Hoofdstuk 1:
Een gemeente met goed onderwijs

Leudal heeft katholiek en openbaar basisonderwijs, speciaal onderwijs, onderwijs voor ernstig meervoudige beperkte leerlingen en middelbaar onderwijs. Deze scholen vragen ook een gemeente, die staat voor goed kwalitatief onderwijs.

Basisscholen in iedere kern

Antoniusschool - te Buggenum in actie voor behoud van de school Beeld: Robert Sanders

De aangekondigde sluiting van drie basisscholen heeft een grote impact gehad op de drie betrokken dorpen. In Heibloem is de basisschool onlangs overgenomen door SKBM . Daarmee is sluiting voorkomen. D66 ondersteunt de keuze van de ouders in Buggenum en Kelpen-Oler in een poging de basisschool in die dorpen open te houden. D66 Leudal is van mening, dat iedere school in een dorp, die aan de wettelijke eisen voldoet, recht heeft op bestaansrecht. De kwaliteit van onderwijs aan die scholen moet vanzelfsprekend gegarandeerd zijn.

Iedere school heeft recht op goede huisvesting

Scholengemeenschap St. Ursula - vestiging te Horn Beeld: Robert Sanders

Zowel in het basis-speciaal – en voortgezet onderwijs is goede huisvesting erg belangrijk. D66 is van mening, dat het geld, dat de gemeente van de rijksoverheid ontvangt voor onderwijshuisvesting daar ook aan besteed dient te worden. Daarmee kunnen de noodzakelijke aanpassingen van de scholen, zoals bijvoorbeeld goede ventilatie, worden gefinancierd. Wij vinden het ook belangrijk, dat alle vormen van voortgezet middelbaar onderwijs in onze gemeente worden aangeboden. We moeten S.G. Sint Ursula behouden en ervoor zorgen, dat er één multifunctioneel, toekomstbestendig gebouw komt. D66 heeft een voorkeur voor de locatie Heythuysen. Deze locatie ligt het meest centraal. D66 wil stimuleren, dat in de basisscholen in de kernen meerdere activiteiten ondergebracht kunnen worden. Wij denken aan bijvoorbeeld kinderopvang, bibliotheekvoorziening, volwassenenonderwijs enz.

Passend onderwijs

In onze gemeente staat voorop, dat leerlingen passend onderwijs krijgen in de school in hun dorp. Gebleken is echter, dat in Leudal het aantal leerlingen, dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs, tweemaal zo hoog is als het landelijk gemiddelde. D66 wil daarom bevorderen dat leerlingen, waar mogelijk gebruik kunnen blijven maken van het reguliere basisonderwijs. Wij ondersteunen het regulier onderwijs om deze doelstelling in 2025 te realiseren.

Onderwijs is ook spelen

Speeltuin - Beeld: Leo Schouten

Belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen is elkaar ontmoeten en met elkaar spelen. Kinderen spelen veel binnen. Daarom zouden scholen kinderen moeten uitdagen om meer te bewegen en met elkaar buiten te spelen. O.a. de speelplaatsen kunnen voor kinderen een uitdagende plek zijn. De scholen zouden daarom gestimuleerd kunnen worden op de speelplaatsen meer groen en water op te nemen.

Onderwijs voor
volwassenen

Bibliotheek Heythuysen - een schat van boeken en andere lectuur – voor jong en oud Beeld: Leo Schouten

D66 wil het onderwijs voor volwassenen stimuleren door onder andere de laaggeletterdheid te bestrijden. Hiertoe dient samenwerking gezocht te worden met de bibliotheek en de scholen. Ook vindt D66 een goede bibliotheekvoorziening in de gemeente van groot belang.

Samenvattend

Om een gemeente te zijn, waar kwalitatief onderwijs de norm is, wil D66 de komende periode inzetten op de volgende zaken:

  • Behoud van basisscholen in ieder dorp
  • S.G. Sint Ursula krijgt een nieuw gebouw voor alle onderwijsvormen
  • In het gebouw van S.G. Sint Ursula zijn ook andere organisaties en bedrijven gevestigd.
  • Minder kinderen naar speciaal onderwijs
  • Scholen krijgen een uitdagende speelplaats
  • D66 stimuleert onderwijs voor volwassenen
  • D66 is voorstander van goede bibliotheekvoorzieningen