Raad Leudal neemt unaniem motie aan ter bestrijding van de armoede

De gemeenteraad van Leudal heeft in haar vergadering van 1 november jongstleden een motie aangenomen die het college oproept om snel actie te ondernemen om iets te doen voor de huishoudens in Leudal die het nu financieel moeilijk hebben. Door de stijging van de energiekosten en de inflatie hebben veel huishoudens het nu moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. Leudal telt voor zover bekend 1541 particuliere huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum.

Motie armoedebestrijding

De verschillende fracties zijn enige tijd geleden in overleg met elkaar gegaan om te kijken of de gemeente Leudal iets kan betekenen voor deze gezinnen. Rinke de Wit en André Kierkels hebben namens D66 Leudal actief meegewerkt aan de totstandkoming van een motie en bepleit dat de regeling zo simpel mogelijk is en dat er ook aandacht is voor ondernemers en ZZP’ers met een laag inkomen. Dirk Jimmink (CDA-Leudal) heeft een motie opgesteld die onder andere de volgende zaken voorstelt:

  • Een eenmalige uitkering van €250 voor alle huishoudens in Leudal met een inkomen dat niet hoger is dan 150% van het sociaal wettelijk minimum. Dit bedrag zou voor de kerst 2022 uitgekeerd moeten worden;
  • Inwoners attenderen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de bijzondere bijstandsregeling;
  • De keten van schuldhulpverlening optimaliseren;
  • Extra aandacht voor senioren met alleen een AOW uitkering;
  • Een regeling uit te werken voor ondernemers en ZZP’ers met een geringe draagkracht.

Raadsbreed aangenomen

gemeenteraad Leudal - Beeld: gemeente Leudal

De motie is raadsbreed aangenomen. Huishoudens met inkomens tot 120% van het sociaal wettelijk minimum zijn bekend bij de gemeente en zullen de uitkering binnenkort gestort krijgen. Andere huishoudens zullen een aanvraag moeten indienen.

Wmo-verordening

Een ander punt op de agenda was de Wmo-verordening. Deze verordening regelt hoe Leudal de uitkeringen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toekent. Rinke de Wit had namens D66 Leudal een amendement opgesteld m.b.t. de reiskostenvergoeding. Het voorstel was om eventuele goedgekeurde reiskosten met de auto te vergoeden met 0,19€ per kilometer. Op voorstel van D66 wordt deze vergoeding gelijk getrokken met de belastingvrije vergoeding zoals die door het Rijk wordt vastgesteld. Per 1 januari 2023 stijgt deze naar €0,21 per gereisde kilometer. En in januari 2024 gaat dit naar €0,23. Zoals Rinke de Wit het stelde “zo kunnen we onze inwoners die afhankelijk zijn van de WMO een beetje tegemoet komen in deze dure tijden.”

2e Raadsrapportage

Het college informeert de Raad regelmatig over de financiële huishouding van de gemeente. Het gaat hierbij om nieuwe landelijke informatie over de uitkering vanuit het gemeentefonds, maar ook om mee- en tegenvallers in de begroting. Leo Schouten voerde namens D66 het woord en constateerde met genoegen dat de gemeentebegroting er goed bij staat. Daardoor is er ook de ruimte om de motie over armoedebestrijding aan te nemen. Ronduit Open kwam met een amendement om een groot bedrag te reserveren voor de hoge energiekosten van de gemeentelijke accommodaties (o.a. gemeenschapshuizen). De andere partijen, inclusief D66, vonden het een positief amendement, maar vonden het noemen van een bedrag voorbarig. Na aanpassing van het amendement werd het door de Raad aangenomen. Het amendement draagt het College op om snel met beleid voor dit probleem te komen.