College tegenover Raad – een gekleurd verslag van de raadsvergadering

Op 25 april 2023 kwam de gemeenteraad van Leudal voor een vergadering bijeen. Er stond maar een beperkt aantal punten op de agenda, en de Raad had enkele moties ingediend, die door vele partijen (en vaak raadsbreed) gesteund werden. Het was echter een onaangename verrassing dat het College met enkele moties niet blij was, en dat Huub van Helden al bij de eerste motie verklaarde dat het College de motie niet alleen ontraadde, maar ook niet zou uitvoeren.

Politie

voorpagina Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027 - Beeld: Politie Limburg

Maar voordat dit gebeurde sprak de Raad over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027. Dit plan heeft positieve gevolgen voor Leudal; het basisteam Weert-Nederweert-Leudal krijgt er de komende jaren bijna 15 fte bij. Dat is geen formatie die Limburg meer krijgt van Den Haag, maar het gevolg van een herverdeling van de formatie binnen Limburg. Kortweg, Zuid-Limburg moet inleveren en Midden- en Noord-Limburg krijgt er formatie bij. Zuid-Limburg is uiteraard niet blij.
Maar ook Leudal is nog steeds niet tevreden. Weliswaar kan de politie nu meer taken uitvoeren, maar als we in Limburg de ondermijnende criminaliteit echt willen aanpakken, is meer formatie nodig. Als de politie ook zichtbaarder moet zijn op straat, dan is er ook nog te weinig formatie.
Leo Schouten zei namens D66: “Daarom hebben wij dit amendement ingediend, dat bedoeld is als steun in de rug voor de Regionale Driehoek om in Den Haag te lobbyen voor een grotere formatie van de politie in Limburg.” Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

Rekenkamerbrief

De Rekenkamer had recent een rapport uitgebracht, waarin gekeken was naar de resultaten van de gemeente met betrekking tot het verwerven van externe financiering. Het grootste deel van de inkomsten van een gemeente bestaat uit de uitkering van het gemeentefonds en de belastinginkomsten. Maar voor specifieke projecten zijn er vaak mogelijkheden om bij de provincie, bij het Rijk of in Europa extra financiering (subsidies) te verkrijgen. Leudal krijgt zeker subsidies (bijvoorbeeld voor de wielerbaan in Neer), maar de Rekenkamer stelde dat andere gemeenten (en regio’s) vaak meer succes hebben met het verkrijgen van subsidies. Dat betekent dat Leudal dan de plannen moet betalen uit eigen middelen.
De rekenkamer had meerdere aanbevelingen gedaan, de meeste wilde het College overnemen, maar twee aanbevelingen niet. Eén aanbeveling was om een ambtenaar te werven die in staat is om externe financiering te verkrijgen, de andere was om de begroting anders in te richten zodat het gemakkelijker wordt om subsidies te verwerven.
De Raad betreurde het dat het College hier niet aan wilde, en op initiatief van D66 (gesteund door alle fracties) was een motie opgesteld, waarin het College werd opgeroepen om deze aanbevelingen toch over te nemen.
Maar hier meldde het College dus de motie te ontraden en ook niet te zullen uitvoeren. Een korte schorsing waarin het College zich nogmaals beraadde op dit standpunt, veranderde de zaken niet: het College wilde de motie niet uitvoeren als die zou worden aangenomen.
De Raad hield toen ook de poot stijf en nam de motie met algemene stemmen aan. De Raad kondigde aan het verwerven van subsidies aan de orde te zullen blijven stellen in de nieuwe financiële commissie van de Raad.

Openbare verlichting

Leudalplein in de avond - Beeld: Leo Schouten

Op de agenda stond ook het beleid voor de openbare verlichting. Hoewel was afgesproken in de coalitie dat de verlichting van fietspaden in het buitengebied wordt verbeterd, was daar niet vertaald in een uitbreiding van de verlichting op fietspaden. Het zou worden verbeterd, niet uitgebreid. D66 en ook andere partijen waren daar niet gelukkig mee. CDA had zelfs een motie ingediend, om te onderzoeken waar in het buitengebied de straatverlichting moet worden verbeterd. Maar deze motie was niet vooraf besproken in de commissie en ook niet afgestemd met de andere partijen. CDA trok de motie alsnog in, en afgesproken werd om dit toch in de commissie Fysiek te bespreken.

