Hoofdstuk 7:
Samen aan de slag met onze agrariërs (buitengebied)

Leudal is een echte plattelandsgemeente. Daar zijn wij ontzettend trots op! De agrarische sector bepaalt voor een groot gedeelte de inrichting én de leefbaarheid van het buitengebied van onze gemeente. Agrariërs zijn de laatste jaren meer en meer klem komen te zitten tussen de belangen van banken, de agrarische industrie en consumenten en de overheidsmaatregelen. Daarnaast en daardoor zijn er problemen met de bedrijfsopvolging. Als D66 ondersteunen wij de visie dat verduurzaming van de agrarische sector noodzakelijk is om Nederland leefbaar te blijven houden

Met en voor agrariërs

Buitengebied Baexem - Beeld: Leo Schouten

Dit moet echter niet leiden tot een enorme leegloop in de agrarische sector. De negatieve effecten zijn afname van economische activiteiten, ongewenste activiteiten in leegstaande stallen en aantasting van het buitengebied. Agrarische ondernemers zijn onmisbaar voor een vitaal buitengebied en een florerende lokale economie. In plaats van het opleggen van nog meer regels willen wij graag met agrariërs in gesprek over de manier, waarop de gemeente kan ondersteunen bij de transformatie naar een duurzame én vitale landbouw. Agrarische ondernemers in Leudal moeten ervaren dat zij er niet alleen voor staan, maar dat zij ook kunnen rekenen op solidariteit vanuit de lokale gemeenschap, die bereid is om mee te zoeken naar passende oplossingen. Met als doel dat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn, maar wel op een duurzame wijze en met een verdienmodel dat ook perspectief biedt voor de lange termijn.

Kansen voor het platteland

Haler - koeien in de weide Beeld: Leo Schouten

D66 wil agrariërs ondersteunen door in samenwerking met de sector een duidelijke visie en concrete plannen te ontwikkelen voor verduurzaming en verbetering van de vitaliteit van de sector. De gemeente moet kennis beschikbaar stellen en praktische ondersteuning bieden, zoals voorlichting, ondersteuning bij het aanvragen van provinciale subsidies of financiële ondersteuning bij de transformatie naar een circulaire en natuurinclusieve manier van werken. Daarnaast past de gemeente het vergunningsbeleid waar mogelijk zodanig aan dat verbreding van activiteiten mogelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toeristische activiteiten, zorgboerderijen of kleinschalige zonneprojecten. Ook kunnen leegstaande agrarische gebouwen gebruikt worden voor kleinschalige bedrijvigheid. Dit op voorwaarde van een goede omgevingsdialoog en zonder het waardevolle karakter van het buitengebied aan te tasten. Het buitengebied moet wel buitengebied blijven.

Samenvattend

D66 wil het buitengebied verder ontwikkelen door in te zetten op de volgende zaken:

  • Een sterke visie, adequaat beleid en concrete plannen t.b.v. verduurzaming van de agrarische sector
  • Agrariërs praktisch ondersteunen bij de transformatie naar circulaire en natuurinclusieve landbouw
  • Faciliteren en ondersteunen van initiatieven, gericht op duurzaamheid, verbreding en investeringen in de sector.
  • Onder voorwaarden toestaan van andere bedrijvigheid in het buitengebied
  • Splitsen van boerderijen t.b.v. woningbouw mogelijk maken