Zomernota: een goede uitvoering van het coalitieakkoord

Op 27 september is in de gemeenteraad van Leudal gesproken over de nota. De zomernota is een uitwerking van de ambities van het coalitie-akkoord en het college.
Jort Raemakers had deze inbreng over de zomernota namens de fractie van D66-Leudal.

Uitwerking coalitie-akkoord

Jort Raemakers - fractievoorzitter voor D66 Leudal Beeld: gemeente Leudal

Voor ons ligt de zomernota van 2023 tot 2026. De zomernota is de doorvertaling van ons coalitieakkoord dat afgelopen juni gesloten werd samen met Samen Verder en CDA. D66 Leudal is blij dat er nu concreet uitvoering wordt gegeven aan de plannen die we in het akkoord hebben opgenomen. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, alles wordt duurder. Dat betekent ook dat we de OZB in Leudal iets moeten laten stijgen. Onze inwoners willen graag dat er voorzieningen zijn maar vooral blijven. Deze zomernota laat zien dat er in 2026 een tekort ontstaat in de begroting. Daarom staan wij ook achter de keuze om in deze periode de OZB langzaam te laten stijgen. Zo blijft de gemeente Leudal de gemeente die onze inwoners graag wensen.

Speerpunten D66

Voor D66 Leudal zijn er in deze periode drie onderwerpen extra belangrijk:
1. Goed onderwijs
2. Voldoende woningen
3. Iedereen doet mee
Aan de hand van deze punten kijkt D66 Leudal dan ook naar deze zomernota.

1. Goed onderwijs

Deze gemeenteraad maakt de keuze om kleine basisscholen open te houden. De visie om kleine scholen open te houden vraagt om een integrale aanpak. Wij willen het college dan ook vragen om vaart te maken met het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. Zeker in deze tijd, waar onderwijsinstellingen geconfronteerd gaan worden met hogere energie- en gasprijzen. Een visie op al deze gebouwen is volgens D66 noodzakelijk om de toekomst van onderwijs in kleine dorpen te handhaven. Daarnaast maken wij ons grote zorgen over de huisvesting van het middelbaar onderwijs. Onlangs stond er een artikel in de Limburger over Sint Ursula, ze wachten al drie jaar op duidelijkheid van deze gemeenteraad. Reden te meer om vaart te maken met het integraal huisvestingsplan en zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd uiterlijk voor 1 januari 2024 een keuze voor de toekomst te maken.

2. Voldoende woningen

In de komende periode wordt er volop geïnvesteerd in bijvoorbeeld personeel, handhaving en het buitengebied. D66 ziet graag dat er 1.000 extra woningen komen in Leudal. In coalitieverband werd dit vastgesteld op 750 woningen, voor D66 was dit het absolute minimum. Wat D66 betreft is er op dit moment te weinig focus binnen de gemeente om daadwerkelijk 750 woningen in vier jaar tijd te gaan bouwen. Wij vragen dan ook aan dit college om ervoor te zorgen dat er de komende jaren meer gebouwd gaat worden in Leudal. Heeft de gemeente Leudal voldoende personele capaciteit om alle ambities voor elkaar te krijgen?

Om de 750 woningen in deze periode te kunnen realiseren lijkt het ons verstandig om nog dit jaar een nieuwe versnellingsagenda voor 2023 vast te stellen waarin we als gemeenteraad kritisch kijken naar de regels en kijken waar we projecten kunnen versnellen door middel van soepelere regels. Denk hierbij aan: wonen achter woningen en het splitsen van wonen. We zullen nu moeten ingrijpen om de jeugd die graag in Leudal wilt blijven wonen een huis te kunnen bieden. Wat D66 betreft versoepelen we de regels dan ook specifiek voor het bouwen van tijdelijke woningen, starterswoningen en seniorenwoningen.

Mooi wonen in Roggel - Beeld: Robert Sanders

3. Iedereen doet mee

D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. In deze zomernota staat een forse bezuiniging op het sociale domein. We vinden het goed dat de wethouder heeft aangekondigd meer grip te willen krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Dit is ook noodzakelijk om de begroting structureel op orde te krijgen. Als D66 vinden we het belangrijk dat we als gemeente wel de zorg blijven bieden die noodzakelijk is voor onze inwoners. De komende periode zullen wij hier dan ook scherp op toezien.

Personeel & organisatie

Dan nog een punt met betrekking tot personeel & organisatie van de gemeente Leudal. Deze zomernota vraagt om een forse uitbreiding van het ambtelijk apparaat. D66 is positief over deze ontwikkeling. Echter, hebben wij ook zorgen over bij deze uitbreiding: Hoe zorgt de gemeente Leudal ervoor dat vacatures worden ingevuld? Wat is het plan van de gemeente om als een aantrekkelijke werkgever gezien te worden? Maar misschien nog wel het belangrijkste van alles: hoe zorgen we ervoor dat de gemeente Leudal een aantrekkelijke werkgever blijft voor de ruim 200 medewerkers die de gemeente in dienst heeft? We lezen hier te weinig over terug en hopen dan ook dat het college hier in aanloop naar de begroting concreter mee aan de slag gaat.

Tot slot

Al met al ligt er een zomernota die een juiste doorvertaling is van het afgesproken coalitieakkoord met goed onderwijs, voldoende woningen en waarin iedereen mee kan blijven doen.

De zomernota is goedgekeurd door een meerderheid van de Raad met de stemmen van Samen Verder, CDA, Progressief Akkoord Leudal en D66 voor.