Over bevrijding, beachvolleybal, subsidies, en een motie van afkeuring

Een gekleurd verslag van de raadsvergadering
Op 28 mei 2024 kwam de gemeenteraad weer voor een vergadering bijeen. Over een groot aantal punten werden besluiten genomen, nadat zij eerst in de commissies waren besproken. Zo stemde de raad in met een groot aantal wijzigingen in de verordeningen van gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld Veiligheidsregio, Reinigingsdienst Maasland, etc.). De invloed van de gemeenteraad wordt groter en de inspraak van de inwoners is beter geregeld. Maar verder zijn dit technische zaken die de gemiddelde inwoner weinig zal schelen. Maar de gemeenteraad moet wel blijven opletten, deze gemeenschappelijke regelingen voeren veel belangrijke taken uit voor Leudal en haar inwoners.

Viering 80 jaar bevrijding

Optreden koor Con Amore - bij herdenking 75 jaar bevrijding op de Spar in Haelen (september 2019) Beeld: Leo Schouten

De fractie Ronduit Open had een motie ingediend met het voorstel om een aparte subsidieverordening op te zetten om activiteiten te kunnen subsidiëren ter herdenking van het feit dat Leudal en Nederland 80 jaar bevrijd zijn. D66 steunt de strekking van deze motie volledig, het is van groot belang dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en zijn verschrikkingen levend blijven. Vooral ook nu, nu er in en buiten Europa verschrikkelijke oorlogen woeden. Rinke de Wit: “Maar daarvoor hebben we deze motie volgens mij niet nodig. Laten we het alsjeblieft efficiënt doen met de middelen die al bestaan in onze gemeente. Als deze motie wordt aangenomen moeten ambtenaren daar eerst een voorstel voor maken, dan moet de wethouder zijn oordeel geven, daarna moet het hele college zijn plasje er over doen, dan mag de commissie sociaal het bespreken en uiteindelijk moet de raad beslissen of het voorstel definitief wordt. Wat een tijdrovend bureaucratisch gedoe weer. Het is trouwens nog maar de vraag of het college de motie kan uitvoeren gezien het gebrek aan medewerkers.”
Rinke de Wit sloot af met “vijf jaar geleden moest er bij het vieren van 75 vrijheid een speciale subsidieregeling in het leven worden geroepen. Dat hoeft nu niet meer. We hebben nu de evenementensubsidie in Leudal. Als comités, verenigingen of stichtingen vandaag een subsidieaanvraag doen, hebben ze over maximaal zes weken een toezegging van de gemeente en kunnen ze aan de slag. D66 roept iedereen op die iets in Leudal wil organiseren voor 80 jaar vrijheid om morgen subsidie aan te vragen!”
Met alleen de stemmen voor van Ronduit Open werd de motie verworpen, maar de gemeente zal ten volle meewerken aan initiatieven om 80 jaar bevrijding te herdenken. Daarvoor was geen motie nodig. Het is wel goed dat zo aandacht is gegeven aan deze belangrijke gebeurtenis.

Beachvolleybal

Beach Sports Leudal - Beeld: Facebook Beach Sports Leudal

Leudal heeft geen strand, maar wel een beachvolleybalvereniging. Deze vereniging heeft de oude tennisbanen in Horn in gebruik genomen en een succesvolle vereniging uitgebouwd. Nu wil de vereniging de accommodatie overnemen (‘privatiseren’). Omdat het onderhoud door de gemeente minimaal was geweest, legde het college het voorstel voor dat de gemeente eerst het onderhoud van de accommodatie op orde brengt, voordat de accommodatie wordt overgedragen. Sommige fracties maakten zich zorgen over een mogelijk exploitatietekort, maar D66 wil de vereniging met zijn leden en vrijwilligers een kans geven. De Raad verstrekte het krediet, zodat de accommodatie kan worden opgeknapt en daarna overgedragen aan de vereniging. D66 wenst de volleybalvereniging HHC veel succes.

Subsidies

Op initiatief van het CDA en gesteund door D66, Samen Verder en Progressief Akkoord Leudal werd een motie besproken waarin het College werd gevraagd de subsidieverordening aan te passen, zodat huurkosten van lesaccommodaties voor kunst en cultuur vergoed kunnen worden. Dit was vervallen in 2022 en daardoor zouden de kosten van veel vormen van muziekonderwijs fors stijgen voor de cursisten. Namens D66 sprak André Kierkels de steun uit voor deze motie. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Wethoudersperikelen

De oppositiepartijen hadden naar aanleiding van de raadsvergadering waarin werd gesproken over een aanvullend krediet voor het sportpark Maasveld te Neer een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Robert Martens. Die had tijdens de vergadering volgehouden dat hij het “scenario 2+ waarnaar werd verwezen bij een besluit van de gemeenteraad uit december 2017 niet kende. Na de vergadering bleek echter dat de wethouder het scenario wel had gekend. Het scenario had geen deel uitgemaakt van de raadsstukken, en was alleen gepubliceerd geweest op de website van het toenmalige Park Leudal Oost (later Maasveld geheten). Dit bleek uit een brief uit juli 2018 die door de wethouder aan de raad was gestuurd. In dezelfde brief gaf hij ook aan dat dit scenario 2+ niet gerealiseerd kon worden met de middelen die de gemeenteraad ter beschikking had gesteld en vroeg hij de raad een keuze te maken.
De oppositie verweet Martens ook nog een aantal andere zaken. Maar de coalitiefracties vroegen (en kregen) publieke excuses van Robert Martens voor het feit dat hij ten onrechte had gesteld het scenario 2+ niet te kennen. Dit gaf de wethouder volmondig toe en hij maakte excuses in de raadsvergadering. De motie van afkeuring werd daarna door de gemeenteraad afgewezen.

Tijdens de vergadering was wethouder Heleen Wijers (Samen Verder) onverwacht afwezig. Voor de gemeenteraad bleek een dag later pas de reden: Heleen Wijers had de dag van de raadsvergadering besloten te stoppen met het wethouderschap. D66 betreurt dit, lees onze verklaring hier.

Als u naar aanleiding van dit verslag wenst te reageren, dan bent u welkom: mailadres fractie.

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked