Hoofdstuk 8:
Een gemeente die niemand laat vallen (zorg)

Wij helpen onze inwoners om zelfredzaam te zijn en te blijven. Dit doen we door in te zetten op preventie en zoveel mogelijk hulp te organiseren in de sociale omgeving. Wij laten niemand vallen. Daar waar nodig, biedt de gemeente inwoners professionele hulp door duidelijke en eenvoudige procedures. De ondersteuning is niet afhankelijk van bestaande budgetten of aanbod van de zorgaanbieders.

Armoedebestrijding

Beeld: D66

4,3% van onze inwoners staat dagelijks enorm onder druk om rond te kunnen komen. D66 wil voor deze inwoners iets betekenen. We zijn dan ook groot voorstander van een sociaal vangnet. Inwoners moeten geholpen worden om de stap naar een financieel gezonde situatie te zetten. We willen gezinnen, die gebruik maken van de voedselbank ondersteunen. Zij moeten op termijn zelfstandig verder kunnen.

Schuldhulpverlening

Inwoners met schulden moeten geholpen worden. Er is vaak sprake van onwetendheid en schaamte door schulden. De gemeente Leudal dient in een comfortabele setting inwoners met raad en daad. bij te staan. We helpen onze inwoners om structureel uit de schulden te blijven en laten hen niet aan het lot over. Ouders, die door toedoen van de rijksoverheid (toeslagenaffaire) in de problemen zijn gekomen, ondersteunen we maximaal!!

Jeugdzorg

De jeugdzorg in Leudal verricht ontzettend goed werk. Veel jongeren, die aan de start staan van hun bestaan in Leudal, maken gebruik van de vele zorgmogelijkheden. Kinderen en jongvolwassenen dienen op een jeugdzorgsysteem te kunnen rekenen, waarbij het beste traject wordt gevolgd en niet het goedkoopste. D66 Leudal dringt er bij ons kabinet op aan dat er structureel meer geld beschikbaar komt voor het vervullen van de jeugdzorgtaken. D66 streeft naar optimale jeugdzorg voor onze jongeren. De kosten voor de jeugdzorg zijn echter nu veel hoger dan de vergoeding, die de gemeente van de rijksoverheid ontvangt. Op de uitgaven zal daarom kritisch gelet moeten worden.
Zorgorganisaties, die te hoge rekeningen versturen, worden aangepakt. D66 wil onderzoeken of het mogelijk is om praktijkondersteuners jeugd onder te brengen bij de huisarts. Die maakt laagdrempelige jeugdhulp ook mogelijk en zal ook verwijzingen kunnen voorkomen.

Mantelzorgers

Beeld: D66

Wij zijn trots op de vele mantelzorgers die Leudal rijk is! Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving en dienen dan ook maximaal ondersteund te worden bij hun zorgwerkzaamheden. Korte lijnen met de professionele zorg zijn hierbij uiterst belangrijk. Jaarlijks zetten we onze mantelzorgers in het zonnetje met een attentie.

Iedereen telt vanaf dag 1 mee

Iedere inwoner telt mee, of je hier nog maar kort of al lang bent. Inburgering is een taak van de gemeente. Bij inburgering hoort een woonplek, een weg naar werk en maatschappelijke zelfstandigheid en vooral het leren van de Nederlandse taal. D66 wil, dat Leudal de regie neemt en dat instanties niet langs elkaar, maar met elkaar werken.

Inkoop van zorg

Bij de volgende aanbestedingsronde jeugdzorg/WMO sluit de gemeente bij voorkeur contracten met zorgaanbieders zonder winstoogmerk.

Actiepunten

  • Maximale ondersteuning voor gezinnen in de laagste inkomensklasse.
  • Inwoners met schulden worden altijd geholpen.
  • Ouders, die door toedoen van de rijksoverheid zijn gedupeerd (toeslagen affaire), gaan we maximaal tegenmoetkomen.
  • Wij willen de beste jeugdzorg voor onze jongeren.
  • We zorgen voor korte lijnen tussen mantelzorgers en zorgprofessionals.
  • We willen praktijkondersteuners bij de huisarts op het gebied van jeugdzorg.
  • Bij voorkeur sluit de gemeente contracten met zorgaanbieders zonder winstoogmerk