneden de 18 blijft afnemen. Dit heeft tot gevolg dat het sluiten van basisscholen en op termijn middelbare scholen onvermijdelijk is. Voor D66 staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en niet het aantal locaties. Er dient gekeken te worden naar de manier waarop de keuzemogelijkheden in het middelbaar onderwijs en de locatie van het middelbaar onderwijs aantrekkelijker gemaakt kan worden. Daarbij geldt voor ons dat ouders intensief in dit proces moeten worden meegenomen. D66 is voorstander van het realiseren van een tweejarige brugklas in het middelbaar onderwijs waardoor kinderen op een later moment een meer definitieve schoolkeuze dienen te maken.

Een probleem op het gebied van volwasseneneducatie is de laaggeletterdheid. Meer dan tien procent van de inwoners kan niet of moeilijk lezen en schrijven of heeft grote moeite met digitale voorzieningen. Er heerst nog altijd een taboe om deel te nemen aan cursussen op dit gebied. D66 is groot voorstander om de ondersteuning op dit gebied laagdrempeliger te realiseren bijvoorbeeld in buurt- of gemeenschapshuizen en het bieden van cursussen bij bedrijven. Verder is het belangrijk dat de gemeente in haar communicatie met inwoners dat doet op een manier die voor de inwoners begrijpelijker is dan nu het geval is.

Studenten

De Universiteit Maastricht en de Hogescholen zijn voor Maastricht van groot belang. Hierdoor komen jonge mensen – al dan niet tijdelijk – naar Maastricht. Tevens biedt dit kansen voor de groei van de werkgelegenheid in Maastricht. Met deze instituten moet intensief worden samengewerkt.

Maastricht moet voldoende faciliteiten voor studenten bieden. Om een echte studentenstad te blijven moet Maastricht investeren in betaalbare huisvesting en een aantrekkelijk aanbod op het gebied van recreatie en vrije tijd. D66 is groot voorstander van het realiseren van campussen voor studenten in samenwerking met de universiteit en projectontwikkelaars. D66 wil dat het initiatief ‘Studentenstad’ daar wordt uitgebreid.

Bij het opzetten van de huisvesting voor studenten moet rekening gehouden worden met verschillen tussen studenten. Huisvesting van de reguliere Nederlandse en internationale studenten (verblijf tussen de 1 en 4 jaar) vraagt een andere opzet dan de huisvesting van short-stay-studenten (verblijf van hooguit enkele maanden). Huisvesting van de reguliere studenten kan over de gehele stad. Waarbij rekening moet worden gehouden met een evenwichtige verdeling over de stad.

Voor short-stay-studenten is een campusvorm wenselijk en de mogelijkheid van een soosvoorziening op eigen terrein. Beide vormen van studentenhuisvesting kunnen oplossingen bieden om te komen tot hergebruik. Op het gebied van huisvesting dienen studenten gelijkwaardig behandeld te worden. Daarom is D66 tegen het opleggen van huisvestingsquota per straat. Daarom dient de “40-40-40”-regeling afgeschaft te worden.

Jongeren

D66 vindt het belangrijk dat jongeren in de gemeente gehoord worden, zich thuis voelen en de gemeenschap kunnen verrijken met diverse activiteiten en uitingen. Alle jongeren in Maastricht verdienen een eerlijke kans. Een goed jongerenbeleid vindt D66 enorm belangrijk.

D66 wil voldoende betaalbare jongerenhuisvesting voor alle jongeren. Zo investeren we in een structurele oplossing van dakloosheid en zetten we in op efficiënte uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Wij willen ervoor zorgen dat de ondersteuning die voortkomt uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet op elkaar aansluit. Daarbij staat een goede overgang 18-/ 18+ voorop, zodat jongeren hier geen hinder van ondervinden. Wij faciliteren onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd-straatadvocaten. Zodat jongeren weten wat hun rechten zijn.

Wij willen zorgen voor ‘regelruimte’, zodat we per individu maatwerk kunnen leveren bij de uitvoering van de Participatiewet. Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat voorop. Zo voorkomen we dat jongeren in een kwetsbare positie hun opleiding niet afmaken, geen baan vinden of zelfs dakloos en onverzekerd raken. D66 vindt dat er toegang tot schuldhulp voor elke jongere moet zijn. Wij stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk. Zo heeft schuldhulp ook daadwerkelijk een duurzaam effect.

Er moet meer aandacht zijn voor het tegengaan van loverboys. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat meer dan tien procent van de jonge vrouwen te maken heeft met verkrachting of een poging daartoe. Dat is onacceptabel. Het taboe op het melden daarvan moet doorbroken worden, onder meer door een laagdrempelig meldpunt.

Buurten

D66 Maastricht verwelkomt asielzoekers en vluchtelingen. Taalonderwijs is daarbij essentieel bij integratie. D66 is van mening dat als mensen naar Nederland komen en hier blijven, zij zo snel mogelijk moeten integreren. Dit vraagt inspanning van zowel de nieuwkomer als van de Nederlandse samenleving. De overheid dient hier een proactieve, stimulerende en faciliterende rol in te vervullen. Het leren van de taal en het opbouwen van een Nederlands sociaal netwerk zijn hierin belangrijke eerste stappen. Op deze manier kunnen mensen zo snel mogelijk meedoen.

Inwoners moeten zich thuis en veilig voelen in hun buurt. D66 pleit voor meer wijkagenten. De wijkagent is nog steeds te vaak onzichtbaar of onbereikbaar. De wijkagent speelt een belangrijke rol bij de veiligheid in de buurt. Hij of zij moet bekend zijn in de buurt en bereikbaar. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Iedereen kent in zijn buurt onveilige plekken. Het aanpakken en bijhouden van dit soort plekken kan de gemeente echter niet alleen. Daar is hulp van u als bewoner, van de woningcorporatie, de politie of particuliere eigenaar nodig.

Buurtplatforms en buurtnetwerken vormen een belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente. Van de gemeente mag verwacht worden dat de vrijwilligers van buurtplatforms en buurtnetwerk optimaal faciliteren. Bureaucratie op het gebied van aanvragen (tenders) dient vermeden te komen om te voorkomen dat mensen afhaken. Er moet bekeken worden in hoeverre stadsdeelleiders een toegevoegde waarde kunnen hebben om een schakel te zijn tussen inwoners en gemeente. Elke wijk moet een plek hebben waar de bewoners van deze wijk elkaar kunnen ontmoeten. Voor D66 hoeft dit echter niet automatisch een buurthuis te zijn. Dit kan net zo goed een multifunctionele school zijn, een verpleeghuis dat zijn restaurant voor de buurt openstelt of een huiskamer waar koffie kan worden gedronken, een ondernemer of een particulier initiatief zijn. De gemeente, particulieren, ondernemers, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en scholen moeten op dit gebied samenwerken.

D66 is voor het verbeteren en bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Echter dan wel met maatregelen die ook daadwerkelijk de problemen aanpakken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan handhaving op geluidsoverlast ook na 22:00 uur, het permanent blijven informeren van onze studenten over wat wel en wat niet mag, handhaving op illegale splitsing/verhuur en een keurmerk voor studentenhuizen. Een andere mogelijkheid is in samenwerking met de woningbouwcorporaties en pandeigenaren, leegstaande panden tijdelijk (anti-kraak) te verhuren.

Er zijn nog veel “lelijke” plekken in de stad. Meer dan honderd Maastrichtenaren hebben die plekken in beeld gebracht. Hun ideeën zijn door TOPOS gebundeld. D66 vindt dat de gemeente, samen met inwoners, moet bekijken op welke manier die lelijke plekken aangepakt kunnen worden.

Binnenstad

De binnenstad van Maastricht heeft verschillende functies: wonen, winkelen, verkeer, werken en vrije tijd. Deze functies staan in een aantal gevallen op gespannen voet met elkaar. Denk aan de afname van de behoefte aan kantoren en winkels of de verdere toename van het aantal evenementen Ook vraagt het behoud van de monumenten (zowel buitenkant als binnenkant) onze blijvende aandacht. D66 is tegen uitbreiding van het cameratoezicht. Het biedt schijnveiligheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de veiligheid er niet of niet noemenswaardig door wordt verbeterd. Het geld dat eraan wordt besteed, kan beter ten goede komen aan maatregelen die wel werken. D66 Maastricht vindt het belangrijk dat de nieuwe functies in het Sphinxkwartier niet ten koste gaan van de binnenstad; dat het cultuurhistorisch erfgoed bewaard blijft en benut wordt. Er dient bekeken te worden op welke manier cultuur erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst kan worden.

D66 blijft kritisch over het evenementenbeleid. Het Vrijthof mag niet overbelast worden met allerlei activiteiten. Naast de zogeheten 60-dagennorm is het belangrijk dat er gekeken kan worden naar alternatieve locaties zoals het Frontenpark, De Griend, het Stadspark of het Geusseltpark voor evenementen. D66 vindt dat er gekeken moet worden naar een proef met een regelarm evenemententerrein dat goed bereikbaar is. Daar zouden voorzieningen (zoals stroom, water, toiletten, veiligheidsplan, vergunningen) standaard beschikbaar moeten zijn zodat het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker is (nieuwe) evenementen te organiseren met een kortere doorlooptijd. D66 vindt dat de het aanvragen van vergunningen gebruikersvriendelijker kan en moet. D66 wil het ondernemerschap stimuleren. Wat D66 betreft wordt het ook gemakkelijker om bijvoorbeeld een hotel te beginnen. Dat betekent dat de beperkende maatregelen van de hotelnota worden losgelaten.

