de gemeenteraad en D66 in mei

De fractie van D66 wil de burgers in Leudal graag op de hoogte houden van de punten die in de gemeenteraad van Leudal aan de orde komen. Als inwoners willen meedenken over het standpunt dat de fractie in zal nemen in de raadscommissies en Raad, dan zijn zij van harte welkom bij de vergaderingen van de fractie. Ook als U ‘gewoon’ een vergadering wilt bijwonen, dan bent U altijd welkom. Als U een specifiek punt wilt bespreken, dan horen we dat wel graag van tevoren, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

werkwijze raad

Stukken die besproken worden in de raadsvergadering, worden eerst besproken in raadscommissies. Daar stellen de fracties vragen over de stukken, worden meningen uitgewisseld en wordt beoordeeld of het onderwerp besproken kan worden in de raadsvergadering. De gemeenteraad van Leudal kent drie raadscommissies: Sociaal, Fysiek en Bestuur & Middelen. De commissievergaderingen worden door de fractie- en commissieleden van D66 voorbesproken in afzonderlijke bijeenkomsten.

commissie Sociaal

In de commissie Sociaal wordt deze maand over een aantal zaken overlegd. Zo vraagt het college geld om de Ortolaanschool voor voortgezet speciaal onderwijs in Heibloem te kunnen uitbreiden. Verder wordt gesproken over het plan van het College om onderzoek te gaan doen naar de behoeftes aan ‘ontmoetingsplekken’ (gemeenschapsvoorzieningen, sport- en culturele accommodaties) in de verschillende dorpen. In de commissie zal ook gesproken worden over de reactie van minister Wiersma (minister van Primair en Voortgezet Onderwijs) n.a.v. de brief van de raadsfracties over de Antoniusschool te Buggenum.
–> D66-vooroverleg Sociaal: maandag 8 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.
–> Commissie Sociaal van de Raad: maandag 15 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.

commissie Fysiek

In de commissie Fysiek wordt een wijziging besproken van het bestemmingsplan Rijksweg/Tramweg in Baexem. Deze wijziging moet de bouw van een bedrijfspand en woning mogelijk maken op het terrein van het vroegere ‘Witte Huis’. Vervolgens zal een nota m.b.t. het grond- en vastgoedbeleid van de gemeente worden besproken. De commissie wordt verder geïnformeerd door het Waterschap Limburg over de dijkversterkingen, maar ook over het toenemende watertekort door de droogte in de zomers. Het waterschap zal de commissie informeren over de maatregelen die in onze gemeente moeten worden genomen. Tenslotte wordt de commissie geïnformeerd over de evaluatie van het afvalbeleid.
–> D66-vooroverleg Fysiek: dinsdag 9 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.
–> Commissie Fysiek van de Raad: dinsdag 16 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.

commissie Bestuur & Middelen

De commissie Bestuur & Middelen heeft deze raadscyclus de meeste stukken op de agenda staan: om te beginnen de jaarverantwoording en de begroting van de veiligheidsregio (brandweer en gezondheidsdienst) en het preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol. Daarna wordt ook gesproken over de begroting van de BsGW, de organisatie die de belastingen int voor de gemeente Leudal. Verder stelt de BsGW voor om de belastingheffingen in de verschillende gemeenten te harmoniseren, om het bedrijfsproces te versimpelen. Als Leudal vast houdt aan een specifieke uitwerking van de inning van belastingen en heffingen, kan dat extra geld kosten. Verder komt de begroting van Westrom (uitvoering participatiewet) en van Omnibuzz (vervoer in het kader van de WMO) aan de orde.
–> D66-vooroverleg Bestuur & Middelen: maandag 8 mei om 20:30 uur in het gemeentehuis.
–> Commissie Bestuur & Middelen van de Raad: woensdag 15 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Fractievergaderingen

De fractie komt iedere vergadercyclus twee keer bijeen. Op woensdag 10 mei bespreekt de fractie de belangrijkste punten die aan de orde zullen komen in de commissies. Op woensdag 24 mei wordt de agenda van de raadsvergadering besproken, wordt afgesproken wie van de fractie het woord zal voeren bij de verschillende punten, en of de fractie nog amendementen of moties wil indienen, en welk standpunt wordt ingenomen. De agenda voor de Raad wordt pas na de commissievergaderingen vastgesteld, maar te verwachten is dat in de raadsvergadering de volgende punten aan de orde komen: de uitbreiding van de Ortolaanschool, de wijziging van het bestemmingsplan Baexem, het grond- en vastgoedbeleid, het jeugd en alcohol preventieplan, de harmonisatie van de inning van de belasting door de BsGW en de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, BsGW, OmniBuzz en Westrom).

Overzicht data

Overzicht van de data in deze vergadercyclus (alle vergaderingen zijn in principe in het gemeentehuis):
– D66-vooroverleg Sociaal: maandag 8 mei om 19:30 uur.
– D66-vooroverleg Fysiek: dinsdag 9 mei om 19:30 uur.
– D66-vooroverleg Bestuur & Middelen: maandag 8 mei om 20:30 uur.
– Fractieoverleg D66: woensdag 10 mei om 19:30 uur.
– Commissie Sociaal van de Raad: maandag 15 mei om 19:30 uur.
– Commissie Fysiek van de Raad: dinsdag 16 mei om 19:30 uur.
– Commissie Bestuur & Middelen van de Raad: woensdag 17 mei om 19:30.
– Fractieoverleg D66: woensdag 24 mei om 19:30 uur.
– Raadsvergadering: dinsdag 30 mei om 19:30 uur.

algemene informatie

Voor deze vergaderingen moet u gebruik maken van de bestuursingang (aan het Leudalplein) van het gemeentehuis. De raadszaal is op de 1e etage. Bij commissie- en raadsvergaderingen is de toegangsdeur open.
Op andere avonden is deze deur gesloten, het is daarom van belang om u aan te melden als u een D66-overleg of D66-fractievergadering wilt bijwonen.
U kunt u aanmelden bij:
Vooroverleg Sociaal: Rinke de Wit ([email protected])
Vooroverleg Fysiek en fractievergadering: Jort Raemakers ([email protected])
Vooroverleg Bestuur & Middelen: Leo Schouten ([email protected])
De stukken van de raadsvergaderingen zijn te raadplegen op internet. Website https://www.ibabs.com/nl/, site: leudal, gebruikersnaam: burger, wachtwoord: burger.
Op de website van D66-Leudal publiceert de fractie een verslag van raadsvergaderingen. Een verslag van de laatste vergadering (25 april 2023) vindt u op de webpagina https://d66.nl/leudal/nieuws/college-tegenover-raad/