Zomernota en armoedebestrijding, verslag uit de raadsvergadering

Op 27 september 2022 kwam de gemeenteraad van Leudal weer voor het eerst na de zomer bijeen. Om te beginnen werd Tim Knubben uit Ell beëdigd als raadslid voor Samen Verder. De raad heeft nu na de verkiezing van het college in juni de definitieve samenstelling.
De raadsvergadering begon vlot met meerdere agendapunten die als hamerstuk op de agenda waren gezet en die zonder discussie werden goedgekeurd.

Participatiebeleid omgevingswet

Leo Schouten - raadslid voor D66 Leudal Beeld: gemeente Leudal

Het eerste agendapunt waarover werd gediscussieerd was het participatiebeleid in het kader van de nieuwe omgevingswet. De nieuwe omgevingswet heeft tot doel om wijzigingen in bijvoorbeeld bestemmingsplannen sneller en soepeler te laten verlopen. Een groot aantal afzonderlijke wetten worden vervangen door één omgevingswet. Als iemand plannen heeft die niet passen in het bestemmingsplan, moet diegene zelf de omgeving informeren over de plannen en is het wenselijk dat diegene plannen aanpast aan bezwaren van de belanghebbenden, zodat er draagvlak ontstaat. Hoe een initiatiefnemer dat doet, is aan de initiatiefnemer, maar als dat niet goed gedaan wordt kan de gemeente een initiatief afkeuren. Ook kunnen er later problemen ontstaan bij gerechtelijke bezwaarprocedures. Leo Schouten stond namens D66 positief tegenover de plannen, maar vroeg wel aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving, die door een grote partij gemakkelijk worden overbluft.

Delegatie aan college bij
planwijzigingen

Romy van Heur - raadslid voor D66 Leudal Beeld: gemeente Leudal

Romy van Heur voerde het woord bij het volgende agendapunt dat een ander aspect van de omgevingswet betreft. De Raad moet vaststellen bij welke planwijzigingen het College zelfstandig mag besluiten, zonder eerst de Raad te raadplegen. Als een planwijziging moet worden behandeld in de Raad, leidt dat tot veel vertraging. Romy van Heur: “D66 is vóór dit raadsvoorstel omdat het hopelijk de woningbouw gaat stimuleren, aanvragen kunnen sneller worden behandeld en uiteindelijk kunnen woningen dus sneller worden gerealiseerd. Niet alleen woningbouw wordt versneld, de gehele besluitvorming wordt versneld, initiatiefnemers weten hierdoor sneller waar ze aan toe zijn en dat komt deze initiatieven alleen maar ten goede.”
Ronduit Open wilde de delegatiebevoegdheid aan het College tot het minimum beperken. Het amendement van Ronduit Open werd door de Raad verworpen, omdat dit de procedures teveel zou vertragen.

Openbare School

Rinke de Wit - raadslid voor D66 Leudal Beeld: gemeente Leudal

Rinke de Wit mocht het woord voeren over de oprichting van een Openbare School. De stichting Akkoord!PO neemt de school in Kelpen-Oler over, maar had wel als voorwaarde gesteld dat er een tweede openbare school opgericht kan worden in Leudal. De stichting SPOLT besloot op het allerlaatst om de school in Buggenum toch open te houden, waarna Akkoord!PO vroeg om medewerking om te onderzoeken of er in Heythuysen een nieuwe openbare school kan worden gesticht. Rinke de Wit: “Mooi ook dat we openbaar onderwijs krijgen in Leudal. Eindelijk is er wat te kiezen in onze gemeente. De ontzuiling en ontkerkelijking is al decennia aan de orde, maar in Leudal was het enige basisonderwijs in je dorp katholiek basisonderwijs. En dan ook nog basisonderwijs van een stichting die bij minder kinderen gewoon de school op slot gooit.”
Op 3 oktober wordt de school in Kelpen-Oler overgedragen aan de stichting Akkoord!PO. Kelpen-Oler, gefeliciteerd!

Zomernota

Jort Raemakers - fractievoorzitter voor D66 Leudal Beeld: gemeente Leudal

Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de zomernota. In deze zomernota wilde het nieuwe college het beleid voor de komende jaar uitzetten. In de zomernota worden de plannen van het coalitieakkoord uitgewerkt, zo mogelijk van een budget voorzien en voorzien van een streefdatum. De meeste partijen in de Raad, inclusief de oppositiepartij Progressief Akkoord Leudal (PAL), had veel waardering voor de zomernota. Jort Raemakers hield namens D66 een gloedvol betoog, waarin hij duidelijk maakte dat in deze zomernota de belangrijkste punten van D66 worden aangepakt (goed onderwijs; voldoende woningen en iedereen doet mee). In een ander bericht op deze site [link] is de spreektekst van Jort Raemakers gepubliceerd.
Er waren twee moties ingediend. Eén motie werd ingediend door de coalitiepartijen en riep het college op om snel met beleid te komen m.b.t. de verduurzaming van de accommodaties in Leudal. Veel gemeenschapshuizen hebben het erg moeilijk door de stijgende energieprijzen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Ronduit Open had een motie ingediend waarin Leudal werd gevraagd zich aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Dit fonds maakt het mogelijk voor volwassenen met een beperkt inkomen (tot 120% van het wettelijk sociaal minimum) om een vergoeding te krijgen waardoor men kan deelnemen aan een sport- of cultuurvereniging. De Raad stond positief tegenover de motie, maar de financiële consequenties waren nog niet goed te overzien. Op verzoek van de andere partijen heeft Ronduit Open daarom besloten de motie aan te houden tot de behandeling van de begroting in november. De zomernota zelf werd door de Raad goedgekeurd, met alleen de tegenstem van Ronduit Open.

Armoedebestrijding

Helaas liep de discussie over de zomernota nogal uit, waardoor het laatste agendapunt moest worden verschoven naar de volgende vergadering. Dit betrof een motie (‘vreemd aan de orde’; dat is een aktuele politieke motie) die was ingediend door Samen Verder, CDA, D66 en PAL. De motie vroeg het College om zo snel mogelijk met beleid te komen om iets te doen voor de inwoners in Leudal die door de gestegen energieprijzen en de inflatie in problemen zijn gekomen. Ondanks dat deze motie niet is aangenomen, weet het College wel dat deze motie breed wordt gesteund en kan zij alvast aan de slag.