Hoofdstuk 5:
Een gemeente waarin het fijn leven is, nu en in de toekomst (duurzaamheid)

Leudal heeft ca. 36000 inwoners en een oppervlakte van 165 km2. Dat betekent, dat er naar Nederlandse begrippen nog veel ruimte is. Wij willen die ruimte zo goed mogelijk benutten, met respect voor mens en natuur. Het is fijn leven in onze gemeente en dat willen wij graag zo houden.

Koploper op het gebied van duurzaamheid

Windmolen de Coöperwiek - park Neer (eigendom coöperatie Zuidenwind) Beeld: Leo Schouten

Ook voor onze kinderen willen we in de toekomst in Leudal een goede woonomgeving. Daarom is het belangrijk om nu te investeren in verduurzaming van onze gemeente. Investeren in duurzame energie, groen en natuur, klimaatbeheersing en waterbeheer, om verdroging en wateroverlast te voorkomen. Leudal heeft al mooie stappen gezet de afgelopen jaren, maar het kan nog veel beter. Wij willen dat Leudal een koploper blijft in Limburg op het gebied van duurzaamheid. Iedereen kan hier aan meewerken én ervan profiteren.

Verduurzamen doen we samen

De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om verduurzaming en moet hierin de leiding nemen. Alleen door het stellen van ambitieuze doelen en optimale samenwerking tussen gemeente, bedrijven en inwoners – met name ook jongeren – kunnen de ambities worden gerealiseerd. De gemeente stimuleert lokale duurzaamheidsinitiatieven, zorgt voor goede, toegankelijke informatie en nodigt belanghebbenden uit om vanaf het begin vooral mee te denken en actief mee te doen.

Duurzame energie voor iedereen

Besparen van energie is stukken gemakkelijker en goedkoper dan nieuwe energie opwekken. Wat niet wordt geconsumeerd hoeft ook niet te worden geproduceerd! Het is belangrijk, om als gemeente initiatieven, die leiden tot besparing van energie actief te ondersteunen.
Lokale plannen om schone energie op te wekken moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente en inwoners en moeten niet alleen de lasten, maar ook de lusten krijgen. Bijvoorbeeld door goedkope inkoop van energie of compensatie voor het wonen in de buurt van windmolens.
D66 wil dat de gemeente stimuleert, dat er een instantie komt waar inwoners terecht kunnen voor advies, praktisch uitvoerbare ideeën en waar nodig financiële ondersteuning. Zo kan iedereen meedoen.

Groen in plaats van grijs

We hebben te maken met hogere temperaturen, verdroging, hittestress en tegelijkertijd wateroverlast door extreem weer en overstromingen. Veel openbare ruimtes en tuinen bestaan uit grind, steen en beton. Als gemeente en inwoners zelf een actieve rol nemen in het vergroenen van al dat grijs, kan er veel bereikt worden. De gemeente zorgt voor aanpassing van de openbare ruimte. Inwoners kunnen met subsidie uit het groenedakenfonds van de gemeente regenwaterafvoer afkoppelen, water opvangen en daken en tuinen vergroenen. Zo werken we samen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving.

Heythuysen - Waterbuffer Vlasakker Beeld: Leo Schouten

Afval bestaat niet

Het nieuwe gemeentelijke afvalbeleid moet leiden tot een vermindering van het aanbod van afval, zowel door particulieren als bedrijven. Dat kan door minder afval én door bestaand afval te hergebruiken. Als we afval beter scheiden kan dit ook beter worden hergebruikt. Dat wil D66 vooral doen door goede initiatieven te belonen. De gemeente faciliteert ondernemers met circulaire ambities optimaal en ondersteunt lokale initiatieven voor een Repaircafé, zodat dit in 2022 gerealiseerd kan worden.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente kan niet van inwoners verwachten dat die zich inzetten voor een duurzaam Leudal, als zij zelf niet de daad bij het woord voegt. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het inzetten van elektrisch vervoer en het aanleggen van laadpalen zijn voorbeelden van verbeteringen, die relatief snel door te voeren zijn. De gemeente moet een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid hanteren. Vergunningen voor aanvragen, gericht op verduurzaming en circulair ondernemen krijgen voorrang. De gemeente maakt concrete afspraken over verduurzaming met woningcorporaties, bedrijven en instellingen. D66 wil dat de gemeente een duidelijke ambitie neerlegt en zich bindt aan de doelstellingen.

Luchtvervuiling door houtstook

Luchtvervuiling door houtstook in kachels en haarden is een hardnekkig probleem, dat vooral bij windstil weer tot veel overlast kan leiden voor de buurt. De gemeente start een voorlichtingscampagne over ander stookgedrag (brandstof en stooktijden), over soorten kachels en over gezondheidseffecten. Daarnaast wordt de installatie van houtrookfilters gestimuleerd.

Samenvattend

Om een gemeente te blijven, die vooroploopt op het gebied van duurzaamheid, wil D66 de komende periode inzetten op de volgende zaken:

  • Stimuleren van kleinschalige lokale initiatieven voor energiebesparing en duurzame energie
  • Energietransitie wordt eerder dan 2050 mogelijk voor alle inwoners
  • Een fonds voor groene daken en het inruilen van grijs voor groen
  • Het gemeentehuis wordt energieneutraal
  • Een gratis stortbon voor de milieustraat als we ons afval beter scheiden
  • Duurzaamheid krijgt hoge prioriteit in omgevingsplannen, vergunningen en aanbestedingen
  • De gemeente start een voorlichtingscampagne over ander stookgedrag