Leefbaarheid

Leegstand van gebouwen kan leiden tot afname van de leefkwaliteit door verloedering, vandalisme en handelingen die het daglicht niet kan verdragen. Het aanpakken van de leegstand heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. D66 ziet in herbestemming van deze gebouwen een belangrijk wapen tegen de leegstand. Aangezien de behoefte aan kantoren en winkels daalt, is het versterken van wonen om op de manier leegstaande gebouwen een nieuwe functie te geven. Bij voorkeur met de mogelijkheid om een bedrijf of beroep aan huis uit te oefenen. Het wonen boven winkels is wenselijk voor het behoud van de leefbaarheid in de binnenstad. Bij nieuwe initiatieven dient daarom altijd te worden gekeken naar herbestemming van bestaande gebouwen. De gemeente voert daar toe een actief beleid en heeft goed in kaart welke gebouwen beschikbaar zijn, wie de eigenaar is, et cetera. Er is ruimte voor nieuwbouw wanneer er geen geschikt, of geschikt te maken, pand beschikbaar is.

D66 vindt dat er komende jaren meer aandacht moet zijn voor betaalbare woningbouw en sociale huurwoningen. Dat geldt met name voor jongeren, studenten, starters op de woningmarkt en expats. D66 hoopt dat het plan voor betaalbare woningbouw in Limmel gerealiseerd kan worden. Door meer aandacht te besteden aan seniorenhuisvesting is het ook mogelijk dat senioren gemakkelijker kunnen verhuizen van een grotere woning naar een woning die levensloopbestendig is. Op die manier kunnen ze ook langer zelfstandig blijven wonen.

D66 vindt dat de gemeente gerichte aandacht dient te geven aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Met deze ontwikkel- en bouwmethode kan de gemeente het palet aan woonvormen vergroten en inspelen op de maatschappelijke tendens tot vraaggericht bou wen. Bij CPO nemen toekomstige bewoners het initiatief en realiseren hun toekomstige woning onder eigen regie. Omdat niet-commercieel wordt ontwikkeld, biedt deze methode ruimte voor bouwkundige innovatie en maakt het de woningmarkt ook toegankelijk voor minder draag krachtige groepen. De CPO-praktijk leert dat deze inwoner gestuurde projecten bijdragen aan de sociale cohesie, en daarmee aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten en wijken.

De stedelijke woonprogrammering van Maastricht biedt in beginsel al ruimte aan CPO. D66 pleit voor concrete initiatieven op korte
termijn, in het bijzonder door het benoemen van mo gelijke projectlocaties en het proactief in overleg treden met (vertegenwoordigers van) prioritaire doelgroepen, zoals de sociale huursector, woonstarters en senioren, opdat een gelijk speelveld ontstaat voor geïnteresseerde partijen. Belangrijk daarvoor zijn ook gerichte publiciteit, het entameren van gespreksfora en deskundigheidsbevordering van CPO-initiatiefnemers.

Voor D66 Maastricht staan kwaliteit en leefbaarheid voorop bij het splitsen van panden. Nieuwe woningen dienen een bepaalde basiskwaliteit hebben. Denk aan een minimaal aantal vierkante meters, parkeerplaats voor fiets en auto, berging en een bepaalde buitenruimte. Mede hierdoor wordt de leefbaarheid van de buurt gegarandeerd. Daarnaast wordt de druk op de bestaande parkeerplaatsen voorkomen.

D66 vindt dat je in principe alleen maar regels mag vaststellen als je de naleving daarvan ook kunt handhaven. Op dit moment zijn er volgens D66 te weinig handhavers om goed in te kunnen spelen op klachten wegens overlast of naleving van de regels. D66 is daarom voorstander van uitbreiding van het aantal handhavers.

D66 wil dat het gemeentebestuur luistert naar wat zich in de gemeente afspeelt voordat zij overgaat tot daden. Bijvoorbeeld bij kansen en problemen op het gebied van leefbaarheid, verkeersoverlast of parkeerdruk zou de eerste stap moeten zijn te luisteren naar bewoners en hun wensen en zorgen. En doorvragen naar ideeën om de problemen op te lossen, voordat ambtenaren aan de slag gaan, dienen ideeën, wensen, en zorgen van inwoners geïnventariseerd te worden. D66 wil dat mensen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij belangrijke onderwerpen. Luisteren naar mensen, openstaan voor ideeën en suggesties en die meenemen in de plannen. Ons devies is: niet voor de mensen, maar met de mensen. Goede en transparante communicatie naar de inwoners is voor D66 een ‘must’. Door het gebruik maken van digitale middelen kan dat op een laagdrempelige en slagvaardige manier.

D66 vindt ook dat inwoners een grotere rol moeten kunnen spelen als het gaat om waar we al dan niet geld aan besteden. De burgerbegroting is een goede eerste stap in die richting. Daarbij gaat het nu om en bedrag van € 300.000, -. D66 wil dat dat bedrag de komende jaren stapsgewijs wordt verhoogd naar vijf miljoen per jaar. De financiering daarvan dient uit de beschikbare middelen te komen. Met andere woorden: als inwoners meer willen besteden aan een bepaald onderwerp, dienen ze aan te geven wat er elders geschrapt kan worden.

Om op een laagdrempelige manier contacten te leggen staat D66 sinds 2005 elke eerste zaterdag van de maand met De Stemtent op Plein 1992. Aan de hand van een actuele stelling over een lokaal thema praten wij met voorbijgangers. Vaak worden onderwerpen en suggesties door bezoekers aangedragen die door de fractie worden opgepakt.