Sportzaal Ittervoort

wethouder Robert Martens - verdedigt het standpunt van het College Beeld: Leo Schouten

Als onderdeel van de nieuwe school in Ittervoort (het “kindcentrum”), komt er ook een sportzaal. Maar deze sportzaal bleek niet hoog genoeg voor topsport. In de afgelopen jaren heeft het damesvolleybalteam uit Ell enkele jaren op een hoog niveau gespeeld en moest daarvoor spelen in een zaal van 7 meter hoogte. Daarvoor moest dit team nu uitwijken naar Baexem. Het college wil nu een sportvoorziening in Leudal-West, die ook geschikt is voor dergelijke competities, en vroeg toestemming om in het bouwbestek voor de sportzaal uit te gaan van een zaal van 7 meter hoogte. De raad had eerder ingestemd met een sportzaal, en vroeg zich af waarom in de plannen al niet was uitgegaan van een zaal van die hoogte. Volgens wethouder Robert Martens is een sportzaal niet per definitie 7 meter hoog, dit nu aanpassen zou naar schatting twee ton extra kosten.
Daarnaast voorzag het College enkele andere overschrijdingen en vroeg daarom toestemming meer geld te reserveren voor het kindcentrum (school, kinderopvang, bibliotheek en sportzaal). De overschrijdingen hebben betrekking op de omgeving (nieuwe aanleg van het gebied tussen de bestaande woningen en het kindcentrum) en een bovengrondse hemelwaterberging.
Het voorstel werd uiteindelijk wel gesteund door de coalitie, maar Ronduit Open en Progressief Akkoord Leudal stemden tegen. Het definitieve bestek en krediet wordt pas vastgesteld na de aanbesteding.

Hulp aan slachtoffers van grote humanitaire rampen

Recent heeft een grote humanitaire ramp plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Vele Syrische, Turkse inwoners van onze gemeente waren door familie direct betrokken bij de ramp. Ook anderen waren geschokt door de ramp en hadden acties opgezet om hulp te bieden. Vele gemeenten hadden een bijdrage geleverd, vaak in de vorm van een bijdrage per inwoner.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had alle gemeenten opgeroepen om zich in te zetten voor de hulpverlening bij deze ramp. Maar helaas vond het College van Leudal dat niet nodig. Als inwoners van Leudal ondersteuning nodig hadden, konden ze zich wenden tot de Gemeente, en verder had de gemeente geen beleid voor dit soort rampen, aldus de wethouder.
De fractie van D66 stoorde zich aan deze passieve opstelling en had een motie opgesteld, waarin het College werd opgeroepen om in voorkomende gevallen zich actief en humaan op te stellen. Rinke de Wit namens D66: “We vragen het college om waar mogelijk lokale acties actief te ondersteunen. We zeggen nadrukkelijk waar mogelijk. Dus niets moet. Gewoon actief onderzoeken of het kan. Heel simpel. Dank u wel.”
Maar het College ontraadde de motie, en wilde eigenlijk ook zeggen dat de motie niet zou worden uitgevoerd als die toch werd aangenomen. Maar na de commotie eerder op de avond, ging het College nu niet zo ver.
Bij de stemming stemden D66, PAL en Samen Verder voor, CDA en Ronduit Open tegen. Maar omdat André Kierkels (D66) afwezig was en één lid van Samen Verder onverwacht tegen stemde, staakten de stemmen (12 tegen 12) en dat betekent dat de motie de volgende vergadering opnieuw in stemming wordt gebracht.

Leerlingenvervoer Buggenum naar Kelpen

Antoniusschool - te Buggenum in actie voor behoud van de school Beeld: Robert Sanders

Zoals bekend hebben veel ouders vanwege onvrede over de stichting SPOLT (die de meeste basisscholen in Leudal bestuurt) hun kinderen ingeschreven bij de Openbare Basisschool in Kelpen-Oler. Er bleven maar weinig kinderen over en die werden door hun ouders ingeschreven in Haelen, Horn en Neer. De school in Buggenum stond toen leeg.
De ouders die hun kinderen in Kelpen-Oler hadden ingeschreven, komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten door de gemeente. Ze voldoen niet aan de voorwaarden van de verordening.
Jort Raemakers: “De Stichting Akkoord!-PO heeft besloten om de reiskosten voor deze ouders te betalen sinds 1 februari 2023, dat is een mooi gebaar. D66 is echter van mening dat het niet wenselijk is dat deze stichting de volledige kosten van het leerlingenvervoer betaalt uit onderwijsgelden.” Daarom diende D66 met steun van alle partijen een motie in die het College opdracht gaf om de helft van de kosten voor leerlingenvervoer te vergoeden aan Akkoord!PO.
Jort Raemaker sloot zijn inbreng als volgt af: “Tot slot willen wij een zeer dringend beroep doen op SPOLT om de basisschool in Buggenum alsnog over te dragen aan Akkoord!-PO. Wij willen heel graag dat de basisschool in Buggenum weer open gaat en behouden blijft, voor de ouders en kinderen in Buggenum, voor de leefbaarheid van Buggenum.”
De motie werd met algemene stemmen aangenomen en het College zei toe deze motie zo snel mogelijk uit te voeren.