Beloon prestaties en deel de welvaart

Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen.

Economie

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van banen en innovatie in Nederland en erg belangrijk voor de groei van onze economie. De Universiteit Maastricht, het MUMC en de Binnenstad zijn de grote economische motoren van de stad, maar zonder de vele kleinere bedrijven en maakindustrie is er geen sprake van een evenwichtige economie. We blijven dit evenwicht bevorderen.

Ondernemers ervaren grote regeldruk en weinig vertrouwen van de overheid. D66 wil hier verandering in brengen door minder regels en meer controle op resultaten in plaats van detailuitvoering. Minder rapportages, meer steekproeven en een ‘ombudsman’ voor ondernemers, gericht op bureaucratische lasten en regelgeving. Ondernemerschap gedijt bij een toegankelijke overheid. D66 is voorstander van één aanspreekpunt voor ondernemers in hun contact met de gemeente en wil overbodige lasten afschaffen. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij ondernemers stimuleert door mee te denken hoe plannen gerealiseerd worden, in plaats van een afwachtende houding in te nemen.

D66 wil betere kansen voor startende (jonge) ondernemers, bijvoorbeeld door het verschaffen van microkredieten, lagere heffingen en minder papieren rompslomp. Daarnaast moeten nieuwe concepten (blurring) kansen krijgen zich te ontwikkelen. Ook willen we een breder aanbod van banenmarkten en stage- en bemiddelingsplaatsen.

D66 ziet Zuid-Limburg als een regio waar werken op afstand prettig is. We steunen initiatieven voor herbestemming van gebouwen tot lokale werkruimte voor Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers), waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. D66 is voorstander van glasvezel en gratis wifi, zodat goede internetverbindingen gerealiseerd kunnen worden en werken op afstand overal mogelijk is. Zzp’ers in financiële nood verdienen dezelfde hulp als elke andere inwoner met schuldproblematiek.

Werkgelegenheid

D66 is voorstander van een goede samenwerking tussen gemeenten en bedrijven. Door bedrijven te betrekken bij het matchen van vacatures kunnen mensen beter en sneller aan het werk worden geholpen. Een voorbeeld daarvan is de “Outcome” als tegenhanger van de INKOM, het evenement waarbij nieuwe studenten kennismaken met Maastricht. De Outcome is erop gericht om MBO-, HBO- en universitaire studenten aan het einde van hun studie in contact te laten komen met het regionale bedrijfsleven. Op die manier zorgen we dat er stageplekken komen of studenten een eerste baan in de regio krijgen. Daarnaast kan de gemeente samen met bedrijven en werknemers een betere invulling geven van mogelijkheden voor jongeren, ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het opdoen van (andersoortige) werkervaring is essentieel.

De gemeente moet meer werk maken van het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. Dat kan door het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om zich in Maastricht te vestigen. Dat kan ook door het bevorderen van startende ondernemers door het aanbieden van bijvoorbeeld betaalbare huisvesting in bedrijvencentra. Dat kan tevens door het stimuleren van producten uit de (Eu)regio.

D66 is van mening dat het goed zou zijn om de komende decennia Maastricht en de regio ver der door te ontwikkelen als de kennisstad/regio op het gebied van gezondheid en medische zaken. Zoals Eindhoven bekend staat om techniek & design, zou Maastricht in de toekomst bekend kunnen staan om haar medische bedrijven en gezondheidsorganisaties. Maastricht en de regio worden dan hét centrum waar je je als organisatie/bedrijf wilt vestigen, gebruik makend van kennis van andere organisaties, zoals MUMC+, Universiteit Maastricht en Brightlands. Medische congressen landen hopelijk dan nog vaker in het MECC. We investeren op deze manier duurzaam in onze stad, creëren werkgelegenheid voor afgestudeerde studenten en draagt het tevens bij aan de gezondheid van onze bewoners.

Een grote kans op dit vlak is de mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Euregio. Dit jaar wordt duidelijk of deze gerealiseerd wordt in Sicilië, Saksen of in Zuid-Limburg. Dat project levert zo’n 700 wetenschappelijke arbeidsplaatsen op en een veelvoud aan ondersteunde diensten en werkgelegenheid.

Op het gebied van toerisme dient Maastricht met name het verblijfstoerisme te stimuleren. De uitbreiding van het MECC draagt ertoe bij dat de stad aantrekkelijk blijft als internationale congresstad. Op het gebied van citymarketing zijn er nog volop kansen om de samenwerking met commerciële partners te verbeteren.

De maatschappelijke betrokkenheid van een onderneming is de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring. Voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn ‘The Masters’ (een particuliere organisatie die ervoor kiest om voor eigen rekening aan de slag te gaan met anders ontwikkelden), ‘Samen voor Maastricht’, Athos en Skills in de stad. D66 heeft bewondering voor deze voorbeelden van burgerkracht. De gemeente moet randvoorwaarden scheppen om deze initiatieven zoveel mogelijk kans te geven om zich te ontwikkelen. We stimuleren inwoners actief in hun verdere ontwikkeling en scholing voor praktische beroepen, ook voor de invulling van vacatures in Zuid-Limburg en de Euregio.

Lasten

D66 vindt dat de gemeentelijke belastingen (OZB) niet mogen stijgen, met uitzondering van de inflatiecorrectie. Dat betekent in de praktijk dat de gemeente eventuele extra uitgaven moet opvangen door elders op uitgaven te bezuinigen. D66 is wel voorstander van het verhogen van de toeristenbelasting. Maastricht heeft als Bourgondische stad veel te bieden op het gebied van toerisme. Het is dan ook billijk als de bezoekers die hier overnachten daar een financiële bijdrage aan leveren.

D66 wil af van de financiële waan van de dag. Nog steeds gebeurt het dat er geld wordt gevraagd voor beleid waarvoor in het verleden ook al geld is bestemd. Of dat geld al is besteed en de uitvoering het gewenste effect heeft gehad, is vaak onduidelijk. D66 vindt dat voor alle nieuwe beleidsmaatregelen moet gelden: eerst kijken of het ‘oude’ geld zinvol is besteed, dan pas praten over toekenning van ‘nieuw’ geld. Waar mogelijk moeten subsidiestromen worden vervangen door heldere financieringsafspraken. De gemeente moet eisen stellen aan wat instellingen leveren.